Podání na „černého papeže“

                                                                          31.3.2017

Černým papežem bývá nazýván generál jezuitů. Proti tomu současnému Arturo Sosovi učinil don Roberto Bertacchini oficiální podání, ve kterém ho obviňuje z hereze. Toto podání zaslal papeži Františkovi a prefektu Kongregace pro nauku víry kardinálu Müllerovi.

Generál jezuitů ve svém interview zastával téze, které „jsou tak závažné, že není možné je přejít mlčením, aniž bychom se stali spoluviníky“. Pisatel vytýká Sosovi, že hlásá křesťanství bez Krista. Artur Sosa podání prostudoval a dal souhlas k jeho zveřejnění.

V centru kritiky stojí velké pochybnosti, které generál vyjádřil o věrohodnosti Písma svatého. Švýcarský vatikanista vyslovil kritiku na adresu AL: Dovolit rozvedeným v konkubinátu svaté přijímání odporuje slovům Ježíše Krista. Na to Sosa odvětil: „Nikdo nemůže vědět, co Ježíš vlastně řekl, protože nikdo jeho slova nezaregistroval na magnetofon“.

Podle Bertacchiniho konstatuje generál jezuitů, že Ježíšova slova o nerozlučnosti manželství nejsou žádným teologicky pevným bodem, nýbrž jen východiskem pro nauku, která se musela „vyvinout“.

Jezuita tím v interview klade otázku, zda jsou evangelisté věrohodní, nebo ne. Jeho odpověď: „Musíme rozlišovat.“ Tím nepřímo vyslovil otázku, zda jsou evangelia věrohodná. Tím ovšem zpochybňuje celou Ježíšovu nauku víry. Jezuita odmítal jít do detailů. Zůstal u všeobecnosti, ale v jádru je jeho výrok zničující. Všimneme-li si, že papež František ve svých projevech k manželství a rozvedeným nikdy nepoužívá výslovný Pánův výrok o nerozlučnosti manželství, pak je nám generálovo vyjádření jasné.

Bertacchini k tomu říká:

Když papež toto místo necituje, znamená to, že vlastně předpokládá, že není autentické. Není proto ani závazné. Ale všichni papežové učili opak! No a? Zmýlili se. Anebo říkali věci, které platily pro jejich dobu, ale nikoliv pro tu naši.

Generál jezuitů to neřekl otevřenými slovy, ale tak je tomu možno rozumět.

Tím dává papežově pastoraci rodin způsob čtení, který se vymyká tradiční nauce církve.

Generál jezuitů: My dnes víme, že Ježíš nikdy neučil, že manželství je nerozlučné.

Sosa neříká nic jiného, než že

my dnes víme, že Ježíš pravděpodobně a spíše jistě nikdy neučil, že manželství je nerozlučné. Evangelisté tomu jen špatně rozuměli“.

„Smysl pro víru nám naopak říká, že evangelisté jsou věrohodní. Generál jezuitů tuto věrohodnost odmítá a přehlíží skutečnost, že sv. Pavel tuto nauku přijal přímo od Ježíše a jako takovou ji vykládá svým obcím (1Kor 7, 10-11).

Naprostý souhlas synoptiků ve věci odmítání nevěry je jednoznačný. Navíc sv. Pavel posiluje tuto nauku v listě Efezanům. Posiluje ji tím, že cituje knihu Genesis, kterou cituje také Ježíš; protože Kristus miluje svou církev nerozlučnou láskou, tak velice, že za ni dává svůj život. Tuto věrnost Pánovu nazývá sv. Pavel obrazem manželské věrnosti.

Kontinuita mezi předvelikonoční a poveliknoční naukou je zřejmá. Stejně tak zřejmý je rozchod s židovstvím, které si možnost rozchodu podržuje. Bertacchini klade otázku: Když se sám Pavel odvolává pro tento rozchod na Ježíše, jaký smysl má zatahovat evangelia do pochybností? Odkud by mohl přijít tento skok, když ne od Ježíše? A když Ježíš je Kristus, proč by měla být zpochybněna věrohodnost evangelií?

Nehledě na to: Jestliže Kristus tato slova neřekl, odkud se vzal drastický komentář učedníků (pak je lepší se neženit… Mt 19, 10). Mezi těmito učedníky byl i sám evangelista. Pochopí teprve později, co Ježíš učí, protože zatím lpí na tradicích, které Ježíš kritizuje. Z historického hlediska je perikopa Mt 19, 3-12 v každém ohledu věrohodná.

Bertacchini pak přechází na široce dogmatický horizont výroků generála jezuitů. Rozšiřuje svoji kritiku i na nejnovější text římského časopisu Civiltà cattolica, kde jezuita Giancarlo zpochybňuje zákaz kněžství pro ženy. Bertacchini bez váhání kritizuje slavnostní učitelský úřad, který si nárokuje neomylnost, a kritizuje podvratnou činnost s cílem prolomit bezpečné hráze.

Co řekne papež František na podání dona Roberta Bertacchiniho? A co s ním učiní prefekt Müller?

Katholisches.info

Související článek:  Jezuitsko-marxistictický přínos