Stovka dětí zasvěcených Panně Marii

Zástup dětí na kolenou modlí se uprostřed noci o zakončení éry viru. Více než 100 dětí zasvěcuje svá srdce Panně Marii a prosí o přímluvu a o milost uzdravení, která už prší z nebe. Je tu celý svět, který Koronavirus už zchvátil, protože viděl na vlastní oči, jak se pohoma proměňuje v místo, kde se vzdává Bohu chvála. Je to svět modlitby v křesťanském životě, je to živá Naděje

„Děti, chcete se znovu narodit v lůně Panny Marie a stát malými Ježíšky“? „ Ano, chceme!“ Je právě 13. května 2020. Přesně 103. výročí zjevení Naší Paní ve Fatimě. Tentokrát se nenacházejí v Cova da Iria v Portugalsku, nýbrž v jedné periférii Milána, kde mezi lidovými baráky roste jeden z největších chrámů Evropy: zasvěcený sv. Ritě z Cascie.

A zde P. Massimo,převor rodiny augustiniánů, kteří stavbu řídí, shromáždil více než sto dětí k modlitbě na Zoom. To jsou právě tyto děti z generace iPhone a Covid -19 přesně jako pasáčci před sto lety, které učinily slib lásky k Panně Marii, svěřily se jejímu Neposkvrněnému Srdci a Srdci jejího Syna.

Abychom tomu porozuměli, musíme zalistovat v kalendáři zpět asi o dva měsíce a najít okamžik, kdy Koronavirus přinutil k izolaci miliony Italů a kosil bez milosti své oběti. Za těchto bolestných okolností, ke kterým se připojil trest odnětí Eucharistie, která byla lidem zakázána, jako každá jiná forma společenství, kdy augustiniánský kněz zahájil svou noční modlitbu.

Hodiny na kolenou uprostřed noci a prosby k Bohu Otci zázrak: konec pandemie na celém světě a uzdravení zástupů nemocných, zdánlivě nevyléčitelných. Modlitba trvající více než sedmdesát dní přivedla před svatostánek stovky a stovky věřících shromážděných cestou Facebook , protože sociální síť byla jedinou formou společného života povoleného za tzv. karantény.

A jak už to bývá při každém plánu, který se líbí nebi a vede ho Duch Svatý, noční modlitba překonala všechny hranice a shromáždila věřící z celé Evropy a dokonce i z míst za mořem. A zrodila se myšlenka zapojit rovněž děti z intuice velmi prosté: Jestliže je dospělý schopen prosit Boha v srdci noci, čím spíše bude dítě volat k Tatínkovi a Mamince v nebi, dokud je nevyslyší.

Touha se zrodila u nohou Ježíše v Eucharistii a setkala s s přízní několika maminek, u kterých již Maria, i když odlišnými formami, připravila srdce, aby se ujaly tohoto poslání.

Zrodily se malé i velké skupiny modliteb, které shromažďovaly kolem domácího krbu každý den ve 12 a ve 20 hodin skrze síť Zoom armádu dětí, a ty prosí o definitivní porážku koronaviru a o uzdravení nejtěžších možných nemocných. Ale to není všechno Děti byly získány pro toto poslání chtěné shůry aby porazily ještě radikálnější a nebezpečnější virus než je ten první, a tím virem je smrtelný hřích.

Inspirací je zde biblický obraz, který nejlépe zobrazuje tuto skutečnost, a tím je boj Davida proti Goliášovi. Malý David ozbrojený pouze brašnou a prakem zvítězil nad obrem Goliášem, symbolem hříchu a velké přesily zla. Toto vyprávění z Starého zákona nás učí, že jsou to právě děti, které mají od Boha odvahu, které Bůh zná a vítá je pro nejdůležitější boje v Božím království. Pro porážku Zlého Bůh totiž nepoužívá meč, střely ani vojenské nebo ekonomické strategie. Naopak, Bůh používá nevinnost a čistotu, aby uskutečnil věčný plán, který má za svůj cíl nebe.

Pro výsledek konkrétní realizace těžko najít slov. Modlitba dětí je neuvěřitelná bomba radosti a naděje, která dává vzejít semenům nového života právě v temnotách dnešního světa. Je to život samotného Ježíše Krista, přítomného a působícího v prostých srdcích jeho maličkých. Na druhé straně modlitba dětí je také šíp který zraňuje a dojímá Boží srdce a přitahuje jeho hojnou přízeň v podobě darů uzdravení těla a duše, které propukly v těchto měsících.

Proto za sochou Panny Marie v místě, kde se děti virtuálně shromažďují, jsou desítky a desítky květů. které reprezentují případy uzdravení a jsou jejich přímými svědky. Jako maličký Michal první červená perla v této mariánské zahradě: všechny děti se celé týdny modlily za něho až nakonec mohl vyjít z nemocnice. Michal je spojen s celou touto rodinou jako nerozlučné znamení.

Jestliže opravdu základním momentem modlitby je skutečnost, že děti otevírají svá srdce a představují Bohu Otci své úmysly, na druhé straně je zde důležité gesto, že po získání daru uzdravení maličcí darují Marii květ jako díkůvzdání za milost od Pána Ježíše. Je pochopitelné, s jakou spontaneitou a nadšením se učí děti chválit Boha, pro kterého nic není nemožné.

Nakonec je jasné, že okamžik zasvěcení Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie bylo pro děti jako velký nadšený svátek slavený spolu s Marií.

Toto gesto, které ví více o nebi než o zemi, se stalo přirozenou cestou víry vedené osobně skrze Marii: ona totiž podle Božího plánu povolala tyto děti jedno po druhém, aby je zanesla do Srdce svého Syna. Proto večer 13. května byly děti přijaty s nadšením s hudbou a květy a jejich jména byla napsána v duhových barvách, aby každé z nich mohlo vidět na vlastní oči, že je zde nebeský Otec, který je miluje jako děti a který je volá jménem, a toto jméno je již zapsáno v nebi v řadách andělů a svatých.

Constanza Signoreli, Nuova Bussola Quotidiana