Svatí apoštolové Filip a Jakub

Filip se narodil v Betsaidě, byl jedním z prvních apoštolů, které si Kristus povolal. Přivedl ke Kristu Natanaela. Kristus s ním jednal jako s bratrem, takže se na něho obrátili pohané, kteří chtěli spatřit Spasitele. Na Filipa se Pán obrátil před nasycením zástupů: „Odkud vezmeme chleba?“ Po seslání Ducha Svatého hlásal evangelium ve Skytii a téměř všechen lid obrátil na víru Ježíše Krista. Pak přešel do Hierapole ve Frýgii, kde byl přibit na kříž a kamenován. Jeho tělo křesťané pohřbili a později přenesli do Říma do baziliky Dvanácti Apoštolů.

Jakub zvaný Spravedlivý žil od mládí pod zairským slibem. Od dlouhých modliteb na kolenou měl kolena ztvrdlá jako velbloud. Po nanebevstoupení Páně ho apoštolové zvolili jeruzalémským biskupem. Když nastal spor o obřezání, Jakub se připojil k Petrovi. Napsal pak v listě bratřím, aby neukládali pohanům Mojžíšovy předpisy. Mluví o něm sv. Pavel v listě Galatským.

Jeho svatost byla tak věhlasná, že se lidé chtěli dotknout lemu jeho roucha. Ve věku 96 let, z nichž třicet svatě sloužil církvi a hlásal Krista, byl nejdříve kamenován. Pak byl vyveden na chrámové cimbuří a svržen dolů. Položivý s polámanými údy vztahoval ruce k nebi a prosil: „Pane odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ Za tuto modlitbu byl usmrcen ranou kyjem do hlavy. Bylo to  v sedmém roce Neronovy vlády.   Pochován byl u chrámu v místě, kam byl svržen. Později byl spolu se sv. Filipem přenesen do Říma. Napsal jeden ze sedmi katolických apoštolských listů.

Podle Římského martyrologia