Fulton Sheen bude blahoslavený

                                                          7. 7. 2019

Papež oznámil promulgaci dekretu o zázraku, který se udál na přímluvu Fultona Sheena (1895-1979), biskupa a televizního kazatele, který sekularizované Americe předkládal krásu katolické víry. První úkol kněze? Hlásat Ježíše, učinit ho známým a milovaným!

Po mnoho let američtí věřící a vůbec jeho ctitelé, rozsetí po celém světě očekávali, kdy dojde k blahořečení ctihodného Fultona Sheena, které bylo pozastaveno r. 2014 kvůli kontroverzi o jeho ostatky mezi diecézí Peoria a arcidiecézí New York. V červnu byl spor konečně vyřešen a nejslavnější televizní kazatel může být blahořečen, protože by uznán zázrak na jeho přímluvu.

ZÁZRAK

Zázrak se týká nevysvětlitelného oživení mrtvého dítěte, malého Fultona Engstroma, jehož srdce 61 minut netlouklo a byl oficiálně prohlášen za mrtvého. Poprvé znovu vydechl právě v okamžiku tohoto prohlášení. Jeho otec a matka prosili o přímluvu služebníka Božího. Lékaři předpovídali, že dítě poroste s velkou nedostatečností svých orgánů a s mozkovou paralýzou, ale po pěti měsících byl jeho zdravotní stav normální. V roce 2014 se otevřela cesta pro uznání zázraku lékařskou a teologickou komisí. Mezitím, o dva roky dříve, uznal Benedikt XVI. biskupovy heroické ctnosti.

VE ZNAMENÍ ČISTOTY

Konečně 6. července, v den památky sv. Marie Goretti, »mučednice čistoty«, jak ji nazval Pius XII. při její kanonizaci 1950, a zdůraznil tak ctnost, které Sheen ve stejném období několikrát vyučoval. Tak v katechezi o panenském mateřství Panny Marie a vztahu mezi Marií a Josefem Fulton řekl: »Láska ženy určuje lásku muže. Žena je mlčenlivou vychovatelkou mužství svého ženicha. Jelikož Maria byla symbolem panenství a vznešenou inspirátorkou čistoty pro všecky, proč by neměla platit tato charakteristika i pro jejího Josefa, muže spravedlivého? Svatá Panna získala srdce mladého snoubence nikoliv zmenšením lásky, nýbrž jejím vystupňováním. Čistota se rodí z Boha, je to přebývání v jeho přítomnosti, právě tak, jako Maria a Josef, kteří měli ve svém středu Ježíše a zakoušeli již »nepředstavitelnou radost z věčné lásky v nebi«, k níž má směřovat každé manželství a nemá tedy po ničem jiném toužit (Srov. Aleteia).

PRVNÍ KROKY ZE STÁTŮ DO EVROPY

Při křtu obdržel jméno Peter John Sheen (Fulton bylo příjmení matky za svobodna). Budoucí blahoslavený přišel na svět 8. května 1895 v El Paso ve státě Illinois jako první ze čtyř dětí v manželství irského původu. Rodina se pak přestěhovala do Peorie, kde se Fulton stal klerikem, a ve 24 letech byl vysvěcen na kněze. V touze poznat blíže sv. Tomáše Akvinského přišel do Evropy, kde získal doktorát filozofie na katolické univerzitě v Lovani v Belgii a doktorát teologie na Angeliku v Římě. Když se vrátil do USA, měl již solidní formaci spojenou s horlivou vírou. Již v roce 1929 vědom si nezbytnosti pouta mezi vírou a kulturou, povzbuzoval vyučující National Catholic Educational Association k výchově pro katolickou obrodu.

EVANGELIZACE CESTOU RÁDIA A TELEVIZE

Věděl, že tato obroda v poměrech rychle postupující sekularizace byla nezbytná, aby přivedla co nejvíce duší k Bohu. Svou aktivitu začal nejdříve jako spisovatel (mezi 73 knihami je také Život Kristův) a jako brilantní kazatel ve farnosti; první příležitost v tomto smyslu se mu naskytla v roce 1930. Stanice NBC mu nabídla možnost konat přímé noční nedělní přenosy nazvané The Catholic Hour(Katolická hodina). Hovořil o víře a o morálce a nezanedbával zprávy a aktuality. Na vrcholu svého dvacetiletí v rádiu čítalo jeho publikum 4 miliony posluchačů týdně. Laický Time v roce 1946 ho definoval jako »hlas ze zlata«, »slavný americký katolický kazatel« a uváděl, že na jeho relace dostává týdně od posluchačů 3000 – 6000 dopisů.

