Svatý Alfons z Liguori

Je označován za největší italského misionáře 18. století. Vydával slovem   i osobním příkladem přesvědčivé svědectví autentického křesťanského života. Již jako mladý laik a právník  byl velkým hlasatelem pravd víry, apoštolem účasti na svátostech, propagátorem ustavičné adorace. Jako kněz se zcela věnoval neúnavně evangelizaci adresované především prostému a chudému lidu. Vybudoval širokou síť večerních středisek náboženské výuky. K dosažení svých cílů založil řeholní společnost redemptoristů.

V této činnosti pokračoval také jako biskup v Sant´Agata dei Goti. Pozvedl nesmírně mravní, vědeckou a duchovní úroveň kněžského semináře. Velký dosah měla jeho spisovatelská činnost. Vedl nesmlouvavé polemiky s kalvinisty a jansenisty a hlásal Boha jako dobrotivého Otce, který nám prokázal svou lásku skrze svého Syna. K jeho vynikajícím dílům patří obšírné pojednání o vznešenostech Panny Marie.(viz) Překvapující aktuálnost mají v současné době jeho pokyny, jak si v rodině počínat při výchově dětí. A neméně aktuální, působivé a potřebné jsou jeho úvahy o krutém a neodvolatelném osudu zavržených duší. Při vším neúnavné práci provázelo ho mnoho utrpení a neuvěřitelná pokušení až do posledních let jeho života.