Z pokladů nejmladší učitelky církve

1.  Láska, která vytryskla z kontemplace

I když velice toužila stát se misionářkou, sv. Terezička si zvolila karmelitánskou klauzuru, aby žila jen pro Ježíše »a spasila tak více duší«. I když byla mladičká, byla sí vědoma poslání, které si zvolila při své vlastní slabosti. Aniž by ztratila odvahu, odevzdala se zcela Boží lásce. To je výchozí bod její „malé cesty“.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše se narodila v Alençonu 1873 jako dcera svatých manželů Ludvíka a Zelie Martinových. Její duše se utvářela v lůně autenticky svaté rodiny. Malá Terezička se naučila zcela nenuceně lásce k Bohu, k Panně Marii a k praktikování ctností.

Je jisté, že Pán zasel velice záhy do jejího srdce povolání k řeholnímu životu: již jako maličká si nezamilovala hraní a nudila s jinými dětmi. Kdykoliv mohla, hrála spolu s malou sestřenicí si „na poustevnice“. Tak to sama popisuje ve své autobiografii: »Jejich život probíhal v ustavičné kontemplaci, jedna druhou zastupovala v modlitbě, když se druhá musela věnovat aktivnímu životu. Když přišla teta, by nás vzala na procházku, naše hra pokračovala i na ulici. Dvě poustevnice se modlily růženec s použitím deseti prstů« .(1)

Již jako devítiletá, když její starší sestra Pavlína vstoupila do Karmelu , byla si jista, že je povolána, aby ji následovala: »Cítila jsem, že Karmel je poušť, na které chtěl Pán, abych se ukryla. Pociťovala jsem to s takovou silou, že jsem o tom neměla nejmenší pochybnosti. Nebyl to dětský sen, který se rozplyne: byla to jistota Božího povolání. Chtěla jsem vstoupit na Karmel nikoliv kvůli Pavlíně, ale jen kvůli Ježíši« (2)

Její sestra Celina o ní napsala: »To co ji přitahovalo ke Karmelu v Lisieux, byla oběť za církev a za kněze… chtěla svůj život zasvětit posvěcování služebníků Páně« (3), I když měla v srdci velkou touhu být misionářkou, Terezie si zvolila řeholní život, »aby trpěla v monotónnosti přísného života, a tím spasila ta více duší.« (4)

Pro živou, inteligentní a zvědavou Terezičku „monotónnost“ musela být opravdovým pokáním, především když uvážíme, že vstoupila do kláštera již jako patnáctiletá. Její volba byla všechno jiné jen ne povrchní. I když byla zcela mladičká, byla si velmi dobře vědoma závazků, které tím přijala. Tak řekla sestře Celině, která s ní byla v klášteře: »Naříkáš, že nekonáš svou vůli, ale to není správné. Připouštím, že ji nekonáš podrobně každý den, ale život jako takový, copak sis ho nezvolila sama? Konáš tedy svou vůli, když ji nekonáš, protože jsi dobře věděla, čemu jdeš na Karmelu vstříc, Přiznávám se ti, že já z donucení bych zde nebyla ani okamžik. Kdyby mě nutili žít tento život, nedokázala bych to udělat; ale jsem to jen já, která ho chci…. chci všechno to, co se mi protiví« (5).

V tomto kontextu akt sebeobětování Milosrdné lásce je vrchol a syntéza Terezčiny spirituality. Do té světice uzavírá všechny své „nesmírní touhy“, a s intuicí stejně tak prostou jako geniální vynalézá způsob, jak ho uskutečňovat „každým úderem svého srdce“, což představuje podstatu „malé cesty“ , která jí vysloužila titul učitelky církve.


»Ó Bože, Blažená Trojice, toužím milovat tě a učinit tě milovanou, pracovat pro oslavu svaté církve, že přivádím ke spáse duše, které jsou na zemi a osvobozuji ty, které jsou v očistci.«


Svatá Terezička začíná tento akt sebeobětování tím, že vyjadřuje svou apoštolskou a misijní horlivost, jaká jí byla vlita skrze Boží milost o Vánocích 1886: »Pocítila jsou velkou touhu pracovat na obrácení hříšníků, touhu, kterou jsem nikdy nezakusila tak živě.… Cítila jsem, že mi do srdce vstoupila láska s potřebou zapomenout sama na sebe a působit radost druhým, a od té chvíle jsem byla šťastná! (…)Ježíšův výkřik s kříže mi ustavičně zazníval v srdci: „Žízním!“ Tato slova rozněcovala v mém srdci nepoznaný a velice živý žár…Chtěla jsem dát napít Milovanému a cítila jsem sama sžírající žízeň po duších«

»…toužím být svatou, ale cítím svou nemohoucnost a žádám tě, Bože, abys ty sám byl mou svatostí“«

Svatá Terezie dychtí po svatosti, ale poznává vlastní slabost, svou neschodnost naplnit velké skutky ctností. Místo aby ji to skličovalo a odrazovalo, probouzí to v ní úsilí odevzdat se zcela Boží lásce. Toto je výchozí bod její „ malé cesty“.

