Opět Bergogliův komisař

                                                           8. 7. 2019

Papež František nasadil dalšího komisaře, aby rozprášil kněžské bratrstvo tradičního ritu. Důvod pro tento zásah nebyl nikde uveden. Kněžské bratrstvo Rodina Kristova je první italské bratrstvo pod patronátem Ecclesia Dei. Tato původně papežská komise ustavená Janem Pavlem II. je dnes součástí Kongregace pro nauku víry. Zásah proti Rodině Kristově je projevem velké nenávisti progresívního kléru proti autentické tradiční liturgii.

Franternitas Sacerdotalis Familia Christi je společenstvím apoštolského života s diecézním schválením. Zakladatelem je mons. Giuseppe Canovai, který zemřel v roce 1942 ve věku 37 let. Bratrstvo, které založil, bylo původně sdružením laiků a bylo diecézně uznáno v roce 1938. Duchovní deník, který si zakladatel vedl od svých 15 let, je vzácným duchovním pokladem pro osobní posvěcení. Probíhá proces jeho blahořečení. Během času vyrostla z tohoto laického bratrstva řada kněžských povolání, a to vedlo k založení kněžského bratrstva. V roce 2014 po delším ověřování schválil bratrstvo Mons. Lugi Negri, tehdejší arcibiskup ve Ferrara Comacchio. 8. září 2016 schválila bratrstvo Papežská komise Ecclesia Dei jako společnost podle diecézního práva.

Arcibiskupa Negriho si sice velice vážil papež Benedikt XVI., ale mezi italskými ordináři měl nelehkou pozici a byl předmětem jejich osočování. Po nástupu Bergoglia byl co nejrychleji odvolán. (Levicová bdělá stráž). Zůstal sice v úřadě až do svých 75. narozenin, ale ani o den déle, ačkoliv se těšil nejlepšímu zdraví. V jedné ze svých knih hovoří výmluvně o „klimatu odplaty“.

S jeho odchodem začaly problémy pro Kněžské bratrstvo Rodina Kristova.Jeho nástupcem se stal Giancarlo Perego, superprogresivní migrační agitátor. Ve Ferraře se tak opakovalo to, co se přihodilo v arcibiskupství Mecheln Brusel, kde musel podobně odstoupit arcibiskup André Joseph Leonard a jeho nástupcem se stal progresivní Josef De Kesel; ten rozprášil Kněžské bratrstvo Svatých Apoštolůs velkým počtem kněžských povolání, které bylo trnem v oku biskupům s prázdnými semináři. Bratrstvo Bergoglio zrušil.

Jak Kesel tak Perego se vyznačují velkým odporem proti tradičnímu bratrstvu. Nejdříve mu odňal farní kostel Santa Maria in Vado, kde se stal r. 1171 velký eucharistický zázrak. Vyhoštění se uskutečnilo pod záminkou „strukturální reformy farnosti“. Přeložil bratrstvo do odlehlého kostela a zakázal mu veřejné bohoslužby v tradičním ritu. V katedrále, kde arcibiskup Negri sloužil tradiční liturgii, dal ihned instalovat „stůl“.

                                    mons. Daniel Libanori TJ

1. prosince 2018 jmenoval prefekt Kongregace pro naukou víry kardinál Luis Ladaria Ferrer TJ světícího biskupa Daniela Libanoriho TJ plnomocným komisařem Svatého stolce.

Komisař převzal plné moci v Kněžském bratrstvu s pověřením vyjasnit, zda jsou splněny „prvky a požadavky kanonické vizitace pro eventuální další cestu Kněžského bratrstva. O jaké prvky se jedná, není dodnes známo.

30. června vydal komisař dekret, podle kterého kněží, novici a čekatelé jsou zbaveni všech závazků. Jasně řečeno, všechny, kteří nejsou kněžími, poslal domů. Bratrstvo samo nebylo sice formálně rozpuštěno, ale má zakázány všechny aktivity. Jak napsala Messa in latino, tradiční kněží zůstávají jako uzavření v limbu neboli předpeklí.

Arcibiskup Perego provedl 2018 „apoštolskou vizitaci“ a 30. září poslal svou zprávu do Říma. Řím jednal okamžitě. Poslal komisaře.

Marco Tosatti k tomu napsal:

Z toho máme poznat, že tento pontifikát je milosrdný, bohatý na dialog a tolerantní vůči různým senzibilitám a ani v nejmenším nepřátelský vůči rozmanitým církevním realitám.

A dále:

A opět stojíme před otázkou: Co tak závadného mohli tito kněží provést, že jako františkáni Neposkvrněné, Heroldi Evangelia a sestry v Laval přivolali na sebe pozornost církve, která schvaluje kdejakou naukovou a teologickou bizarnost a zvýhodňuje a schvaluje ve významných úřadech preláty, kteří se vyslovují pro homosňatky a kněžství žen.

Giuseppe Nardi Kaholisches