Výzva čtyř exorcistů všem katolíkům

Čtyři exorcisté vydali prohlášení, v němž vyzývají katolíky celého světa: 

věnovat první pátek 6. prosince modlitbě a pokání na aktuální úmysl:

Zapudit ďábelský vliv, jaký vyvolaly v celé církvi nedávné   události.

Exorcisté přitom citovali zvláště hanebnosti, ke kterým došlo na amazonské synodě a uctívání pohanské modly indiánské bohyně při různých synodních událostech.

Jedná se o rituály ve vatikánských zahradách, procesí s modlou do baziliky sv. Petra, její umístění v chrámě Santa Maria in Traspontina. Na mysl přicházejí slova sv. Pavla:

Říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy (1 Kor 10,20).

Žalm 95,5 říká, že všichni bohové pohanů jsou démoni: ale Hospodin stvořil nebe a zemi. Z toho vyplývá skutečnost, že vedeme bitvu nikoliv proti tvorům z těla a krve, proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy na tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.

Jmenované události navozují skutečnost, že jsme ve stavu duchovní války a tato válka se uskutečňuje uvnitř samotné církve.

Proto vyzýváme všechny katolíky, kteří poznávají zlo těchto událostí, aby se s námi spojili a prožili první pátek 6. prosince jako den modlitby a pokání za účelem zmařit veškerý ďábelský vliv uvnitř církve vyplývající z těchto událostí.

Žádáme vykonat na tento úmysl tyto zbožné skutky:

1. modlitba sv. růžence;

2. vykonat jakýkoliv skutek pokání, jako je půst, zdrženlivost a další formy odříkání a umrtvování;

3. obětovat tyto skutky Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Doporučujeme účastnit se mše svaté obětované na tento úmysl, vykonat hodinovou adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní, spolu s úkonem zasvěcení a úkonem smíření k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

National Catholic Register