Terezička tak uskutečňuje svůj Akt sebeobětování Bohu nikoliv zásluhami vlastními, kterých se cítí zbavena, nýbrž Ježíšovými – které s odzbrojující prostotou typickou pro světce pokládá za své, neboť je Snoubenkou – Panny, světců a andělů. Tak vysvětlovala sestře Celině: »Vzhledem k naší nemohoucnosti je třeba obětovat skutky druhých; a to je dobrodiní společenství svatých; a pak, pro tuto nemohoucnost se nikdy nesmíme trápit, ale musíme ji věnovat jedině lásce. Správně říká Tauler: „Když miluji dobro, kterého je u bližního více než u mne, toto dobro je více moje než jeho. Jestliže ve sv. Pavlovi miluji všechny milosti, které mu Bůh udělil, toto všechno naleží také mně stejnou měrou jako jemu. Pro toto společenství mohu mít podíl na všem dobru v nebi i na zemi, u andělů, svatých a všech, kteří milují Boha« (8).

Když čteme Terezii od Dítěte Ježíše, existuje nebezpečí, že zaměňujeme její důvěřivý pohled s pacifismem a kvietismem. Musí být zcela jasné, že Terezčina cesta se zakládá na ryzí pokoře, na nejrigoróznějším a a zdravém realismu, jaký může existovat jen v případě vážného úsilí vyvarovat se každé víny a defektu. Svatá Terezie učí, abychom nepodléhali falešné pokoře, která je ve skutečnosti pýchou, která činí melancholickým, rozzlobeným, připravuje o odvahu myšlenkami na vlastní defekty a hříchy minulosti.

Naopak, jak říká sestře Celině: »Z naší strany je třeba udělat všechno, odevzdat se bez hranic, zříkat se vytrvale sebe sama; jedním slovem ukazovat naši lásku se všemi dobrými skutky, kterých jsme schopni. Ale, vzhledem k pravdě, jelikož to všechno je docela malá věc, …. musíme se pokládat za „služebníky neužitečné“, a přesto doufat, že Bůh nám dá jako milost všechno to, po čem toužíme. A to je všechno to v co doufají malé duše, které „běží“ po cestě dětství: Říkám „běží“, a nikoliv „odpočívají“«. (9)

(1) S. Teresa di Gesù Bambino, Opere complete, LEV – Edizioni OCD, Manoscritto A, 23r° – 23v°.

(2) Opere complete, cit., Manoscritto A, 26r°.

(3) Consigli e ricordi, Città Nuova, p. 106.

(4) Consigli e ricordi, cit., p. 108.

(5) Consigli e ricordi, cit., p. 135.

(6) Opere complete, cit., Manoscritto A, 45v°.

(7) Per un’esposizione più ampia della dottrina della “Piccola Via” si rimanda al Manoscritto   autobiografico B.

(8) Consigli e ricordi, cit., pp. 63-64.

(9) Consigli e ricordi, cit., p. 52.

2. T ajemství Terezčiny »malé cety«

Terezie jako magistra novickám často popisovala způsob, jak se ‚nedostat do očistce‘: odevzdat se s veškerou pokorou Bohu. Ona sama se rozhodla odevzdat se nikoliv jako oběť pro Boží Spravedlnost, nýbrž jako oběť Milosrdné Lásce, aby lépe milovala Boha místo těch, kteří ho milovat nechtějí. A tato její důvěra nebyla zklamána.

»Toto mučednictví, až mě připraví objevit se před tebou, nechť mi konečně dopřeje zemřít a moje duše se vrhne bez váhání do věčného objetí tvé Milosrdné Lásky.«


O způsobu, jak se „nedostat do očistce“, hovořila Terezie opakovaně k novickám, pro které byla ustanovena za magistru. »Pro ty, kdo jsou pokorní a odevzdávají se Bohu s láskou, neotevře se brána do očistce a myslím, že nebeský Otec odpoví na jejich důvěru milostí a světlem v hodině jejich smrti; z toho se zrodí v těchto duších představa o vlastní ubohosti, cit dokonalé lítosti, který smaže všechny viny«. (1)

»Nejsem schopna obávat se očistce… Vím, že já sama bych nezasloužila ani vstoupit na toto místo očišťování, protože sem mohou vstupovat jen svaté duše, ale vím, že Oheň Lásky má větší posvěcující sílu než onen očistcový. (…) Ó, jak sladká je cesta Lásky! Jak usiluji vždy, abych tak plnila s největší odevzdaností vůli dobrého Boha«. (2)

A zde je převedení této vůle do praxe: »Abych žila ve stavu dokonalé lásky, obětuji se jako celopal tvé Milosrdné lásce a prosím tě, abys mě stravoval bez ustání a nechal pronikat do mé duše proudy nekonečné něžnosti, které jsou v tobě uzavřeny, a tak ať se stanu Mučednicí tvé Lásky, můj Bože!«

