Kritika Amoris laetitia

                                                                           12.7.2016

Skupina 45 teologů, filozofů a pastýřů duší různých národností odevzdala v minulých dnech kardinálu Sodanovi věcnou kritiku exhortace Amoris laetitia. V nejbližších dnech bude tento dokument rozeslán v různých jazycích 218 kardinálům a také patriarchům východních církví se žádostí, aby intervenovali u papeže Františka. Bludné pasáže exhortace je nutno opravit. Zprávu rozšířil Edward Pentin.

Exhortace obsahuje podle signatářů sérii tvrzení, která je možno chápat a vykládat ve smyslu, jenž je v rozporu s vírou a morálkou katolické církve. K výzvě je připojen seznam cenzur, které je možno aplikovat na papežův dokument a které specifikují charakter a stupeň mylných výroků, které je možno připisovat AL.

Mezi 45 signatáři jsou katoličtí preláti, vědci, profesoři, autoři a kněží z různých papežských univerzit, seminářů, teologických institutů, řeholních řádů a diecézí z celého světa. Žádají kolegium kardinálů, kteří jsou oficiálními poradci papeže, aby se obrátili na Svatého otce se žádostí, aby odstranil tvrzení, označená v seznamu jako mylná a definitivně a s konečnou platností a autoritou potvrdil, že AL nevyžaduje, aby se některým z nich přikládala víra, nebo byla pokládána za pokud možno správná.

Neobviňujeme papeže z hereze, řekl mluvčí autorů, ale trváme na tom, že četné soudy v AL mohou být interpretovány jako heretické na základě prosté četby tohoto textu. Další tvrzení spadají pod jiné přesné teologické cenzury, jako „pohoršující“, „mylné vzhledem k víře“ a „dvojznačné“.(cenzury viz)

Autoři se odvolávají na kánon 201 KCP § 3, podle kterého křesťané mají někdy dokonce povinnost podle svých znalostí a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve.

Dokument má 13 stran a cituje 19 pasáží z exhortace , které jsou v rozporu s katolickou naukou. K tato nauka zahrnuje oblasti: reálnou možnost s pomocí Boží milosti zachovávat všechna přikázání; skutečnost, že některé druhy skutků jsou hříšné za všech okolností; manželskou autoritu; nadřazenost zasvěceného panenství nad manželským životem; legitimitu nejvyššího trestu za vymezených okolností. Dokument také dokládá, že exhortace podkopává nauku církve, podle které rozvedení a sezdaní katolíci, kteří se nesnaží žít ve zdrženlivosti, nemohou přistupovat k svátostem, dokud setrvávají v tomto stavu.

Je naší nadějí, že požadavek definitivního odsouzení těchto bludů může pomoci odstranit zmatek, který AL již vyvolala mezi pastýři a věřícími laiky. Takový zmatek může být definitivně a účinně odstraněn jedině výslovnou a autentickou katolickou naukou ze strany Petrova nástupce. (viz)

Emmanuele Barbieri, Corrispondenza Romana