Svatý Petr Kanisius

Narodil se 8. května 1521 v Nijmegenu v Nizozemsku. Boží prozřetelnost ho Evropě poslala v době největšího protikatolického tažení, které zachvátilo katolický Západ, aby se stal budovatel mohutné hráze proti dravému proudu luterství.

Během studia v Kolíně nad Rýnem se připojil k prvním členům mladého Ignácova tovaryšstva, 1543 vykonal velké ignaciánské exercicie a byl přijat do řádu jako novic. 1545 přijal jáhenské svěcení a 1546 byl vysvěcen na kněze.

Již během svého studia v Kolíně horlivě vyučoval mládež pravému náboženství a svým neohroženým působením dosáhl odvolání kolínského kurfiřta a přispěl tak k zachování kolínské arcidiecéze v katolické církvi. Svým věhlasem si vysloužil, že ho augšpurský kardinál Truchses jmenoval svým teologem na tridentském sněmu. 1549 složil do rukou sv. Ignáce z Loyoly slavné řeholní sliby. Stal se prvním vynikajícím jezuitou a obráncem katolické víry dokonale znalým německého jazyka. Své působení zahájil v bavorském Ingolstadtu, kde se stal rektorem vysoké školy a povznesl kázeň a úroveň katolického školství. Vybudoval zde vynikají jezuitskou kolej. Poté byl vyslán do Vídně, kde panovaly žalostné náboženské poměry. Již 20 let nevyšel ze zdejších škol jediný katolický kněz, protestantské novotářství podlomilo náboženský život a církevní kázeň. Petr přednášel teologii, působil v duchovní správě, neúnavně kázal s nesmírným zápalem ve Vídni i okolí, vyzýval k pokání a potíral bludy, nevěru a náboženskou vlažnost. Nabízeli mu vídeňský biskupský stolec, ale Petr to odmítl, pouze na příkaz Juliána III. čtyři roky dočasně řídil arcidiecézi. V té robě napsal svůj proslulý katechismus. Po úspěšném vídeňském působení byl poslán do Prahy.

S jedenácti druhy zahájil v neutěšených poměrech obnovu katolické víry. Vyučovali u sv. Klimenta nejdříve v nižších školách, pak vyšších až otevřeli v Klementinu novou univerzitu, která zastínila stagnující univerzitu Karlovu. Vychoval řady úspěšného dorostu. Jezuité působili požehnaně rovněž v duchovní správě. Podobou činnost rozvinul Petr Kanisius v Polsku. Pak byl povolán do Augšpurku, kde byl kazatelem hlavního chrámu. Při jeho příchodu byla sotva desetina města katolická. Bouřilo zde proti němu 12 luterských kazatelů. Když z Augšpurku odcházel, bylo půl města opět katolické. Roku 1568 odešel do Říma, kde byl vynikajícím papežským rádcem. Posledních 17 let života působil požehnaně ve švýcarském Freiburgu až do své smrti 21. prosince 1597. Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného a do seznamu svatých ho jako učitele církve zapsal papež Pius XI.

Kdyby se se tento velký apoštol po takřka 420 letech vrátil na místa svého působení, mohl by nad stavem víry, kterou s takovou láskou a horlivostí šířil, jedině zaplakat, a to tím spíše, že se na této situaci podílejí nemalou měrou jeho  nynější spolubratři s přídomkem SJ. včetně pseudopapeže Bergoglia.

Bože, jenž jsi k obraně katolické víry utužil sv. Petra v cnostech i ve vědění, uděl milostivě, aby jeho příklad a napomínání přiváděl bloudící opět na cestu spásy a věřící k vytrvalosti ve vyznávání víry. 

                        Vracejme se často k jeho modlitbě!

  Viz také: Ovoce tridentského koncilu