Plody sedmiletého úsilí

Globalistická politika není ve skutečnosti nic jiného než cílová fáze masonského plánu zlikvidovat poslední zjevné zbytky království Božího na zemi.

O těchto Velikonocích se poprvé v dějinách zcela vyprázdnilo Svatopetrské náměstí, neboť se naplnila míra Bergogliových skutků. Celý jeho sedmiletý „pontifikát“ se představil jako plánovitá čistka církve ode všeho božského, nadpřirozeného a svatého. Začalo to jeho programovým „Bona sera“! To oslovení nebyla maličkost, to byl promyšlený nástup: Zahájil tak novou epochu, ve které už nechce mít s Kristem nic společného. A proto pozdravil jako pohan, nikdy se Pánu nepoklonil, průvody Božího Těla objížděl v autě, ale všemožně se bratřil s jeho úhlavními nepřáteli a plazil se kolem nich. Vyznával své sympatie k Jidášovi, protože jako on zaprodal Boží církev jejím krvelačným vrahům. Zcela ignoroval Kristova přikázání v těch nejzávažnějších oblastech. Objímal se s kdejakým nevěrcem a neznabohem, které si povolal do svých sborů. Postavil Boží církev plně do služeb satanského globalismu.

Mohl by se ptát Božího Syna: 

»Synu Boží, v čem jsem ti neublížil a v čem jsem tě nezarmoutil? Odpověz mi! Já Jorge Mario Bergoglio popřel jsem a zvrátil tvou božskou spravedlnost a tvá nejsvětější slova. Přidružil jsem se k tvým úhlavním nepřátelům. Plně jsem rehabilitoval arciheretika Luthera. Schvaluji obětování milionů neviňátek Molochovi. Toleruji vraždění tvých starců. Přivedl jsem opět k nebývalému rozkvětu nejhanebnější sodomský hřích i v řadách tvých zasvěcených služebníků. Pošlapal jsem řády tvých nejhorlivějších služebníků a služebnic. Naučil jsem tvůj lid smilstvu a cizoložství.  Místo tvé oběti jsem trpěl hanebné svatokrádeže a rouhání. Zavedl jsem v tvé církvi a na tvém nejsvětějším místě pohanskou modloslužbu. Znovu jsem zmobilizoval proletáře všech zemí. Vyprázdnil a zavřel jsem tvé chrámy i tvůj dům na tvůj největší svátek. A kdyby to všechno nestačilo, udělal jsem, čeho se nikdo z mých předchůdců neodvážil: zneuctil jsem veřejně, opakovaně a hanebně tvou Matku«.

                                                                    -vu-