Svět vzhůru nohama 3 2.11

Proč vedeš řeči o mých příkazech? Proč máš v ústech moji smlouvu?:

Ty, který nenávidíš kázeň a moje slova házíš za záda?

Jen uzříš zloděje, už za ním běžíš, a vstupuješ do spolku s cizoložníky.

Otevřeš ústa, a jsou plná zloby a tvůj jazyk osnuje lest.

Kydáš hanu na syna své matky.

To děláš, a já bych měl mlčet? Domníváš se, že jsem jako ty?

Kárám tě a říká ti to do očí.

Uvědom si to, jenž zapomínáš na Boha, abych tě nezachvátil.

Kdo by ti pak pomohl?

Mě uctívá ten, kdo žije poctivě a přináší mi oběť díků.

Ten spatří Boží pomoc.

Žalm 49, 16-22