Polský patron a mučedník

V osobě svatého Stanislava se spojují dvě hluboké lásky: k Bohu a jeho zákonu a k Polsku, které se teprve formuje. Zemřel, protože se svou starostlivostí a důrazným napomenutím snažil pohnout zatvrzelým a ztraceným srdcem polského vládce. Po staletí byl považován za symbol odporu proti tyranii. Jako autorita je příkladem milosrdenství, skromnosti, pracovitosti a píle.

Dětství a mládí – čas rozšiřování obzorů

Svatý Stanislav se narodil ve Štěpánově, malé vesnici mezi Tarnovem a Brzeskem v Malopolsku. Přesné datum jeho narození není známo, ale předpokládá se, že se narodil mezi lety 1034 a 1040. Byl jediným, dlouho očekávaným dítětem hluboce věřícího páru z řad drobné šlechty. Spolu s nimi pracoval na poli a dychtivě se učil. Když rodiče viděli chlapcovu trpělivost a zvídavost, rozhodli se poslat ho do katedrální školy v Krakově, kde se začal učit pod dohledem biskupa Aarona. Odtud Stanislav odešel do školy v Gniezně a pak do zahraničí, do Liége, kde trávil mnoho času v modlitbách a nad knihami. Toto belgické město bylo v té době kolébkou teologických věd a církevních reforem (mimo jiné týkajících se nezávislosti církve na světské moci).

Od teorie k praxi – návrat do Krakova

Po sedmi letech studií se Stanislav na žádost sulského biskupa Lamberta vrátil do Krakova. Ve věku asi 25 let se stal kanovníkem a byl vysvěcen na kněze. Jako farář v jedné z vesnic nedaleko Krakova dostal k obdělávání kus půdy, ale po krátké době ho biskup Lambert povolal do kurie. Vedl katedrální školu, knihovnu a kázal. Jeho četné schopnosti neunikly pozornosti vévody Boleslava, tehdejšího vládce Krakova, který ho jmenoval jedním ze svých kaplanů. Od té chvíle pracoval Stanislav v knížecí kanceláři.

Mladý biskup

Krakovský vévoda Boleslav II. si všiml kázně, moudrosti a rozvážnosti svého kaplana. Proto po smrti sulského biskupa Lamberta jmenoval jeho nástupcem tehdy 35letého Stanislava. Nový biskup se postaral o stavbu wawelské katedrály, ale nezapomínal ani na evangelizaci své diecéze a dalších polských zemí. Jedna z legend spojených se Stanislavovým životem se týká jeho zmrtvýchvstání komese Petra, od něhož koupil vesnici zvanou Piotrawin. Po Petrově smrti se jeho rodina domáhala vrácení majetku, a tak musel krakovský biskup na základě soudního rozhodnutí prokázat, že je právoplatným vlastníkem pozemků. Po třech dnech modliteb a půstu se kněz vydal k Petrovu hrobu, kde ho oživil a přivedl před soud, aby mohl dosvědčit biskupovu pravdomluvnost.

Byl ceněn pro svou citlivost vůči lidské chudobě a nespravedlnosti. Pozorně naslouchal všem věřícím a trpělivě jim radil. Byl to čestný a otevřený člověk, který se řídil zásadami pravdy. Žil skromně a dělil se s potřebnými o to, co měl. Získal si lidi svou moudrostí, laskavostí a porozuměním. Po celý život čelil složité politické situaci a snažil se podporovat polskou společnost v jejím boji za věrnost přikázáním a vlasti.

Perverzní vztahy s vládcem

Zpočátku probíhala spolupráce mezi biskupem a knížetem velmi dobře. Stanislav vedl lid silným slovem, Boleslav pevnou rukou. Stanislav radil Boleslavovi ve státních záležitostech, o Vánocích 1076 byl svědkem jeho korunovace polským králem – jejich společným cílem bylo dobro Polska. Brzy však Boleslava zcela pohltil boj o znovuzískání zemí ztracených jeho předchůdci. Radoval se ze svých vítězství a nerad se vracel do Krakova. Tímto způsobem nejenže zanedbával svou rodinu a poddané, ale odsoudil k odloučení i své vojáky a jejich ženy a děti, které na ně doma čekaly.

Důvodem ostrého konfliktu krále s biskupem byly výsledky mnohaletých bojů mezi polským vojskem a Rusíny. Vojáci dávali najevo svou radost z vítězství různými způsoby, které urážely lidskou důstojnost – nerespektovali hranice zákona a morálky, porušovali pravidla a zrazovali své ženy. Někteří z nich, kteří se chtěli vrátit do vlasti, museli dezertovat, přestože král útěk do Polska tvrdě zakázal. Biskup Stanislav, rozčilený královým jednáním a obávající se bolestných následků jeho drzosti, nesouhlasil s uvolněním zvyklostí v zemi.

