Před svátkem Neposkvrněné

Kvůli „Covidu“ 8. prosince, na svátek Neposkvrněného Početí, František vynechá tradiční poctu Madoně na Piazza di Spagna tím, že na tomto místě provede „akt soukromé oddanosti“, jak uvádí Vatikán. Nebylo v plánu uspořádat oslavu „bez účasti lidí“, jak se to stalo i při jiných příležitostech.

Propukla nespokojenost jak se dalo předvídat: v katolické sféře je vztah mezi „novou administrativou“ a mariánskými dogmaty často příčinou hořkých sporů. [ zde ]

Všechno to začalo v roce 2014, kdy pro Neposkvrněného početí byly na Svatopetrském promítány nikoli posvátné obrazy, ale opice a další zvířata, což lidé označili za znesvěcení [ zde ]. Podle Riccarda Cascioliho, ředitele Nuova Bussola Quotidiana, to byl „úspěch ekologické a antinatalistické lobby, která řídí Svatý stolec“.

Ale zejména v posledních letech se objevilo velmi konkrétní „mariánské magistérium“ u Bergoglia, a s odvoláním na teologa Enzo Bianchiho [ zde ] inovace“) tvrdil, že Marie nebyla v žádném případě panna. A Bianchi v roce 2018 předsedal světové duchovní obnově kněží v Arsu.

V homilii Františka ze dne 12. prosince 2019 k Panně Marii z Guadeloupe jsme si přečetli řadu různých titulů pro Pannu Marii: „Marie je žena, je Naše Paní, je matkou svého Syna a matkou hierarchie svaté matky církve“, ale podle Bergoglia, pro kterého je Marie především matkou a učednicí (jako u luteránů), ani zmínka o základních dogmatech, jako je Panna a Neposkvrněná, pouze„synovské tituly“ dané Božím lidem. Ve skutečnosti by titul Spoluvykupitelky- po dlouhém projednávání, které František zrušil byl by jen „burácení“, drkotání a nesmysl. [ zde ]

Spíše čteme: „Marie je žena míšenec, žena našich národů, ale která smísila Boha“. Zcela nová interpretace, která téměř vypadá, že jde opačným směrem než koncept Matko nejčistější, který je v loretánské litanii. [ zde ]

Mimochodem: do těchto Litanií vložil Bergoglio zcela nově „ Maria solacium migrantium “, „útěcha migrantů“, jako by tito, převážně muslimové byli až na výjimky z kategorií nevinných I v tomto případě došlo k mnoha protestům. [ zde ]

Přesto málokdo ví, že svátek přenesení Svatého domku do Loretu Bergoglio zrušil [ zde ]. Lhal by svatý Mikuláš z Tolentina, který spolu s mnichy přísahal, že viděl anděly nesoucí Mariino rodiště, je pouhý lhář? Je to jen pouhá legenda? Tajemství je přesto fascinující a zcela nevyřešené: bylo prokázáno, že stavba ve Loretánské svatyně odpovídá ostatkům sídla Panny Marie vytesaných do skály ve Svaté zemi, s kameny zpracovanými technikami tehdejších domorodců, v Itálii neznámých.

Podle Františkových prohlášení rovně „Marie špatně vychovala Ježíše“ a „kdyby ho lépe vzdělávala, neskončil by na kříži“. Marie by se před svým mrtvým Synem skutečně obrátila k Bohu takto: „Říkals jsi mi lži, podvedl jsi mě! Řekl jsi, že mu dáš Davidův trůn, a teď ho tam vidím! “. [ zde – Byl to rok (2015), kdy mluvil o slavnost Nanebevzetí! ] Na úpatí kříže však Panna Maria trpí, ale plně přijímá Boží vůli.

Polemiky vyvolala vatikánská intronizace Pachamamy, andského pohanské bohyně Země, a nichž mnozí dlouho kritizovali synkretismus s mariánským kultem, který se v Jižní Americe uskutečňoval po dlouhou dobu, zejména mezi jezuity. [ zde – zde – zde ]

„Podceňování Panny Marie je příznačné nejen pro luteránství, ale také pro katolický modernismus, kterému svatý Pius X. nedůvěřoval (až do té míry, že ho exkomunikoval) a argumentoval tím, že „pod rouškou údajné moderní církevní vědy setrvává v církvi, aby ji rozvrátil zevnitř od jejích základů “. [ zde ]

Postava Madony je však „strategická“ a slouží katolické ortodoxii, a to natolik, že pro otce církve: „Samotná Marie překonala všechny hereze“. Bez panenského a tedy zázračného narození nebyl by Kristus ve skutečnosti Božím Synem, ale prostým prorokem, vykládaným podle libosti. Spolu s eucharistií je mariánský kult podstatný základem pro katolicismus, a proto bude v jeho důsledná ochrana bud hrát rozhodující roli v budoucím ohrožení identita římské církve. V novém eventuálním světovém náboženství, kterého se obávají mnozí kritici nového kurzu, nebude pro Naši Paní místo tak jak ji známe.

