Varovný hlas biskupa Schneidera

                                                                                                            10. 20 2019                                       

Na adresu blížícího se sumitu o „zneužívání“ vyslovil Mons. Athanasius Schneider tuto vážnou obavu:

»Jestliže se vatikánský sumit o sexuálním zneužívání nevypořádá s otázkou morálního relativismu a ztráty víry v trvalou platnost šestého přikázání Desatera jako jejich nejhlubší příčiny a jestliže je neoznačí za rozhodující faktory homosexuálního chování v případech zneužívání ze strany kléru, přinese sumit jen svrchovaně neodpovědnou odpověď a bude určen od počátku ke krachu jako příklad nové formy zvláštního klerikalismu«.

Biskup Schneider napsal, že fakta dokazují, že naprostá většina případů sexuálního zneužívání ze strany kléru je homosexuální povahy. Převládající příčinou těchto případů je důsledně a nevyvratitelně homosexuální a sodomská neřest. Sumit 21.- 24. 2. se zcela mine svým cílem, jestliže za hlavní problém krize nebude označeno homosexuální chování.

František svolal sumit pod titulem „Ochrana nezletilých v církvi“, který organizuje Blase Cupich z Chicaga, a svolává k tomu všechny předsedy biskupských konferencí.

Když hovoří o „ohavných sexuálních zneužíváních spáchaných klérem“, biskup Schneider zdůrazňuje, že základem homosexuálních sítí uvnitř církve je homosexuální neřest:

»Nejhlubší kořen zneužívání je přirozeně morální relativismus a ztráta víry v nepomíjející planost šestého přikázání Desatera ( Nesesmilníš) a v těžce hříšný charakter každého sexuální aktu mimo zákonné manželství. Rozšíření homosexuální neřesti mezi klérem je v přímé souvislosti s morálním relativismem a ztrátou víry v platnost přikázání. Aktuální krize způsobila odhalení fungujících homosexuálních klerikálních sítí v církvi«.

LiveSiteNews