Odpověď FSSPX Mons. Semerarovi

V své notifikaci ze 14. října 2014 se Mons. Marcello Semeraro domnívá, že vyložil, proč FSSPX není součástí katolické církve, a proto se věřící nesmějí účastnit jeho bohoslužeb, jinak „jsou vyloučeni z katolické církve“.

Mohli bychom Mons. Semerarovi položit mnoho otázek v této záležitosti.

Mohli bychom se tázat, zda ví, že FSSPX bylo založeno se schválením biskupa ve Friburgu v roce 1970; že Svatý stolec schválil tento výnos v roce 1971; že dům Bratrstva v Albano jako poloveřejná oratoř byl schválen jeho předchůdcem Mons. Rafaelem Macariem 22. února 1974 ( prot. 140/74)

Mohli bychom se ho ptát, jak se slučuje jeho zákaz s oficiálním prohlášením Svatého stolce, který v odpovědi Komise Ecclesia Dei stanoví, že je možno splnit nedělní povinnou účast na mši svaté „účastí na mši slavené FSSPX; jak si vysvětluje, že je možno „zrušit společenství s církví“ účastí na na mši Bratrstva, když sám Svatý stolec nevylučuje ze společenství s církví ani biskupy tohoto Bratrstva; nebo zda se domnívá, že uvedené kanonické nejasnosti se rovnají exkomunikaci.

Mohli bychom se také zeptat, zda biskup může organizovat ekumenickou adoraci v katedrále (18.ledna 2014) a modlit se spolu s osobami, které zcela jistě „ nejsou ve společenství s katolickou církvi“ jako evangelická pastorka a pravoslavný biskup, zatímco jeho věřící se nesmějí modlit s jinými katolíky při mši  FSSPX.

Mohli bychom se také zeptat, zda duch jeho diecéze je tak široký, že může zahrnout i První fórum homosexuálních křesťanů 26.února  – 2. března t.r., nikoliv však ty, kteří jsou ve spojení s FSSPX.

Nečekáme odpověď na tyto body, které dokazují výmluvným způsobem kontradikce Mons. Semeraro.

Bratrstvo vykonává svou službu u všech věřících právě z nutnosti bojovat proti bludům v katolické církvi, které se šíří díky samotným biskupům: k nim patří ekumenický indiferentismus, který přiznává všem náboženstvím kredit, jakoby to byly cesty spásy, a přestupuje tak první Boží přikázání, stejně jako úpravami liturgie, které se silně vzdalují od dogmat římskokatolické církve a ta se stává poloprotestantskou a zavádějící. Tyto bludu se projevují také na posledním synodu, kde pod zdáním milosrdenství se diskutovalo o možnosti upravit šesté přikázání a vzdát se nerozlučnosti křesťanského manželství. Stav těžké nouze šířením bludů částí hierarchie zakládá kanonické právo a povinnost pro každého kněze a věřícího podávat náležité katolické instrukce ve spojitosti s posluhováním svátostmi.

Bratrstvo Svatého Pia X. podle příkladu svého zakladatele bude nadále pokračovat a předávat neporušený poklad víry a katolické morálky a bude se otevřeně stavět proti všem bludům, které tento poklad chtějí deformovat, protože ho nesmí ani biskup Semeraro ani žádný jiný biskup nikdy měnit. Jak praví sv. Petr. „Více se sluší poslouchat Boha nežli lidi“.

Všichni, kteří touží přijímat svátosti tak, jak jimi církev vždy posluhovala, přijmout autentický katechismus pro své děti a formaci pro dospělé, dobré duchovní vedení a posilu pro nemocné, budou u nás vždy vítáni.

                                Italský distrikt FSSPX.

                                                                       Messa in Latino