Bergoglio jednostranně rehabilitoval Bultmannova učedníka

S naukou inspirovanou protestantským heretikem Bultmannem vystupoval Bergogliův krajan Ariel Ávarez Valdés, proti kterému zahájila v roce 1999 Kongregace pro nauku víry řízení a vyzvala ho, aby se od bludných tvrzení distancoval. Valdés popíral spásnou a výkupnou cenu utrpení pro lidstvo; odmítal možnost, že by Bůh mohl způsobil zázrak; první kapitoly knihy Geneze neobsahují podle něho žádnou historickou skutečnost; žádný anděl Panně Marii neoznámil Kristovo početí, byl to jen vnitřní zážitek; Maria se nikomu nemůže „fyzicky“ zjevit, protože nemá tělo, mariánská zjevení jsou pouhé vize; stigmata nemohou pocházet od Boha a nejsou znamením svatosti; víra ve zmrtvýchvstání Krista je jen způsob interpretace, ale nikoliv dogma. Protože odmítl se od těchto tvrzení distancovat, byla mu po dvanácti letech jednání zakázána učitelská a publikační činnost v oblasti víry. Aby mohl v této činnosti přesto pokračovat, Valdéz se raději r. 2009 vzdal svého kněžství.

Papež Bergoglio nyní osobním dopisem adresovaným dotyčnému všechny sankce jednostranně odvolal. Valdés se může nadále pokládat za nevinnou oběť, nespravedlivě stíhanou Kongregací pro nauku víry. Bergogliova velkodušnost vůči evidentním disidentům výrazně kontrastuje se způsobem, jak nekompromisně postihuje osoby sobě nepohodlné, a to i bez objektivně vyslovených a prokázaných důvodů.

KI