Svatý Jan od Kříže

                                             24. 11. 2018

Svatý Jan od Kříže se řadí mezi nejlepší mystiky církve. Jeho díla inspirovaná meditacemi o tajemství Boha patří ke stále čteným knihám. Byl uznán za hlavního tvůrce španělského literárního jazyka. Jeho próza je plná originálních básnických výrazů, jeho poezie překypuje duchovní symbolikou. Byl obdařen mystickými zážitky Nejsvětější Trojice, které vyvrcholily v době jeho pobytu ve vězení v Toledu, kam ho poslali jeho spolubratři karmelitáni, kteří se vzepřeli proti reformě řádu. Jeho spisy komentovala nadšeně sv. Terezička z Lisieux a Edit Steinová.

Jan de Yepez se narodil v chudé rodině ve Fomriveros nedaleko Avily v roce 1542. Rodiče neměli prostředků, aby mu mohli zajistit školní vzdělání, proto se sám živil provozováním různých řemesel jako krejčí, tkadlec a nemocniční ošetřovatel. Když si našetřil potřebnou sumu, začal navštěvovat jezuitskou školu, kde se naučil krásně psát v kastilštině. V 21 letech vstoupil ke karmelitánům. Tento řád prožíval v XVI. století hlubokou duchovní krizi a postrádal apoštolskou horlivost. Po přijetí kněžského svěcení se zabýval myšlenou odejít ke kartuziánům.

V té době se setkal se sv. Terezií z Avily, která v něm záhy poznala křišťálově ryzího člověka hluboce zamilovaného do Boha. Sv. Terezie ho získala pro práci na reformě mužského karmelitánského řádu. Toužil zcela prostým způsobem obnovit v řádu původní horlivost v modlitbě a přísném umrtvování.

Narazil však na velký odpor spolubratří, který ho obvinili z podivínství a narušování jednoty. Uvrhli ho do klášterního vězení, kde ve velkém strádání o chlebu a vodě strávil devět let. Uprostřed největších zkoušek napsal svá nejkrásnější díla, mezi která patří Výstup na horu Karmel, kde popisuje etapy, jimiž je nutno projít, aby člověk dosáhl co nejdokonalejšího spojení s Bohem.

Svatý Jan od Kříže celý život kontemploval krásu Ježíše Krista, Slova, které se stalo tělem. Ježíš Kristus byl pro něho plností Zjevení. Dnes ve všeobecné době milosti, kdy víra je již potvrzena v Ježíši Kristu a je oznámen zákon Evangelia, nemusíme se již dotazovat Boha dávným způsobem ani nepotřebujeme, aby k nám promlouval a odpovídal, jako kdysi. Dal nám totiž svého Syna, který je jeho jediným Slovem a skrze toto slovo nám sdělil všechno najednou. Už nemá, co by nám pověděl. (Díla)

Živém plamenu lásky napsal, že láska nikdy neodpočívá: Slyš tedy, že ten živý plamen lásky uděluje všechna dobra, protože božská láska s sebou přináší všechno, a duše volá: Živý plameni lásky, jak rozkošně mě svými milostnými hnutími naplňuješ chválou, jakou vůbec jen jsem schopen přijmout. Dáváš mi totiž božské poznání podle schopností a objemu mého rozumu, vléváš mi lásku podle největší vytrvalosti mé vůle, naplňuješ mě v samotné mojí podstatě prameny svých rozkoší (Ž 35,9) v důsledku božského spojení a podstatného sjednocení v míře největší čistoty mé podstaty a schopnosti a dosahu mé paměti.

Marek Wójtkowicz: Sv. Jan od Kříže, od temnoty ke světlu, in DEON

 Viz také