Rázný zvrat v Maltézském řádu

Sága Maltézského řádu se chýlí ke konci. František nařídil odvolání vysokých úřadů, rozpuštění stávající panovnické rady a ustavení prozatímní panovnické rady. Odstranil von Boeselagera, vůdce německého křídla. Důležité reformy ve smyslu zachování náboženského charismatu johanitského řádu.

Sága Maltézského řádu dospěla do svého epilogu. Trpělivost papeže, který se v posledních dvou letech všemožně snažil vyhnout traumatickým trhlinám v oblasti ústavní reformy, byla vystavena zkoušce ze strany těch, kteří otevřeně napadli muže, jehož si vybral za svého zvláštního delegáta, kardinála Silvana Mariu Tomasiho. Čím více času ubíhalo, tím více se složka kritická k Tomasiho práci odvažovala být stále kritičtější, nejprve jmenovala jakousi stínovou pracovní skupinu vedenou Libanoncem Marwanem Sehnaouim a pověřenou vypracováním alternativního návrhu, poté vyjádřila svou nespokojenost v dopisech a rozhovorech, které se dostaly na veřejnost a v nichž dokonce projevila přání nepřijmout reformu ve stávající podobě.

Vítr vzpoury však Františkovu důvěru v Tomasiho a v nově jmenovaného kardinála Gianfranca Ghirlandu, vedoucího oficiální pracovní skupiny, neohnul: a tak dnes ráno při audienci udělené delegaci SMOM nařídil odvolání vysokých úřadů, rozpuštění stávající svrchované rady a ustavení prozatímní svrchované rady. Proto byli odvoláni velkokomtur, velkošpitálník, příjemce společného pokladu a velkokancléř, jmenovitě Fra‘ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, Dominique Principe de La Rochefoucauld-Montbel, Jànos Esterhàzy de Galantha a Albrecht Freiherr von Boeselager. Ten, který vládne již od roku 1989, je považován za silného muže tzv. německého křídla, které je dnešní audiencí u papeže prakticky zničeno.

Suverénní rada, kterou dnes Svatý otec rozpustil, stála v posledních letech v centru odporu proti snaze oživit řádový život, kterou prováděla dvojice Tomasi-Ghirlanda. Z tohoto orgánu totiž dne 3. února 2021 vzešel dokument, který zasáhl do kapitoly V kodexu a změnil předchozí pravidla pro přijetí do druhé třídy, aniž by se zvláštní delegát zmínil o schválení nebo alespoň potvrzení.

Text, který nesl Boeselagerův podpis a byl doprovázen interním oběžníkem Ruye Gonçala do Valle Peixota de Villas Boas, kteří byli dnešním papežským rozhodnutím zbaveni svých dosavadních funkcí. Proto padá opona za nejbouřlivějším obdobím starobylého řeholního řádu a pod záštitou Svatého stolce se otevírá nové období ustavením prozatímní svrchované rady, jejímž řízením papež pověřil Italy: vedle Francouze Fra‘ Emmanuela Rousseaua, který bude velkým komturem, velkým kancléřem a příjemcem společného pokladu, to budou současný prezident a viceprezident Italského rytířského sdružení Riccardo Paternò di Montecupo a Fabrizio Colonna.

Velkým špitálníkem bude Fra‘ Alessandro de Franciscis, který již byl členem rozšířené pracovní skupiny, jež chtěla podat ruku kritikům a jíž stejně tak bránilo Boeselagerovo odmítnutí jmenování. Novou svrchovanou radu vytvořili ti, kteří projevili ducha spolupráce s prací zvláštního delegáta. Benátský kardinál se mohl spolehnout na naprostou důvěru Františka, který dnes ráno rozhodl o vyhlášení nové ústavní listiny a relativního kodexu Melitense, jak je připravila jeho pracovní skupina a které potvrzují řeholní povahu řádu a jeho slučitelnost s výkonem jeho výsad jako subjektu mezinárodního práva.

Revize, která byla nestravitelná pro starou vládu, jež vyjadřovala svou nespokojenost všemi způsoby a která, aby si ji získala, několikrát mávala hrozbou ztráty suverenity. To také zopakoval Fra‘ John Dunlap, poručík velmistra a předseda prozatímní vlády Maltézského řádu, ve své nótě po zveřejnění dekretu, v níž uvedl, že „papež nastoupil cestu, která slibuje zajistit budoucnost řádu jako řeholního institutu i jako svrchované entity“. Aby se posílil řeholní charakter řádu, otevírá ústavní reforma možnost přijetí do noviciátu pro ty, kteří dosáhli věku dvaceti dvou let. Tuto změnu uvítá nemalý počet mladých lidí, zejména v Evropě a Americe, kteří již delší dobu čekají na přijetí kvůli zmrazení přijímacího řízení v posledních letech.

Všichni členové, bez ohledu na jejich třídu, jsou žádáni, aby plně žili johanitské charisma, prokazovali věrnost Chartě a Kodexu, hájili katolické náboženství a projevovali dobročinnost. Profesní rytíři, terč ostré kritiky ze strany složky neochotné přijmout změny, budou díky reformě, která posiluje duchovní aspekt řádu, i nadále představovat jeho bijící srdce jako řeholníci ve všech ohledech. Papež také nařídil svolat mimořádnou generální kapitulu na 25. ledna 2023, kterou bude řídit kardinál Tomasi a nově ustavená prozatímní svrchovaná rada. Svolání generální kapituly bylo záměrem zvláštního delegáta, který by zde rád projednal a dokončil návrh navržený jeho týmem, ale odstupující velký kancléř se na začátku roku postavil proti tomuto scénáři, a nyní se bude konat generální kapitula s již vyhlášenou ústavní listinou.