Nebál se hovořit o nepohodlných tématech. Když mluvil o Hitlerovi, definoval ho jako antikrista, a nejinak tomu bylo později v televizi, když obviňoval režim komunisty Stalina. Bylo to v únoru 1953, když na námět z Shakespearova Julia Caesara nahradil jména Caesar, Cassio, Bruto a Antonio hlavními sovětskými lídry včetně Stalina. Svou katechezi uzavřel napomenutím: »Stalina jednou musí stihnout jeho soud«. Několik dnů na to byl diktátor raněn mrtvicí a 5. března zemřel.

Nástup v televizi se uskutečnil o dva roky dříve a první večery měly titul »Život stojí zato, aby byl prožíván«. Konaly se vždy každé úterý. Ve stejném programu vystupovali divadelní giganti jako Frank Sinatra a komik Milton Berle. Tento poslední nazývaný familiárně »Strýc Milti« řekl na adresu svého nového televizního soka: »Mám-li být někým poražen, tak je lepší, abych prohrál s někým, kdo mluví jako biskup Sheen«. Prelát zažertoval, že ho může nazývat »Strýc Fultie«; a když v roce 1952 získal cenu Demmy Adward, při poděkování, které pronášel Berle, řekl za kulisami: »Cítím, že já nyní musím vzdát poctu čtyřem spisovatelům: Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi«.

Jeho televizní katecheze sledovalo každý týden asi 30 mil. diváků. Výjimečnou charakteristikou tohoto kazatele bylo, že se díval na kameru pronikaným pohledem a mluvil spatra, někdy používal tabuli. Jeho vystoupení nebylo dílem pouhé výmluvnosti, nýbrž plodem jeho vděčnosti a jeho úžasu nad Božím tajemstvím. Kromě mikrofonů byl jeho život totiž životem modlitby a adorace s dlouhým pobytem před Nejsvětější Svátostí, odkud získával milosti mluvit podle Božího srdce. Jen Bůh ví, kolik duší se obrátilo díky tomuto jeho milovanému synu, který přivedl nebo vrátil do lůna katolické církve také mnohé významné osobnosti. Společnosti, která se postupně vzdalovala od Boha, prezentoval opodstatněnost a krásu víry. Byla to velká jeho zásluha, jestliže část katolické Ameriky v době skrytého pronásledování a kulturní emarginace se cítila opravdu pevná a katolická.

VĚRNÝ A PROROCKÝ PASTÝŘ

Jak víme, klérus v té době prožíval těžkou krizi víry, mnoho zasvěcených osob žilo jako světáci a zapomínali na nadpřirozeno. Ale Sheen, pomocný biskup New Yorku a pak arcibiskup v Rorchesteru, připomínal kněžím, že jejich prvním úkolem je posvěcovat se skrze svátosti ve spojení s Ježíšem obětovaným na kříži a na oltáři. Nestačí pomáhat bratřím v materiální nouzi, je třeba hlásat Ježíše, učinit ho známým a milovaným. Prorockým duchem poznával naši dobu jako apokalyptickou, kde síly, které bojují proti Kristu a bojují spolu se Satanem, začínají připravovovat linii rozhodující bitvy. A konstatoval: »Třetí pokušení, kdy Satan žádal Krista, aby se mu klaněl a nabízel mu všechna království světa, stane se pokušením, novým náboženstvím bez kříže, náboženstvím, které ničí náboženství, politikou, která se stává náboženstvím, které dává císaři i to, co patří Bohu.

VE SLÁVĚ S ŽENICHEM

20. září 1979 při mši k 60. svého kněžského života prohlásil: »Ne že bych nemiloval život, ale nyní chci vidět Pána. Tolik hodin jsem strávil před ním v Nejsvětější Svátosti, mluvil jsme s ním v modlitbě a On mi kdykoliv chtěl naslouchat. Nyní ho chci vidět tváří v tvář«. Dva měsíce nato, bylo to 9. prosince, byl Fulton Sheen povolán navždy, aby kontemploval Tvář Toho, kterému věnoval celý svůj pozemský život.

Ermes Dovico – Nuova Bussola Quotidiana