Posilující slova z Božského Oficia

Velmi aktuální prosba z pera Žalmisty

Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď,

navzdory těm, kdo proti mně sočí.

Vždyť na jejich ústa není spolehnutí,

jejich nitro je zdroj zhouby.

Jejich hrdlo je hrob otevřený,

na jazyku samé úlisnosti.

Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány,

zavrhni je pro tak četné nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě.

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají,

věčně budou plesat, když je budeš chránit.

(Ž 5, 5-10)

Příklad věrnosti z velké rodiny mučedníků

Za pronásledování Marka Aurelia Antonia, když prefekt Publius marně vyzýval k oběti modlám sedm dětí svaté Felicity, která je statečně povzbuzovala, aby vytrvali ve víře, Felix a Filip byli k smrti zbičováni, Silván byl svržen z velké výšky, Alexander, Vital a Marciál byli sťati mečem. Po třech měsících byla umučena i matka. Za vlády Valeriána a Galliena byly uvězněny také jejich dvě sestry Rufína a Sekunda. Odmítly totiž s odvoláním na svůj panenský slib sňatek Armentariovi a Verinovi. Když prefekt Junius neuspěl u nich ani sliby ani hrozbami, obě je mučil, ale stáli u nich dva andělé a posilovali je. Když Junius viděl, že je všechno marné, dal je u desátého milníku na Via Aurelia stít mečem. Jejich těla byla pochována na římském předměstí, ale přičiněním matrony Plautily byly přeneseny do Konstantinovy baziliky. (Z 3. lekce dnešního Matutina)