Konflikt s králem

Po návratu do Krakova začal Boleslav nemilosrdně a bezohledně vykonávat „spravedlnost“. Zabíjel dezertéry a krutě ponižoval nevěrné manželky. Zaséval strach a smrt a zapomínal, že ani on sám nebyl bez viny a nejednou se dopustil zrady. Poddaní byli zastrašováni, ale duchovní se báli postavit na stranu práva. Všichni se tváří v tvář králově krutosti ukázali jako bezmocní a bezradní, chránili si jen vlastní hlavy. Stanislav se otevřeně postavil proti hanebným praktikám panovníka – mnohokrát stál před králem, ale zůstal neoblomný. Když se neúspěšně pokoušel ovlivnit krále, aby přestal bojovat se svými poddanými, krakovský biskup ho napomenul z kazatelny.

Otevřeně se postavil proti Boleslavovu způsobu vedení politiky, což mu vyneslo pověst zrádce. Král se snažil podkopat autoritu biskupa a úctu, kterou k němu lidé chovali. V reakci na pomluvy na jeho adresu nařídil biskup kněžím, aby přerušili mši, kdykoli král vstoupí do kostela. Přestože o Stanislavových prohřešcích proti panovníkovi je známo jen velmi málo a hlasy obhájců krále Boleslava byly brzy umlčeny, současní historici se stále snaží zjistit otázky sporu a vinu obou stran.

Mučednická smrt

11. dubna 1079 sloužil biskup Stanislav spolu s dalšími duchovními v kostele na Skalce smírnou mši za jeho hříchy a hříchy celého národa a prosil za královo obrácení. Podle kronik vjel král se svými rytíři během slavení eucharistie s hukotem do kostela. Přistoupil ke kněžištěi, vytáhl meč a vrazil ho modlícímu se biskupovi do hlavy. Přikázal rytířům, aby tělo přenesli před kostel, rozčtvrtili ho a rozprášili. Diecéze tak přišla o svého biskupa a Polsko o svého krále. Za vraždu biskupa přišel Boleslav o korunu a lid se od něj odvrátil. Ihned po biskupově vraždě Řím zbavil polského krále titulu křesťanského panovníka. Musel uprchnout do Maďarska a zemřel ve vyhnanství. Některé zprávy poukazují na benediktinský klášter v Osjaku, kde se trápený výčitkami svědomí smířil s Bohem a tiše litoval svých hříchů.

Zpráva o mučednické smrti a odvaze biskupa Stanislava se rychle rozšířila po celém polském království i za jeho hranice. Jeho tělesné ostatky byly pohřbeny v kostele na Skalce a po deseti letech byly ve slavnostním průvodu přeneseny do katedrály na Wawelu. Říkalo se, že části biskupova těla, které rytíři rozptýlili, se spojily a symbolizovaly budoucí sjednocení polského království.

Kult biskupa Stanislava

Rychlý rozvoj kultu světce je nesporný. Díky němu se děly zázraky a uzdravení. Kult krakovského biskupa se rozšířil nejen díky četným milostem, ale především díky obdivu k jeho postoji ke zlu, jehož byl svědkem. U jeho hrobu ve wawelské katedrále dodnes visí prapory z vítězných válek, které velitelé obětovali k poctě světce a věřili v jeho přímluvu při úspěších polských vojsk. Světec je považován za patrona sjednocení roztříštěného a rozděleného Polska dynastie Piastovců. Jedním z prvních příkladů byla mince krále Ladislava Lokietka, na níž svatý Stanislav žehná sjednocené zemi. Od okamžiku jeho smrti se do Krakova konaly četné poutě – do katedrály na Wawelu , kde se konaly státní bohoslužby, a do Skałky se konaly lidové bohoslužby.

Hlavní patron Polska

Četné zázraky a popularita kultu biskupa Stanislava ze Štěpánova byly korunovány jeho kanonizací papežem Inocencem IV. 17. září 1253 v Assisi (dodnes jsou zde fresky s vyobrazením polského světce).

Na celém světě se 11. dubna připomíná svatý Stanislav, biskup a mučedník. V Polsku, zejména v Krakově, se však slaví 8. květen. V tento den se z katedrály na Wawelu vydává velké procesí od světcova hrobu ke kostelu na Skalce, místu jeho mučednické smrti. Koná se zde slavnostní mše svatá, na které se scházejí biskupové, kněží a četní zástupci celé společnosti. V Polsku je mu zasvěcenoí více než 350 kostelů a největší oslavy na jeho počest se konají v Krakově.

                        Chrám sv. Stanislava na Skalce v Krakově


zdroj: sw. Stanislaw bdiecezja.pl