Profanace baziliky v Assisi na pokračování

                                                                   22.9. 2019

V Assisi, městě zasvěceném sv. Františkovi, se koná další z nesčetných Boha urážlivých akcí, které se tu zabydlely poté, co zde vystavili Buddhovu sochu a vůbec nedbali na varovnou odpověď v podobě zhoubného zemětřesení.

Tentokráte se zde konala akce pod vedením zednářského delegáta kardinála Ravasiho a jako první hlasatel lží vystoupil Jeffrey Sachs, vedoucí světového hnutí potratů, a to přímo v bazilice, kde se další den promítaly obrazy z nové vyvolené země Amazonie. V pořadu je zařazeno 70 referentů, jejichž seznam budí spíše dojem, že jde o velkou akci OSN, a nikoliv pětidenní shromáždění pod přímou odpovědností představitelů církve. Organizátory tvoří františkánský konvent a Papežská rada pro kulturu za spolupráce biskupské konference oblasti Umbrie. Obsahem je všechno možné jen ne to, co se týká Ježíše Krista, našeho Spasitele. Je to současně srocení středomořských „humanitárních organizací“, které se zasazují o nekontrolovaný vstup migrantů ze zámoří.

Co jiného je dalším tématem než ekologie, která se dovolává pohansky pomateného řádu, chtěného údajně samotnou Boží Moudrostí. Tato ideologie je spojena dvojím poutem, a s potratářskou kontrolou porodnosti pod vedením Jeffreye Sachse, hlavního poradce OSN ve věci „udržitelného rozvoje“, jehož hlavním problémem je současný údajně příliš velký počet obyvatel na této planetě.

Tato akce nese jako titul zkomolené slovo »incontro« (setkání), ze kterého učinili organizátoři „In_contro“, tedy něco jako karbanické „trumf!“, kterým je prosazování ideologických zvráceností proti zdravému rozumu a věčnému pevnému řádu světa.

Víte, kolikrát se prelát kardinál Ravasi, jeden z knížat apoštolských, ve svém dvanáctiminutovém programovém interview zmínil o Ježíši Kristu, Nejsvětější Trojici a největším plodu jeho stvoření, Panně Marii? Ani jednou. Mluví sice o „živém stvoření“, a předem a bez vyzvání se omlouvá, aby nebyl pokládán za panteistu, ale že bych chtěl, aby tento jeho Dvůr „byl anticipací synody o Amazonii“. Oné synody, vzhledem k níž, jak čtenáři jistě vědí, vyhlásili jiní preláti – kardinál Burke a biskup Schneider »křížové tažení modliteb a postu“, aby se zabránilo herezím a bludům, obsaženým v přípravném dokumentu, který vyzvedá panteistickou úctu k Matce Zemi a zcela opouští oblast evangelizace. Všechno je ve skutečnosti „contro“, tedy „proti“, proti Ježíši a jeho království na Zemi, proti všemu tomu, co zde po staletí hlásal sv. František a jeho bratři.

Bazilika, Dům Boží, který má být domem modlitby, promění se nejen na přednáškový sál, který bude dám k dispozici jednomu z největších bezvěrců a nepřátel Božího království, a také sál k projekci fotografií z Amazonie od stejného autora, jak tomu bylo připrojekci na portál Baziliky Sv. Petra; Ravasi se však předem ohrazuje, že tady budou obrazy hezčí než ony tehdejší šelmy a zrůdy, a kdyby Matka Země náhodou či omylem měla na programu déšť, bude se projekce konat rovněž v bazilice a bude se týkat i utrpení osob, jenže taková lidská obžaloba bude málo účinná, když mezi „ubohými a chudými“ se ve skutečnosti vůbec nenacházejí ti nejchudší a nejubožejší, totiž bezmocné bytosti v mateřské lůně, tak nelidsky ohrožované a vražděné. Jak chtějí tito samozvaní autoři léčit bolesti a utrpení, když nechali zcela stranou jediného povolaného lékaře, který pojal všechny trpící do svého ukřižovaného těla?

Ten bude právě těchto pět dní nepřítomen, neboť v tom spočívá ona originalita »nového humanismu«, že je zcela bez Boha. Svatý František právě v zářijových dnech 1224 přijímal svá stigmata, která ho spojila s Ukřižovaným a modlil se na hoře Verna, zatímco nový šéf Svaté Římské církve nám dává za vzor Gretu Thunbergovou a výše jmenovaného Salgada, který to dotáhl až do říše Garzantihi di Arte (Katalog uměleckých děl).

Žádná fotografická technika nám však nepomůže k tomu, co je jediným cílem našeho pozemského života, a tím je věčný život v nebi, kam nás vede svatý František. Jeho láska ke všemu stvoření, i tomu nejposlednějšímu, se zrodila z jeho rozjímání o Bohu. Místo abychom ho následovali, jeho bazilika se vystavuje profanaci a hledají se jen pozemské odpovědi na lidské potřeby.

Dvě sloky jeho Chvalozpěvu na stvoření začínají slovy: »Ať tě chválí, můj Pane!« a končí: »Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu a služte mu s velikou pokorou.« Právě tato slova rouhavě zneužil jeho zmatený jmenovec ke svému panteistickému manifestu jakožto předehře k dnešnímu zoufalému zmatku.

Pramen: Nuova Bussola Quotidiana

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.