Z homilie sv. Augustina ad Jan 6,44-52

Nebojme se lidí, kteří spoléhají na slova a jsou daleko od Božích věcí. Říkají nám: Jak můžu dobrovolně věřit, když jsem přitahován? Já říkám: Nezáleží jen na vůli, ale také na rozkoši. Co znamená být přitahován rozkoší? Znamená to těšit se z Pána. Existuje rozkoš srdce, jehož pokrmem je pokrm nebeský. Dej mi někoho, kdo miluje, ten chápe, co říkám. Pán říká: Koho přitahuje Otec, ten přijde ke mně. Otec přitahuje k Synovi ty, kteří věří v Syna, protože věří, že má za Otce Boha. Bůh si zplodil Syna sobě rovného a kdo to vírou cítí a o tom přemítá, že Syn je roven Otci, ve kterého věří, toho Otec přitahuje k Synovi.

Arius věřil ve stvoření, jeho Otec nepřitahoval. Nepokládal ho za Otce, jemuž byl Syn roven. Co to říkáš Arie, co to říkáš, heretiku? O čem to mluvíš? Kdo je Kristus? Ne není to pravý Bůh, nýbrž ten koho pravý Bůh stvořil. Otec tě nepřitahuje, nepochopils Otce, když popíráš Syna. Nejsi přitahován k Otci, nejsi přitahován ani k Synu. Syn je totiž něco jiného než to, co říkáš. Fotinus říká: Kristus je jen člověk, není Bůh. Kdo takto věří, toho Otec nepřitáhne. Koho přitáhl Otec? Toho, který říká: »Ty jsi Kristus, Syn živého Boha«. Ukazuješ-li ovci zelenou větev, pak ji přitahuješ. Ukážeš chlapci oříšky, a tak ho přitáhneš. To, co běží, je přitahováno, je přitahováno bez odporu těla, je přitahováno poutem srdce. Jestliže ty věci z pozemských rozkoší, které se zjevují milujícím, je přitahují, protože jsou pravé, jestliže každého přitahuje jeho potěšení, nemá přitahovat Syn, kterého nám zjevuje Otec? Po čem více touží duše, než po pravdě?