Může vás zajimat

Buddhismus nebo jen návod k subjektivní spiritualitě?

Buddhismus se na Západě, kde jsou odmítaná především organizovaná náboženství, těší mezi ostatními náboženstvími výjimečnému postavení. K těm buddhismus podle západních představ nepatří. V pojetí lidí západního světa figuruje spíše jako stavebnice k výstavbě vlastního individuálního duchovního názoru a praxe. Většina lidí má o skutečném buddhismu značně zkreslenou představu. Zalíbily se jim na něm především návody k meditaci a usebranosti a obezřetnosti. Obsahuje některé praktiky, jak si navodit pocit štěstí, soucitnosti a bezstarostnosti. Schází zde však podstatné prvky buddhismu. Zvláště nápadný je individuální charakter západního buddhismus, který je buddhismu cizí. V buddhistických oblastech patří k jeho podstatě „sangha“ – buddhistické společenství a sama podstata nauky. Scházejí zde také základní složky, jako je vztah učitele a žáka. Velmi malou roli sehrávají duchovní božstva buddhismus. Toto zkreslené pojetí buddhismu kritizuje jeho znalkyně Johanna Piacenza v magazinu First Things.

 Slovensko zachovalo zdravý rozum

Slovenská ústava vylučuje do budoucna homosexuální sňatky. V září vstoupí v planost změna ústavy, podle které je manželství definováno výslovně jako svazek mezi mužem a ženou. Tuto změnu schválil slovenským parlament 128 proti 102 hlasům. Slovensko se tak připojilo k Chorvatsku, Polsku a Maďarsku, které trvají na klasickém a jedině přirozeném modelu manželství.

                                                                                  KNA

Podíl křesťanů poklesl, značně vzrostl podíl muslimů

Podle posledních statistických údajů se v posledním století rozvíjel odlišně podíl křesťanů a muslimů. Na celkovém počtu světového obyvatelstva. Zatímco podíl křesťanů slabě poklesl, muslimů významně přibylo. Dokládá to holandský náboženský statistik Dick Slikker (Harderwijk) . Podíl křesťanů poklesl proti roku 1900 o 1,6%, na 32,9% zatímco muslimové zaznamenali nárůst o 10,2% na 22,5%. Největší pokles křesťanů zaznamenala Západní Evropa (30%). Podíl křesťanů se naopak zvýšil ve východní Africe.

                                                                           kath-net

Františkovy slogany mnoho nepomohou

Podle spisovatele Martina Mosebacha jsou poselství papeže Františka příliš simplifikovaná, Jsou jako kladivo, ale nezpůsobí nic, podobně jako hesla na krabičkách s cigaretami. Jednoduchá rčení dokážou vyvolat velký potlesk, ale člověk má z toho nanejvýš zdánlivý pocit, že našel viníka, ale nemůže z toho vyvodit žádné skutečné důsledky. Mosebach má vážné pochybnosti, zda formu našeho hospodářství díky nezvratným poměrům, které vytvořila průmyslová revoluce, je možno jen tak obratem změnit.

Církev pokládala vždy chudé za svůj poklad. Tam, kde církev vládla, dbalo se vždy také na péči o chudé. Křesťanské poselství bylo současně zaměřeno na záchranu duší bohatých lidí. Je jejich úkolem překonat své sobectví. „Kdo se však veřejně zpovídá, neusiluje o odpuštění, ale o obdiv.“

                                                                                kath-net