Velechrám sv. Petra vyžaduje provedení exorcismu

Nicola Bux: Baziliku sv. Petra je třeba podrobit exorcismu. Tak zní doporučení známého liturgisty a osobního poradce Benedikta XVI.

Rozhovor, který vedl Bruno Vole z La Fede quotidiana s mons. Nicolo Buxem.

FQ: Monsignore, na některých snímcích vidíme kontroverzní Pachamamu nejen v chrámě Santa Maria in Trasportina, ale také v bazilice sv. Petra. Co o tom soudíte?

Don Nicola Bux: »Opravdoví ctitelé budou Otce uctívat v duchu a pravdě. Vždyť Otec si žádá takové ctitele (Jan 4,23).

„V duchu“ to znamená, že klanění není omezeno jen na jedno posvátné místo, jakým je Jeruzalém pro židy. „V pravdě“ znamená, že klanění není znečištěno modloslužbou nebo synkretismem, tedy něčím co je vyrobeno našima rukama. Chrám není pouhým místem shromažďování, nýbrž také Božím příbytkem mezi lidmi. Proto se nazývá Dům Boží. Je místem, na které sestoupilo na zemi nebe, je zde přítomen Bůh, který přišel, aby nás zachránil. Připomíná nám to každoročně oslavované výročí posvěcení chrámu. To je součástí katolické identity. Jestliže ta se ztratí, všechno je určeno ke zhroucení.

Byla spáchána svatokrádež, to znamená, posvátné místo bylo znesvěceno nebo použito k nedůstojným účelům. Svatokrádež je podle katechismu velmi těžký hřích, především když se obrací proti Nejsvětější Svátosti Oltářní (KKC 220), která je přítomná v chrámech, zde se přechovává a je předmětem klanění. Posvátná místa pomáhají člověku, aby nezapomínal na Boha. Jestliže je chrám, jak je tomu v posledních desetiletích, používán jako víceúčelový prostor pro koncerty. kongresy, hostiny a jiné lidské záležitosti, kam se má obrátit člověk, aby hledal Boha?

Komunisté změnili chrámy na taneční sály, tělocvičny, továrny, aby lidská duše při svém hledání zůstala u lidí a přestala hledat Boha. Jestliže však jsou to sami duchovní, kteří pozvedají na trůn modly – karikatury pravého a Boha a dílo Satana -, pak Pán s jistotou chrám opouští, jak je to psáno v Písmě svatém, a je nezbytné chrám očistit, by se sem mohl vrátit.

Chrám se symbolem naší duše: když ji znečistíme ďábelským jednáním, Duch Svatý ji opouští. Nezapomínejme na krásná slova, která nám napsal Apoštol: Kdo by zničil Boží chrám, toho zničí Bůh (1 Kor 3,17).

Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro posvátné obřady a svátostný řád, byl měl provést v chrámě svatého Petra exorcismus, a tak baziliku očistit«.

Katholisches