Směrem k stanovenému cíli: Nový interreligiózní Eden

                                21.11. 2019

Nový abrahámovský dům

Protest proti svatokrádežím a rouháním papeže Františka, který byl zveřejněn 12. listopadu v sedmi jazycích, podpořilo svým podpisem již více než 4 700 osob. Ale je zcela zřejmé, že kdyby jich byl milion, potrefený si bude nadále počínat, jako by se nic nedělo. Kolik už to bylo protestů a výzev na jeho adresu! Vlastně se proti všem takovým projevům již dávno ohradil, že jim vůbec nevěnuje pozornost, protože by to mohlo ohrozit jeho pracně udržované psychické zdraví. Takže i když by se zdálo, že bohatě překročil míru svých »obludných a zhoubných bludů«, věci budou pokračovat dále. Bergoglio se totiž nenastěhoval do Domu sv. Marty, aby překonal všechny rekordy herezí a odpadlictví, nýbrž aby splnil své svrchované poslání mírotvůrce a stavitele mostů, sjednotitele i těch nejnesmiřitelnějších náboženských protivníků.

K tomuto úkolu byl posvěcen Duchem, kterého přijal z rukou služebníků arciheretika Luthera, k němu byl delegován nejvyššími zasvěcenci(viz)  Satanova chrámu, kteří si nemohou vychválit, jak se mu všechno daří. (viz)

Zatímco jeho nepolepšitelní a zaslepení protivníci vymýšlejí, čím ho zastavit v jeho bláznivém rozletu, Bergoglio přijímá ve své rezidenci velkého Imáma Ahmed Al Tayeba, doprovázeného váženými islámskými osobnostmi Svrchovaného komitétu univerzity Al-SAzhar, kteří dychtí dát konkrétní hmotnou a nezrušitelnou podobu ideám dokumentu z Abu Dhabi o bratrství, světovém míru a soužití. Členem této vznešené delegace je také jeho Excelence Mohamed Kalfi Al Mubarak, reprezentant Sjednocených Arabských Emirátů, které by chtěly sjednotit ty, kteří se zatím cítí rozděleni. Přišli za Františkem, aby mu představili jedinečný projekt Domu abrahámovské rodiny, který má připomínat Stan přijetí starozákonního patriarchy, v němž hostil tři tajemné anděly (Gen 18). Tento velkolepý dům bude hostit jinou trojici: synagogu, mešitu a chrám, (zasvěcený pochopitelně sv. Chudáčkovi). Tyto tři chrámy se společnými základy budou stát na »zahradě nového Edenu« jako (gnosticko – masonské) znovuzrození a jako drzá parodie prvního stvoření.

Účast na této „abrahámovské akci“ je ve skutečnosti ještě větší rouhání než amazonský kult, protože tím pachatelé znevažují a zcela přehlížejí samotného Hospodina a místo něho nastolují sami sebe jako iniciátory nových dějin lidské samospásy. Přehlížejí, že po oné návštěvě tří andělů u Abraháma následuje jako hlavní důvod jejich příchodu: trest pro hříšná města Sodomu a Gomoru.

»Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí« (Galat, 6,7).

 Za tím účelem pořádají kongresy a shromáždění a zvou na ně bez výběru osoby z nejširších kruhů k diskuzi: pohany všech odstínů, křesťany a dokonce i zatvrzelé popírače božství Ježíše Krista… Katolíci nemohou schvalovat takové pokusy. Přívrženci takové teorie jsou nejen obětí klamu a omylu, ale odmítají pravé náboženství, falšují jeho pojem směrem k naturalismu a ateismu.

                                                            Piu  XI.: Mortalium animos