Zbraň tiché modlitby „Acies ordinata“

   Svatý MIchael na Andělském hradě

      28. 9. 2019

V Římě se v předvečer svátku sv. Michaela archanděla shromáždilo více než 150 věřících laiků z celého světa sdružených ve společenství Acies ordinata ( seřazený šik) před Andělským hradem a v tiché modlitbě vzývali nebeská vojska, aby vyrazila tentokrát proti Amazonské synodě. Je to již druhá akce toho druhu (viz) Organizátorem je prof. Roberto de Mattei.

Jde o shromáždění katolických laiků z různých národů, kteří prosí Pána, aby spojil všechny bojovníky pro dobro věc, aby vytvořili šek proti Božím nepřátelům.

»Shromážděni na tomto místě chceme symbolicky, ale ze vší své vůle vyjádřit připravenost k neústupnému boji na obranu víry. Chceme tak mobilizovat všechny syny a dcery církve, aby se k nám duchovně připojili. Nepřátelé pronikli až dovnitř města a uctívají modly dokonce b´) ve svatyni kde je sáídlo nejblahoslavenějšího Petra a ustanovena katedra pravdy pro světlo národů (Exorcismus Lva XIII.).U paty Andělského radu, který byl mnohokrát v dějinách útočištěm papežů, vzýváme o pomoc svaté anděly a především sv. Michaela Archanděla, knížete nebeských vojsk, na obranu křesťanské civilizace proti jejím nepřátelům.

Zmatek, který je dýmem Satanovým, zamlžuje bitevní pole. Abychom zvítězili proti silám chaosu, musíme hájit čistotu víry, jasnost slova a rozhodnost ve shodě a jednotě Ducha, jak nás to učí svatý Pavel: Když polnice vydá zvuk neurčitý, kdo se připraví k bitvě? (1 Kor 14,8).

Aby k tomu došlo, prosíme nejblahoslavenější Pannu Marii, Královnu andělů, abychom podle jejího příkladu byli vždy Acies ordinata (Pís. 6, 4), jako bojeschopný šik v klidu a odevzdanosti, jakou sjednává Kristův pokoj, který je v našich srdcích a který bychom chtěli rozšířit na celý svět«.

                                   Videozáznam

Corrispondenza Romana