Zatvrzelá židovská srdce

                                   6. 1.  2019

Z Homilie sv. Řehoře papeže o slavnosti Zjevení Páně

Motto: Když je Ježíš narodil v Betlémě Judském v době krále Heroda, mudrci z Východu přišli do Jeruzaléma a ptali se: Kde je novorozený král židovský? Atd. (Mt 1 ,1- 12))

Jak jste slyšeli, drazí bratři, v četbě z evangelia, pozemský král se děsí zrození Krále nebes: to proto, že každá pozemská velikost je zastíněna, jakmile se ukáže velikost z nebe. Ale my se musíme ptát, proč se při narození Vykupitele v Judsku zjevil pastýřům anděl, ale mudrce z Východu přivedla hvězda, aby se mu poklonili. Protože Židé k jeho poznání používali rozum, bylo správné, aby jim to oznámil rozumný tvor, to znamená anděl; zatímco pohané, protože si nedovedli posloužit rozumem, byli přivedeni k poznání Pána nikoliv hlasem, nýbrž znameními. Proto také Pavel říká: Dar proroctví slouží věřícím a ne nevěřícím, znamení naopak slouží nevěřícím a nikoliv věřícím. (srov 2 Kor 14, 22). Proroctví byla dána těm, kteří byli věřící, nikoliv nevěřící; těm byla dána znamení, protože byli nevěřící a nikoliv věřící.

Je třeba poznamenat, že když náš Pán dospěl v dokonalého muže, apoštolé ho hlásali pohanům, zatímco dokud byl ještě dítě a neměl rozvinuté orgány k řeči, zvěstovala ho pohanům hvězda: to nepochybně proto, protože řád rozumu vyžadoval, že bylo zapotřebí hlasatelů, aby nám dali poznat Pána, když on sám byl schopen promlouvat, a že němé prvky ho ohlašovaly, když sám ještě nemluvil. Ale při všech zázracích, které se ukázaly při Pánově narození nebo při jeho smrti, musíme se zamyslet nad tím, jak tvrdá byla srdce oněch Židů, kteří ho nepoznali ani z daru proroctví ani z jeho zázraků.

Všechny tato prvky přece vydávaly svědectví o příchodu jejich autora. Promlouvaly jakoby lidskou řečí: nebesa poznala Boha, protože ihned vyslala hvězdu. Poznalo ho moře, protože pod jeho nohama se stalo schůdné. Poznala ho země, protože se třásla při jeho smrti. Poznalo ho slunce , protože zakrylo světlo svých paprsků. Poznaly ho skály a stěny, protože v okamžiku jeho smrti pukaly. Poznalo ho peklo, protože propustilo mrtvé, které zadržovalo. A jakkoliv všechny tyto necitelné prvky ho poznaly, srdce nevěrných Židů ho dosud neuznala za Boha, a protože jsou tvrdší než skála, nechtějí se otevřít kajícnosti.

7. – 9. čtení v matutinu o Zjevení Páně