Ani homosexualita ani transsexualita nejsou vrozené

                                                  22.8.2016

Renomovaný vědecký časopis The Atlantis uveřejnil ve svém vydání 50/2016 obšírnou studii, která vyvrací ústřední teorie homo-lobby a gender-ideologie o transsexualitě a homosexualitě. Konečným výsledkem je skutečnost, že ani homosexualita ani transsexualita nejsou vrozené.

Studie nazvaná Sexuality and Gender nezjistila žádné vědecké důkazy pro tvrzení gender-ideologie, že pohlavní identita je něčím, co nezávisí na biologickém pohlaví. Jinými slovy: když muž tvrdí, že je ve skutečnosti ženou, která byla počata s mužským tělem nebo naopak, dokazuje, že má těžkou poruchu pohlavní identity, která svědčí o psychické patologii. Nemá to nic společného se skutečností, protože pro takovéto sebepojetí neexistuje žádné vědecké potvrzení.

Studii vypracoval a předložil Lawrence S. Mayer, epidemiolog a psychiatr, docent na Department Psychiatry and Behavioral Sciences na School of Medicine der Johns Hopkins University v Baltimore a profesor pro biostatiku na Arizona State University, spolu s Paul R. McHUghem, významným psychiatrem a psychologem na Department Psychiatry and Behavioral Sciences na School of Medicine  Johns Hopkins University v Baltimore. Dokládají svou studií, že většina lidí má mylné názory o transsexualitě, které není možno vědecky doložit. Výchozím bodem studie je analýza psychických a zdravotních problémů transsexuálů.

Adam Kneiper, vydavatel The New Atlantis, ve vědeckém světě velmi uznávaného odborného časopisu, zdůrazňuje význam této důkladné studie, kterou oba jmenovaní vědci publikovali. Jedná se o to, postavit komplexní realitu lidské sexuality do správného biologického a psychologického kontextu. Transsexualita je projevem psychických problémů, které s sebou přinášejí těžké psychické následky.

Přirozené pohlaví není možno změnit chirurgickým zásahem

Jádrem studie je zjištění, že přirozené biologické pohlaví není možno změnit ani společenskými, ani kulturními, biologickými nebo chirurgickými zásahy. Chirurgická změna pohlaví je sice technicky možná, ale nemá nic společného s přirozeným pohlavím člověka. To vyvrací základní tezi gender-teorie, podle které si může člověk sám zvolit a konstruovat své pohlaví, tedy že přirozené pohlaví neexistuje a je kulturním produktem. Nikoliv pohlaví, nýbrž gender-teorie je konstruktem.

Neexistuje sebemenší vědecký důkaz pro názor, že sexuální chování jako homosexualita nebo transsexualita jsou vrozené. Nikdo se nerodí jako homosexuál či transsexuál. Proto ani operativní změny pohlaví nemění nic na samotné identitě ani na společenských podmínkách přirozeného pohlaví, které je člověku dáno jednou provždy na celý život.

Studie varuje před „transsexualizací“ dětí

Zvláště závažnou oblastí studie jsou děti. Oba autoři poukazují na to, že velmi málo dětí, u kterých se projeví známky příznačného chování, zachovají si je i v pubertě a v dospělosti. Je tedy omyl se domnívat, že tyto děti je třeba podněcovat, aby se změnily v transsexuály, nebo aby podstoupily hormonální nebo chirurgické zásahy. To může u nich způsobit nenapravitelná psychická poškození. Autoři varují před falešnými terapiemi podle požadavků homo-lobbistů a gender-ideologů, kteří by chtěli na úkor dětí konstruovat transsexualitu, která ve skutečnosti neexistuje.

Dalším závažným bodem je jsou poruchy v podobě úzkostí, depresí a sebevražd, které se u transsexuálů vykytují v mnohem větším počtu. Také projevy násilí vůči partnerovi jsou u těchto skupin nadprůměrně četnější. To vše poukazuje na závažné psychické poruchy.

Psychické poruchy u homosexuálů nejsou důsledkem diskriminace

Homo-lobbisté a gender-ideologové vysvětlují tyto fenomény společenskou diskriminací homosexuálů a transsexuálů. Oba vědci to však nekompromisně popírají. Neexistuje pro to žádný vědecký důkaz. Naopak, příčinnost je ve skutečnosti opačná. Jsou to především psychické problémy, které souvisejí s poruchami sexuální identity. Oba autoři označují za velmi naléhavé rozlišovat psychické problémy homosexuálů a transsexuálů, které jsou průkazně vyšší u transsexuálů, a vyvinout účinné terapeutické zásahy k jejich překonání.

Homo-lobby a gender-ideologové právě toto nechtějí. Jejich záměry a politické aspekty oba vědci nesdílejí. Studie uveřejněná v The New Atlantis představuje v této velký průlom a otřásá panujícími názory o homosexualitě a transsexualitě a naléhavě nabádá ke zcela novému přístupu.

                                            katholische.info

     
                                                                   ( viz )