Jsme v samém srdci Aktu oběti. Terezie vysvětluje intuici, která byla jeho původem: »Myslela jsem na duše, které se obětují jako oběti Boží spravedlnosti s cílem obrátit na sebe tresty, které jsou vyhrazeny pro hříšníky; tato oběť se mi jevila jako velká a velkodušná, ale byla jsem daleka toho, abych to učinila. „Ó můj Bože! Zvolala jsem z hloubi srdce, bude zde jen tvoje Spravedlnost, aby přijala duše, které se ti odevzdávají jako oběti? Nepotřebuje je také tvoje Milosrdná Láska? V každém ohledu to neuznávám a zamítám; srdce, ve kterých toužíš tak láskou plýtvat, se obracejí ke tvorům a žádají štěstí s ubohým pocitem, místo aby se vrhaly do tvé náruče a přijímaly tvou nekonečnou lásku. Ó můj Bože, tvoje Láska má zůstat ve tvém Srdci? Zdá se mi, že jsi našel duše, které pohrdají tím zůstávat ve tvém Srdci? Zdá se mi, že kdybys našel duše, které se obětují jako celopal tvé Lásce, a rychle je strávil, že bys byl šťastný… a ve skutečnosti bys nepotlačil proudy nekonečné něžnosti, které v tobě jsou… Jestliže tvé Spravenosti, té, která se rozlévá jen na zemi, se líbí rozpoutat se, čím spíše tvoje milosrdná Láska touží zapálit duše, když vidí, že tvé Milosrdenství se tyčí až k nebi… Ó můj Ježíši, kéž jsem já touto šťastnou obětí strávenou ohněm tvé Božské Lásky!«. (3)

Způsob, jak prakticky vykonat akt oběti, je naprostá odevzdanost do Boží vůle, když prožíváme každý okamžik jako úkon lásky a odříkání« (4). Světice totiž říkala: »Je třeba, abychom za žádných okolnosti nehledali sebe, protože když začneme hledat sebe samy, v tom okamžiku přestáváme milovat« (Násl. III, 5,7 ) (…) »Tak často se mě ptáš, jakým způsobem dospět k čisté Lásce; nuže, tak, že zapomeneš na sebe a nikdy v ničem nevyhledáváš sebe« (5).

Klauzurní život svaté Terezie neznal nápadná gesta, ale spočíval v každodenním odříkání. Využívala každé příležitosti, aby uskutečňovala toto „mučednictví“, které označovala jako „bodání špendlíkem“ (6). »Nesmíme hledat usnadňování života. Jestliže chceme být mučedníky, musíme si posloužit nástroji, které máme k dispozici, abychom učinili ze svého řeholního života mučednictví« (7).

Když svatá Terezička vykonala tento akt, doporučovala ho také některým spolusestrám a ujišťovala je, že darovat se jako oběť Boží Lásce není totéž, jako obětovat se Spravedlnosti, že na sebe nebudou přivolávat větší utrpení, protože účelem aktu je lépe milovat Boha místo těch, kteří ho milovat nechtějí. »Proč se bojí obětovat se Milosrdné Lásce? Kdyby se obětovala Boží Spravedlnosti, mohla by mít strach, ale Milosrdná Láska bude mít soucit s její slabostí, bude s ní jednat něžně, s milosrdenstvím« (8). Sama se o tom přesvědčila ve zkouškách fyzických i zkouškách víry, kterými procházela v závěru života: »Matko moje, nikdy jsem nepocítila tak dobře, jak je Pán sladký a milosrdný, poslal mi tuto zkoušku pouze v okamžiku, kdy jsem měla sílu, abych ji unesla, jinak bych, myslím, upadla do sklíčenosti« (9).

Naděje svaté Terezie od Dítěte Ježíše nebyla zklamána. Sestry, které byly přítomny její smrti, několik okamžiků před tím, než vydechla naposled, viděly, jak upřela svůj zrak na několik minut na jeden bod v pokoji s výrazem extatické radosti. Sestra Celina lyricky píše: »Vždy jsem věřila, že jsme se účastnily jejího soudu. Na jedné straně, jak říká evangelium: byla shledána jakožto ta, která obstála před Synem člověka (srov. Lk 21,36), a na druhé straně spatřila, že štědrost, jíž měla být právě zahrnuta, nekonečně překračuje její nesmírné touhy (srov. Dopis Matce Anežce od Ježíše, 28. května 1897)« (10).

(1) Consigli e ricordi, cit., pp. 55–56.

(2)Opere complete, cit., Manoscritto C, f 84v°.

(3)Opere complete, cit., Manoscritto C, f 84r°.

(4)Preghiera a Gesù nel Tabernacolo, Opere complete, cit., Pr 7.

(5)Consigli e ricordi, cit., p. 104.

(6)Lettera del 15 marzo 1889 alla sorella Celina, Opere complete, cit., Lt 86.

(7)Consigli e ricordi, cit., p. 116.

(8)Histoire d’un Ame, come citata in P. Vittore della Vergine, “Nel cuore della Chiesa – Realismo spirituale in S. Teresa di Lisieux”, ed. Ancora, 1957, p. 138.

(9)Opere complete, cit., Manoscritto C, f 7v°

(10)Consigli e ricordi, cit., p. 195

Giorgio Maria Faré, kněz a bosý karmelitán


Neposlal by na ni Bergoglio svou neúprosnou komisařku?