Jako ukázku toho, jaký konflikt se odehrává o Marii v lůně katolické církve uvádíme díme náhled intervence Mgr. Carla Maria Viganò. zde ]

Pana mocná

S blížícím se svátkem Neposkvrněného početí

 Bohatec v podobenství (Lk 16: 19–31), poté, co byl odsouzen do pekla za to, že nepomohl chudému Lazarovi, žádá Abrahama, aby varoval svých pět bratrů před mukami, kterému byl vystaven, aby zabránil pádu ve stejném hříchu. Abraham odpověděl: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nebudou přesvědčeni, i kdyby někdo vstal z mrtvých.“ (Lk 16,31).

Panna Maria v průběhu dějin zasáhla jako milující Matka, aby nás varovala před tresty, které světu hrozí za jeho hříchy, vyzývala lidstvo k obrácení a pokání a naplňovala své děti nesčetnými milostmi. Tam, kde se zdá, že je Boží slovo zapomenuto, je zazněl hlas Nejsvětější Marie, nyní oznamující zvláštní oddanost, nyní žádající oběti a modlitby, aby unikli morovým ranám. V Quitu, v La Salettě, v Lurdech, ve Fatimě, v Římě, v Akitě, v Civitavecchii a na tisíci dalších místech nás Prostřednice všech milostí vyzývala lidstvo svedené ke vzpouře proti Božímu Zákonu k opravdovému pokání a modlitbě svatého růžence. Jakkoliv se mění doba a okolnosti Jejího zjevení, stále se představuje jako naše milosrdná Ochránkyně.

Ve Fatimě se Naše Paní zjevila malým pasáčků a žádala papeže, aby ve spojení se všemi biskupy zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci: tato výzva stále zůstává neslyšena navzdory katastrofám, které postihnou svět, pokud nevyhoví žádosti Panny Marie. Militantní ateismus komunismu se rozšířil všude a církev je pronásledována bezohlednými a krutými nepřáteli, a přitom je sama zamořena zkorumpovanými a nemravným duchovenstvem. A přesto, navzdory uznání nadpřirozeného původu zjevení a důkazům pohrom, které postihují lidstvo, hierarchie odmítá poslouchat Pannu Marii. „Pokud neposlouchají Mojžíše a Proroky, i kdyby někdo vstal z mrtvých, nepřesvědčí je“, říká Abraham bohatci v podobenství. Je možné, že ani neví, jak naslouchat hlasu Matky Boží a naší Matky? Co utlačuje jejich srdce, co zakrývá jejich mysli natolik, že jsou hluší a slepí, zatímco svět padá do propasti a tolik duší je zatraceno?

V poslušnosti k vládě Krista Krále přijímáme také úctu k Nejsvětější Marii jako k naší královně. A když vzýváme našeho Otce slovy „Buď tvá vůle“, víme, že se to bude dokonale shodovat s vůlí naší Matky, vzorem poslušnosti a pokory, který si zasloužil být vyvolen od počátku času, aby byl počat v Jejím panenské lůně jako Král králů. Každá touha Matky Boží je pro nás příkazem: nemusí být ani koncipována jako příkaz, protože naší odpovědí a naší touhou je – a musí být – potěšit ji a dát jí důkaz naší věrnosti. A to se mimořádně týká posvátných služebníků, kteří ve svátostném řádu nesou na sobě kněžské pomazání velekněze Ježíše Krista: Nejsvětější Maria vidí svého Syna v každém knězi.

Je proto bolestné těžce zraňující, vidět lhostejnost tolika zasvěcených duší a mnoha, příliš mnoha biskupů vůči Panně Marii; Bolí a trhá srdce slyšet samotného Bergoglia mluvit s takovou neúctou o Panně Marii a konstatovat, že poté, co tak drasticky omezil papežské oslavy minulých Velikonoc, rozhodl se využít Covid k tomu, aby zrušil podstatnou část oslav sv. Vánoc a rovně tradiční poctu Neposkvrněnému početí, jehož sloup stojí na náměstí Piazza di Spagna od roku 1857. Jde tedy o další kus Říma, další libru masa, o které cynický obchodník hodlá vytrhnout z života Římanů jako důkaz své věrnosti k sanitární diktatuře.

