Bugnini autor Novus Ordo chtěl zničit i růženec

Annibale Bugnini, hlavní architekt Novus Ordo, by chtěl zničit i růženec.

Před několika lety jsem z jednoho amerického blogu vylovil článek (articolo , ze kterého jsem se dozvěděl, že Annibale Bugnini, hlavní architekt Novus Ordo, by chtěl zničit i růženec. To mu však Pavel VI. nedovolil.

Autor vypráví, že jeho žena si koupila Bugniniho zbytečnou knihu La Riforma Liturgica a po přečtení několika úryvků ji odložila, zcela znechucená autorovou očividnou samolibostí, monumentálním ego a neustálým pohrdáním více než 1500 let starým starobylým římským ritem, který na příkaz Pavla VI. ‚reformoval‘. Vyhledal knihu, prohlédl si ji a zjistil, že muž, který kladl takový důraz na „ušlechtilou jednoduchost“, odstranění „zbytečných opakování“ a „historických doplňků“, hodlá zcela zničit i růženec.

Jakým způsobem?

Za prvé by omezil recitaci modlitby Páně pouze na jedenkrát na začátku růžence a vyřadil by ji ze začátku každého desátku. „Obecná verze“ růžence by obsahovala pouze tucet Zdrávasů. Nejenže měl neuvěřitelnou odvahu vykuchat modlitbu, kterou odříkávají miliony lidí a o níž tradice říká, že ji svatému Dominiku Guzmánovi předala přímo sama Panna Maria, ale chtěl také zničit Zdrávas Maria tím, že z ní odstranil „nebiblickou“ složku, tj. celou druhou část od „Svatá Maria, Matko Boží“.

Zůstalo by: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého (v tomto bodě by se muselo odstranit i slovo Ježíš). V každém desátku by povolil jen JEDNU recitaci Panny Marie, Matky Boží… Je to od něj jistě velmi velkorysé!

Jasně rozpoznatelný je protestantský princip Sola Scriptura s popřením světské Tradice, vyjádřené a upevněné staletími žité víry, ve slovech, která vyjadřují nesrovnatelné pravdy a hluboký sensus fidei těch, kteří je kodifikovali, s velkou zbožností je přednášeli a střežili ti, kteří je stejně jako my přijali od církve, a v církvi si je osvojili.

Tento „veřejný růženec“ by sloužil, stejně jako Novus Ordo Missae, k tomu, aby vyšel vstříc protestantům na základě nechvalně známého dialogu za každou cenu a falešného ekumenismu [[qui] ] vatikánsko-sekundární koncepce. S tímto postojem souzněl i sám Pavel VI., který si zřejmě v tomto případě uvědomoval velkolepost věci. Bugnini cituje slova Pavla VI.: „Věřící by dospěli k závěru, že ‚papež změnil růženec‘, a psychologický účinek by byl katastrofální…“. Je úžasné, že Pavel VI. to řekl o růženci, ale nějak si nevšiml, že přesně totéž dělá o mši svaté.

Autor vyjadřuje svůj údiv nad tím, že si vatikánský úředník střední úrovně může osobovat právo měnit slavnou a nadčasovou modlitbu… Vlastně se ani nemohl odvolat na dodržování II. vatikánského koncilu, který ani vzdáleně nemohl naznačit, že by napadal a ničil takovou trvalou tradici modlitby. Deo gratias!

Na tomto místě autor nemůže nevyzdvihnout následující [podrobně ji najdete zde [qui]: :

Požehnaný jsi, Pane, Bože vesmíru: z tvé dobroty jsme přijali tento chléb, plod země a lidské práce; předkládáme ti ho, aby se nám stal pokrmem věčného života. [Offertorium Novus Ordo]

Podívejte se, co nahradil:

Súscipe, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.


(Přijmi, svatý Otče, všemohoucí a věčný Bože, tuto neposkvrněnou hostii, kterou já, tvůj nehodný služebník, obětuji tobě, svému živému a pravému Bohu, za své nesčetné hříchy, provinění, nedbalost a za všechny zde přítomné, jakož i za všechny věrné křesťany, živé i zemřelé, aby mně i jim pomohla ke spáse a věčnému životu.) Amen). [Offertorium tradičního obřadu]

Nemyslím si, že by Panna Maria byla s Bugniniho aktualizací nadšená.

Ale je toho víc. V anglicky mluvících kruzích poukazují na to, že v překladech Bible byla odstraněna část andělského pozdravu:

Lukáš 1:28 – Douay-Rheims: „Když anděl vstoupil, řekl jí: „Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami.““

Lukáš 1:28 – NAB: „Přišel k ní a řekl: „Buď zdráva,oblíbená ! Pán je s tebou.“

Z „milostiplné“ se stala „oblíbená“ a zmizelo: požehnaná mezi ženami.

Chiesa e post Concilio