Sv. Leonard z Porto Maurizio

                                         10. 3. 2019

Mladý františkán Leonard (1676 -1751) žádal, aby byl vyslán jako misionář do Číny. Kardinál Coloredo mu odpověděl: »Tvojí Čínou bude Itálie«.

Na konci XVII. století byla Itálie v tak žalostném duchovním stavu, že mohla být plným právem pokládána za misijní území.

Leonard byl ještě studentem v Římě, když mu jeden přítel navrhl, aby si šel vyslechnout jedno kázání. Po několika krocích spatřili oběšence, visícího na šibenici. „To je kázání!“, řekli oba mládenci.

Několik dní nato spatřil tento syn námořního kapitána z Porto Maurizio dva mnichy, jak kráčejí ke klášteru sv. Bonaventury na Palatinu. Šel za nimi a přijal řeholní hábit františkánů zvaných „bosí“.

Zvolil si kazatelské povolání, snad ve vzpomínce na odsouzence, kterého viděl na šibenici. Jeho oblíbené téma byla křížová cesta, typicky františkánská pobožnost, a stal se jejím velkým šiřitelem. Jeho kázání měla v sobě něco dramatického a tragického, často se konala při světle pochodní s dobrovolným mučením kazatele, který je podstupoval buďto tím, že se do krve bičoval, nebo vkládal ruku do plamene pochodně. Naslouchaly mu nesmírné zástupy, které vyzýval k pokání a k návratu ke křesťanské zbožnosti. Jeho duchovní obnovy trvaly zpravidla dva týdny. Někdy po jejich skončení ještě několik dní zpovídal kajícníky. Sv. Alfons z Liguori ho nazýval největším misionářem století. Často se celý zástup posluchačů během jeho kázání se dal do pláče.

Kázal po celé Itálii, ale nejčastější oblastí bylo Toskánsko, a to v důsledku ledového jansenismu, který tam zavládl a který chtěl překonat svým horoucím srdcem a svými nejpůsobivějšími tématy o jménu Ježíš, Panně Marii a křížové cestě.

Při misijní cestě na Korsiku ostrovní lupiči vystříleli do vzduchu všechny své náboje a volali: »Ať žije bratr Leonard, ať žije mír!«

Když se vracel z Ligurie, byla spuštěna na vodu galéra, která nesla jeho jméno.

Vyčerpán misijní námahou byl povolán do Říma, kde svými kázáními, kterým naslouchal i papež, připravoval jubilejní rok 1750. Při té příležitosti založil křížovou cestu v Koloseu, které prohlásil za svaté místo mučedníků. Tím zabránil zbourání Kolosea, které bylo pokládáno za lom s dobrým kamenem.

To byla jeho poslední námaha. Rok nato zemřel a u sv. Bonaventury museli vojáci udržovat pořádek, protože všichni chtěli vidět ostatky světce a odnést si něco jako relikvii. Papež Lambertini prohlásil: »Ztrácíme přítele na zemi, ale získáváme přímluvce v nebi«. Byl to sv. Leonardo, kdo navrhl prohlášení dogmatu o Neposkvrněném početí; dopisoval si o tom s pastýři církve.

    Porto  Maurizio     

Santi e beati