Z homilie sv. Augustina ad Jan 3, 16-21

Posláním lékaře je léčit nemocného. Sám sebe zahubí, kdo nechce zachovávat jeho předpisy. Na svět přišel Spasitel. Proč se nazývá Spasitel, ne – li proto, aby svět uzdravil, nikoliv odsoudil. Nechceš-li, aby tě uzdravil, sám sebe odsuzuješ. A poslechni si, co říká: Kdo ve mne nevěří, už je odsouzen. Rozsudek ještě nebyl zveřejněn, a již byl vynesen. A toto je soud: na svět přišlo světlo, a lidé milovali více tmu než světlo. Jejich skutky byly zlé. Bratři moji, čí skutky nachází Pán jako dobré? Ničí, všechny jsou špatné. Jak tedy konat pravdu a dospět ke světlu? Jedno plyne z druhého: Kdo jedná podle pravdy, přijde ke světu.

Pán zná ty, kteří jsou jeho. Zná ty, kteří obdrží korunu, zná ty, kteří jsou určeni pro plameny. Pozná pšenici a pozná slámu. Zná zrno, zná koukol. Již odsoudil ty, kteří nevěří. Proč je odsoudil? Protože neuvěřili ve Jméno jediného Božího Syna. A toto je soud: na svět přišlo světlo, a lidé milovali více tmu než světlo. Jejich skutky byly zlé. Bratři moji, čí skutky nachází Pán jako dobré? Ničí, všechny jsou špatné. Jak tedy konat pravdu a dospět ke světlu? Jedno plyne z druhého: Kdo jedná podle pravdy, přijde ke světlu.

Praví, že milovali více tmu než světlo. Zde použil svou moc. Mnozí totiž milovali své hříchy, mnozí své hříchy vyznali. Neboť kdo vyznává své hříchy, kdo obviňuje své hříchy, spolupůsobí s Bohem. Bůh odsuzuje tvé hříchy, jestliže je odsoudíš i ty, spojil ses s Bohem. Jsou to dvě věci: člověk a hříšník. Když slyšíš ‚člověk‘, toho stvořil Bůh: když slyšíš ‚hříšník‘, toho učinil člověk. Znič to, cos učinil, a Bůh spasí to, co stvořil. Je třeba, abys v sobě nenáviděl své dílo, ale miloval v sobě dílo Boží. Když se ti znelíbí to, co jsi učinil, mají v tobě počátek dobrá díla, která obviňují zlé skutky. Počátek dobrých skutků je vyznání skutků zlých.

Homilie sv. Augustina (tr. 12, in Joann., sub fin.)