Teologové na obranu kardinála Burkeho

Skupina skupina katolických mladíků z komunity LGBTQ žádala papeže Františka, aby degradoval kardinála Burkeho, který vidí přímou souvislost mezi virovou pohromou a urážkami Boha v oblasti sexuality.

prohlášení z 21. března Burke zdůraznil, že věřící člověk nemůže nevidět, že současná rána souvisí se skutečností, že naše současná kultura se vzdaluje od Boha.

Bývalý prefekt Apoštolské Signatury, nejvyššího církevního tribunálu sestavil seznam důkazů o tom, jak se společnost vzdaluje od Boha Stvořitele.

Nejedná se pouze o lhostejnost k Jeho přítomnosti mezi námi, ale o otevřenou vzpouru proti Němu a dobrému řádu, který stvořil a který garantuje naši existenci.

Stačí pomyslet na útoky proti lidskému životu, který Bůh stvořil ke svému obrazu a podobenství: na útoky proti životu nevinných dětí, které se ještě nenarodily a na útoky proti těm, kteří postiženi těžkým poškozením, chorobami a věkem vyžadují naši zvláštní péči.

Kardinál kritizoval pronikavý útok proti integritě lidské sexuality, proti naší identitě jako mužů a žen pod záminkou, že my sami máme právo určovat, často násilnými prostředky, jinou pohlavní identitu, než jakou jsme přijali od Boha. S velkým znepokojením jsme svědky devastujících důsledků tzv. „teorie gender“ na život jednotlivců i rodin.

Nakonec se Burke zmínil o pohanském uctívání přírody a země a zdůraznil, že uvnitř církve jsou osoby, které se obracejí k zemi a definují ji jako naši matku a zdroj naší spásy. My však jsme vyšli z rukou Boha, Stvořitele nebe a země a jen v Bohu nacházíme spásu.

25. března Francis DeBernardo, redaktor filo-homosexuálního New Ways Ministry tvrdil, že kardinál připisuje vinu za šíření pandemie koronaviru komunitě LGBTQ. Obvinil také kardinála Burkeho a biskupa Ramón Castro di Cuernavaca (Mexiko) za šíření dezinformací během globální sanitární krize. DeBernardo vyzval papeže Františka, aby oba zbavil veřejné služby, protože použili nebezpečné a neodpovědné vyjádření, když mluvili o komunitě LGBT. Ale mnoho odpovědných katolíků se postavilo na obranu kardinála.

Janes Smith, bývalá profesorka teologie v Semináři Sacro Cuore v Detroitu (Michigan), odsoudila útok proti kardinálovi jako »plný dezinformací a lží«.

»Podsouvají Burkemu, že obvinil komunitu LGBT z šíření pandemie, přičemž Burke nejenže nic takového nenapsal, ale ani komunitu LGBT nejmenuje«. » [V prohlášení kardinála] je ‚teorie gender‘ uvedena jako jeden ze zdrojů, odkud prýští vzdalování se od Boha, nikoliv však jako prvek odpovědný za šíření koronaviru«, vysvětluje profesorka Smithová.

Vysvětluje také, že kardinál chtěl upozornit na problém, že virus brání katolíkům v přístupu na mši svatou a nepřikládá vinu za šíření pandemie té či oné skupině lidí.

Doktorka poukazuje na to, že podle Burkeho zla, která nás postihla, jsou důsledkem naší vzpoury proti Bohu; chceme-li proti nim bojovat, musíme se především znovu k Bohu vrátit.

New Ways Ministry se obává, že článek Burkeho vyvolá násilnosti proti komunitně LGBT. »Nic takového se jistě nestane, budou – li lidé pozorně číst, co jsem napsala, a náležitě si to vyloží«.

Pater Serafino Lanzetta, člen akademie Jana Pavla II. pro lidský život a rodinu, zdůraznil, že poukaz na »útok proti integritě lidské sexuality, proti naší identitě jako mužů a žen« je třeba »interpretovat ve světle mnoha dalších hříchů, které Jeho Eminence uvádí jako příčinu spravedlivého testu skrze ránu, jakou Bůh dopustil«.

Každá rána, včetně té současné, je »důsledek dědičného hříchu a našich aktuálních hříchů. Je třeba nabídnout nápravu každého hříchu, ale hřích proti stvoření obsahuje vysoký stupeň obzvláště těžké nemorálnosti: je to strašná vzpoura proti Bohu a pokus nahradit Boha tím, co jsme si udělali my sami«.

»To vyžaduje naléhavou nápravu. Člověk nikdy nemůže nahrazovat Boha«, říká Lanzetta.

Podle P. Serafina katolíci mají povinnost hlásat pravdu. »Máme vždy právo připomínat lidem, že Bůh je náš Stvořitel, a co to znamená, že nás stvořil jako muže a ženu. To je objektivní a reálný základ každého morálního soudu«.

O slovo se přihlásila také Maria Madise, ředitelka mezinárodní Společnosti pro ochranu nenarozených dětí (Society for the Protection of Unborn Children, SPUC). Podle Madiseové není překvapující, že skupina pseudo-katolického New Ways Ministry se cítí dotčena, když pravověrní preláti nekompromisně upozorňují, že jednání, které LGBT propaguje, je urážkou Boha.

Madiseová charakterizovala komentáře Burkeho o krizi Covid-19- jako »plné pastorační péče, inspirované autentickou láskou k pravdě«.

Inkriminovanou pasáž z New Ways Ministry odsoudila také řada biskupů. Kardinál Francis George konstatuje, že toto seskupení šíří nekatolickou nauku:

»Musím prohlásit, že podobně jako jiné skupiny, které tvrdí, že jsou katolické, popírají ve skutečnosti základní nauku církve. New Ways Ministry nemá církevní aprobaci a nemůže mluvit jménem amerických katolíků«. Dokonce i kardinál Wuerl, pokládaný za progresistu, řekl o tomto sdružení, že »není ve shodě s katolickou naukou a není oprávněno vystupovat jako katolická organizace«.

Pramen: Chiesa e post concilio