Prosebný hymnus k Panně Marii v době moru

Hvězda nebes,

která kojila Pána,

zničila mor smrti,

který přivodili na svět prarodiče.

Kéž tato Hnězda usmíří nebe,

které se hněvá na zemi

a ničí národy hroznou ranou smrti.

Milostivá Hvězdo mořská, zachraň nás od moru,

buď milostivá k našim prosbám.

Neboť tvůj Syn ti nic neodepře

a ctí tě.

Ježíši, zachraň ty,

za které tě prosí Panna a Matka.

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko;

Abych byli hodni Kristových zaslíbení

Modleme se. Milosrdný Bože, Bože slitovnosti, Bože odpuštění, který ses smiloval nad zármutkem svého lidu a řekl jsi Andělovi, který ho trestá: vzdal svou ruku pro lásku k oné slavné Hvězdě, jejíž drahocenná ňadra tě kojila proti jedu našich hříchů a kterých jsi sladce požíval: dopřej pomoc své milosti, ať jsme bezpečně vysvobozeni od všeho moru a náhlé smrti i od věčné záhuby.

Skrze tebe, Ježíši Kriste, Králi Slávy a Spasiteli Světa. Jen žiješ a kraluješ po všechny věky. 

                                                       (viz)