Co podniknout proti nespravedlivým zákonům

Rita Montella

Před volbami v roce 1948 Ježíš zjevil Ritě Montella, že Itálie padne do rukou komunistů. Plakala, prosila, smiřovala. Ježíš jí řekl: „Rito, zvítězila jsi!“ Bylo to několik hodin před 18. dubnem 1948.

Mnozí ji již pokládají za svatou a vzývají ji. Ale církev kult svatých uznává jen u kanonizovaných. Je však možno ji vzývat a prosit o přímluvu modlitbou, kterou schválila církevní autorita. Abychom si vyžádali potřebnou milost a dotyčná osoba mohla být postavena na oltář, je dobré přidržovat se moudrých norem papeže Urbana VIII.

Rita Montella byla známá také jako „dítě otce Pia“. Otec Pio ji často „navštívil“ v noci v klauzuře, kde se s ním modlila.

Byla to řeholnice augustiniánka z kláštera Sv. Kříže v Arno; 3. dubna uplynulo 100 let od jejího narození. Byla to oběť lásky, jak se často stává u těchto velkodušných duší, a Pán nedokáže odmítnout to, oč prosí. K těmto milostem díky přímluvám dobrý Bůh uděluje další mimořádná znamení. Podle svědectví otce Franca D´Anastasio, sestra Rita se nacházela 18. května 1981 bilokací na Náměstí Sv. Petra při atentátu na papeže Jana Pavla II.

Svatost jistě nespočívá v mimořádných charismatech. Nicméně není možno ve jménu racionalismu ignorovat určité fenomény, které spadají do dějin církve a lidstva.

Sestra Rita byla duše naléhavé přímluvy. Když vstoupila do kláštera, prosila s vírou o obrácení hříšníků, o návrat zbloudilých kněží, uzdravení nemocných a věčnou spásu duší, i spolusester, o vysvobození duší z očistce. Zapřisahala Pána, aby nedopouštěl tresty a zastavoval války, aby zabránil politikům v těch nejhorších rozhodnutích, jak tomu bylo s nástupem komunismu v Itálii na konci čtyřicátých let, nebo o odvrácení přírodních kalamit a zemětřesení. Toto všechno je zapsáno ve dvou sešitech, zachovaných spolu se stovkou dalších rukopisů jejího zpovědníka a duchovního vůdce kapucína Teofila dal Pozzo a ve sbírce Suor Rita Montella, studio dei singolari carismi (Ed. Segno, Udine 2002), kterou sestavil synovec sestry Rity Arcangelo Aurino, který loni zemřel. Jsou zde zachovány dopisy, které posílala sestra Eleonora Pieroni z kláštera Svatého Kříže abatyši Badesse di Radicondoli, aby ji informovala o tom, co se přihodilo spolusestře Ritě. V dopise z 29. prosince 1949 vypráví o obtížných dobách, kdy se zdálo, že nástup nejhoršího zla nevyhnutelný.

Je známo, že 18. dubna 1948 při prvních volbách v dějinách Italské republiky dosáhla volebního vítězství křesťanská demokracie a její spojenci proti levici, tj. komunistické straně a sociálním demokratům po velmi ostrém předvolebním boji. Sestra Rita jednala o hříšnících s Ježíšem, který jí řekl jasně: „Chci potrestat také Itálii. Nastanou krvavé scény!“ Měli jsme upadnout do rukou komunistů. Ona (sestra Rita), plakala, prosila a odprošovala, a Ježíš jí řekl: „Rito, zvítězila jsi!“ Bylo to několik hodin před 18. dubnem 1948 (cit. pramen str. 120).

Tak tato prostá řeholnice ve skrytu a v mlčení klauzury, která nic neodřekla svému Snoubenci, dosáhla změny v běhu dějin Itálie.

Není třeba skrývat závažnost situace, kterou prožíváme v současném světě, zvláště v Itálii, kde stojíme před přijetím zákona Zan, který znamená konec svobody pro církev a pro rodiny. Pomáhají zde duše, které prosí a přinášejí oběti za odvrácení těchto projektů na přímluvu našich bratří a sester, kteří se přimlouvají v nebi za vlast v této osudové hodině. Můžeme prosit o přímluvu sestru Ritu Montella. Je třeba prosit Pána, který čeká na naši velkodušnost a pokání, aby nás ušetřil mnohého díky modlitbám a obětem obětavých duší. Taková je Boží logika.

Modlitba

Pane, náš Bože, ty jsi povolal sestru Ritu od Ducha Svatého, aby uskutečňovala své křestní zasvěcení tím, že se zcela zasvětila kontemplativnímu životu jako augustiniánská řeholnice a sloužila tak Bohu a církvi. 

Ty jsi, Otče, dal skrze ni zazářit darům, jimiž jsi ji obdařil, a také zazářit tváři Tvého Syna nad lidmi naší doby.

S tvou pomocí vzala na sebe úzkosti svých bratří, stala se trpícím údem Krista a svou pokorou a modlitbou jako znamením a svědectvím tvé lásky.

Vyslyš naše prosby, zjev svou slávu na zemi a na její přímluvu uděl nám milost ….., o kterou tě s důvěrou prosíme.

Otče náš, Zdrávas Maria.

Luisa Scrosati – Chiesa e post concilio

Oč vroucně prosili mystikové a zbožní věřící, narazilo nakonec na nepřekonatelnou překážku 2VK, koncilu řízeného Satanovými služebníky  (viz)

 Viz také: Prorocký dopis biskupa Sigauda

               Papež komunista