Katolická Církev, kterou milují všichni ty, kdo nesou jméno křesťan , která je tou, kdo neustupuje před civilní autoritu, nestává se komplicem a kurtizánou, ale tou, která snáší pronásledování s odvahou a nadpřirozeným pohledem, protože ví, že je lépe zemřít v nejkrutějších mukách, místo aby urazila Nejsvětější Pannu a jejího božského Syna. Je to ona , kdo nemlčí, když tyran zpochybňuje Boží Majestát, týrá své poddané, zaprodává spravedlnost a autoritu, která ji legitimuje. Je to ona, kdo se nevydá tváří v tvář vydírání, ani se nenechá svést mocí nebo penězi, ale kdo vystupuje na Kalvárii, jako mystické tělo Kristovo, aby dovršila míru utrpení Vykupitele na svých vlastních údech a zvítězila s ním. Ona je ta, která milosrdenstvím a láskou pomáhá slabým a utlačovaným, vždy stojí nebojácně a hrdě před arogantními a pyšnými. Když papež této Církve promluvil, stádo Krista slyšelo utěšující hlas svého Pastýře v dlouhé řadě jednomyslných a svorných papežů ve vyznávání jedné víry.

Naopak, Bergogliova takzvaná „církev“ neváhá zavírat kostely, osobuje si ničemné právo zakazovat veřejné uctívání Boha a zbavovat věřící milosti svátostí za mizerné soužití s ​​civilní mocí. Ponižuje Nejsvětější Trojici na úroveň model a démonů svatokrádežnými rituály novopohanského náboženství; korunu a žezlo Kristu Králi ve jménu zednářského globalizace; uráží Spolutrpitelku a Prostřednici, aby nedráždila kacíře Boží nepřátele;zrazuje povinnost hlásat evangelium ve jménu dialogu a tolerance; mlčí a falšuje Písmo svaté a přikázání Boží, aby potěšil ducha světa; manipuluje s posvátnými a nedotknutelnými slovy modlitby, které nás naučil náš Pán; znesvěcuje posvátnost kněžství, odstraňováním ducha pokání a umrtvování u duchovních a řeholníků a přenechává opuštěné svodům ďábla; popírá dva tisíce let historie, pohrdá slávou křesťanství a moudrým zásahem božské prozřetelnosti do pozemských záležitostí; horlivě sleduje módu a ideologie, místo aby posvěcovala duše, které následují Krista; stává se otrokyní knížete tohoto světa, aby si udržela nějakou prestiž a moc; přichází kázat rouhačský kult člověka tím, že odmítá svrchovaná Boží práva. A když Bergoglio mluví, věřící jsou téměř vždy pohoršeni a zmateni, protože jeho slova jsou pravým opakem toho, co očekávají od Kristova náměstka. Žádá poslušnost ke své autoritě, kterou používá ke zničení papežství a církve,

Máme příslib Nejsvětější Panny Marie: „Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí“. Skloňme se před tímto Srdcem, které bije s nejčistší láskou, aby se plamen této svaté lásky mohl vzplanou v každém z nás; neboť plamen, který v Ní hoří, osvětluje naši mysl a umožňuje nám pochopit znamení doby. A pokud naši pastoři mlčí ze strachu nebo ze spoluviny, množství laiků a dobrovolných duší má příležitost kompenzovat jejich zradu a odčinit její hříchy, dovolávat se milosrdenství Boha, který „ujal se svého služebníka Izraele “(Lk 1, 54).

Dnes velekněží této moderní Synagogy urážejí našeho Pána a Jeho Nejsvětější Matku, jako samolibí služebníci globalistické elity, která chce založit království satana; zítra se stáhnou pře vítězstvím Panny mocné, která obnoví Svatou církev a přinese společnosti mír a harmonii díky modlitbě a obětem tolika jejích pokorných a neznámých dětí.

Kéž to je náš slib nadcházejícího svátku Neposkvrněného početí, kterým si budeme ctít naši paní a královnu.

Carlo Maria Viganò, arcibiskup
1. prosince 2020 – Feria III infra Hebdomadam I Adventus