Smrtelná rána dílu předchůdců

                                                                                  18. 11.2016

¨2016„Papežskou akademii pro život“ založil papež Jan Pavel II. 1994, protože se ukázalo, že otázka života je výzva, která rozhoduje o budoucnosti lidstva. Jeho přesvědčení sdílel i Benedikt XVI. Za papeže Františka a po třech letech v situaci bezvýznamnosti stojí tato instituce před úplnou přestavbou.

Od nezájmu k ukáznění

S rostoucím obavami registrovaly po Františkově volbě církevní kruhy, že nový papež se vůbec nezmiňuje o právu na život nenarozených dětí . Tlak byl tak veliký, že při prvním interview na toto téma sdělil P. Spadaro, vedoucí redaktor jezuitského listu Civiltà Cattolica a papežův důvěrný spolupracovník, i když ne oficiálně, nicméně veřejně, že bioetické otázky jako potraty nejsou pro npapeže prioritní záležitost.

Proto se Akademie pro život ocitla daleko od jeho zájmů. Až do roku 2016. V průběhu přestavby kurie byla zrušena dosavadní Papežská rada pro rodinu a vytvořeno nové dikasterium pro laiky, rodinu a život.

Dosavadní předseda papežské rady pro rodinu biskup Vincenzo Paglia byl jmenován velkým kancléřem Papežského institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu. Pozorovatelé mluví o jeho úkolu ukáznit obě instituce.

Institut Jana Pavla II. pro manželství a rodinu byl při Františkově dvojsynodě zcela opomíjen. Postavil se již předem proti Kasperovým tezím na rozmělnění morální nauky v oblasti manželství. Ačkoliv členové institutu jsou vynikající experti, nebyli vůbec přizvání ke spolupráci na exhortaci AL.

Totéž platilo pro sesazení nežádoucího ředitele institutu a výměnu velkého kancléře. „Nežádoucí rozbory“, ať jakkoliv fundované, byly zastaveny, a to velmi důsledně.

Nové obsazení. Propuštění všech členů

Akademie obdržela nový statut, který zcela nahradil statut zakládajícího předsedy Jerôma Lejeunea. Od 1. ledna 2017 vstoupí v platnost tři rozhodující opatření. Čistka od všech členů, zrušení přísahy Jérôma Lejeunea a odloučení od Kongregace pro nauku víry. Vincenzo Paglia řekl 5. listopadu v Radio Vatikán: Nový statut patří k novému horizontu římské kurie.

Řádní členové Akademie již nebudou jmenováni doživotně. Jmenování platí na pět let s možností prodloužení. Končí každopádně dosažením 80 let věku.

Tato opatření se jeví jako zcela vedlejší ve srovnání se smrtelnou ranou, ke které dochází 31. prosince. S koncem roku 2016 jsou všichni dosavadní členové propuštěni a budou od základu nahrazeni novými, Od 1. ledna 2017 má František plnou moc obsazovat akademii zcela nově. Tím dochází k úplnému zlomu kontinuity akademie od jejího založení.

„Nezbytná obnovení“

Tento radikální zásah zdůvodnil Paglia nezbytností usnadnit nutnou obnovu. »Po 22 letech jde o „nové impulzy a nové horizonty“«, řekl v RV.

Dosavadním členům bylo již sděleno, že jejich členství vyprší 31. prosince. Patří k nim většina osobností, které se staví kriticky ke kurzu papeže Františka. Někteří z nich to sdělili veřejně, jako rakouský filozof Josef Seifert, který podrobil AL zdrcující kritice. Stejně tak britský bioetik Luke Gormally a italský kardinál Carlo Caffarra, který spolu s dalšími třemi kardinály zveřejnil Dubia proti AL, která byla předána 19. září Kongregaci pro nauku víry.

Nový statut Akademie působí spíše jako velká čistka, protože Akademie pro život platí za líheň útoků proti papežským „novým horizontům“. Formulaci „nezbytné obnovy“ chápou kritikové jako šifru pro změnu kurzu. Jsou obavy, že dochází k přechodu od zanedbávání „neudržitelných hodnot“, k jejich aktivní likvidaci. Papež František je pro právo na život nenarozených dětí, i když zdaleka ne na nejvyšším místě. Odmítá odsuzování potratů, ale odmítá také politický boj proti potratovému zákonodárství. Organizace na ochranu života se od něho cítí ponechány na holičkách.

Odpojení od Kongregace pro nauku víry

Další novota se týká Kongregace pro nauku víry. Stanovy, které vypracoval Jérôme Lejeune, předpokládaly na tomto poli úzkou spolupráci. V novém postavení je pouze řeč o spolupráci se státním sekretariátem a dikasteriem pro laiky, rodinu a život, které bude teprve založeno a jejíž úkoly budou teprve definovány. Zřejmě má dojít k odpoutání od doktrinálních vlivů.

Zcela se vylučuje dosavadní povinnost členů akademie na základě Hypokratovy přísahy složit „přísahu Služebníka života“. Složení přísahy bylo dosud podmínkou pro členství v a kademii. „Před Bohem a před lidmi“ prohlašovali členové v přísaze, že každá lidská bytost je pro nás osobou, a to od početí až do přirozené smrti. Absolutní respekt k pacientovi nesměl záviset na nemoci ani věku. Medicína měla bez omezení od počátku až do konce života stát „ve službách života“.

Do budoucna stačí všeobecné přihlášení k ochraně života v souladu s katolickou naukou. Přísaha se nepředpokládá.

„Autentická humánní ekologie“

Podle předsedy Paglii mají být do Akademie od 1. ledna jmenováni „mladí badatelé“ různých oborů mladší 35 let a provádějící výzkum v oborech, které akademii zajímají. Vybírat je bude předsednictvo akademie pro období pěti let s možností dalšího prodloužení.

Co se rozumí pod „zájmy“ akademie? Statut hovoří o rozšíření „horizontů bádání o životě“ , prohlásil Paglia. Článek 1 odst. 3 zavazuje členy studovat lidskou důstojnost ve všech fázích lidské existence, stejně jako vzájemný respekt mezi pohlavími a generacemi s perspektivou autentické „humánní ekologie“. Humánní ekologie je specifický interdisciplinární obor zařazený mezi sociální a přírodní vědy ve vztahu na „zdrženlivý rozvoj“ a „globální politiku klimatu“.

Kdo se nezúčastní generálního shromáždění, musí svou nepřítomnost zdůvodnit. Kdo se dvakrát neomluví, ztrácí své členství v akademii.

Giuseppe Nardi Katholisches.info


                                                                                                                     Snímek na rozchodnou