Nová geopolitika mocenských elit

Začkoliv budete prosit, obdržíte (Mt 21,22)


Tato úvaha mi ukládá vyložit úkol, který nám věčný Král stanovil pro celé dějiny: Prosba, která se rodí z víry, živí naději a povzbuzuje lásku. Nemůžeme se vyhýbat této roli, která zaujímá přesné místo v Božích plánech, a tou je dosáhnout určitého vývoje. Satanovi služebníci mají však v úmyslu uvrhnout nás do otroctví ve formě mentálního útisku, jaký lidstvo ještě nezažilo. Jsou zde proto dva záměry globalistů realizovat démonický projekt jediné světové vlády, a to pod pod záminkou epidemie, která omezí lidskou svobodu, právo na osobní vlastnictví a na jakoukoli trvalou důstojnost. K tomu se může připojit ještě třetí plán, ve kterém sehrává svou roli finanční oligarchie, která si podrobuje národy. Orel, medvěd a drak se spojili, aby dali dějinám nový směr, pokud nepropadne zcela zvůli v rukou pedofilních satanistů, kteří úděsnýn způsobem ohromují světovšem

Politický problém má rozhodně kořen náboženský, neboť poslední analýza světové situace hovoří o obecné revoltě proti Bohu, kterou židovští odpadlíci podběcují  již dva tisíce let. (viz) Blíží se dvoutisící výročí, kdy byl Mesiáš odsouzen a poslán na kříž: od onoho okamžiku uplynulo nikoliv čtyřicet let, jako tehdy, když byl Jeruzalém  rozbořen, ale čtyřicet jubilejních padesátiletí. Jaký je nynější limit Boží trpělivosti pro jejich obrácení?

Minulé 19. století po vykoupení začalo  jejich nejkrvavějším pronásledováním v dějinách, ale ani to až na malé výjimky nestačilo na jejich návrat k pravé víře, naopak. Ve skutečnosti to samotní sionisté ve spolku se satanským režimem financovali a řídili likvidaci vlastních souvěrců, aby uskutečnili svůj nový návrat: ve jménu tohoto hororu přinutili mezinárodní společenství uznat nový židovský stát, a to v plné souvislosti s arabským světem a s nenapravitelnými důsledky. S tímto novým pokusem o ovládnutí světa podle obdobné matrice souvisí hrozivý globalistický plán kontrolovaný jedinou tajnou režií.

V této situaci žádný z aktérů, ať už se jmenuje Soroš nebo Netanjahu, nemůže získat rozhodující moc, ale každá z těchto mocenských lobby je bilancována tou druhou. Společné dílo však směřuje ke zničení církve a  vůbec vymazání křesťanství, nebo lépe řečeno k jeho redukci na novou judaistickou variantu, která se může spojit s islámem. Cílem je nastolení démonického režimu horšího než všechny totalismy minulého století, které nebyly nic jiného než experimenty v širokém měřítku. K tomu cíli je namířen projekt jediného světového „náboženství“, které si má duchovně podrobit celé lidstvo. Skutečným loutkářem tohoto projektu podle prorockého exorcismu Lva XIII. je dávný nepřítel a vrah převlečený za anděla světla s celým plukem zlých duchů, kteří zachvátí tuto zemi, aby zničili navždy duše povolané k věčné spáse. Jejich služebníci pod komandem nečistého ducha mají již zřízený svůj ohavný trůn přímo v sídle svatého Petra (viz).

Z tohoto hlediska prožíváme časy opravdu apokalyptické, i když jsem málo nakloněn k tomu určovat příliš jednoznačné korelace mezi Písmem svatým a přicházejícími událostmi, jak tomu bylo již několikrát v minulosti. Význam Božího slova se nevyčerpává v determinovaném kontextu, ale zjevuje se v každé epoše v nevyčerpatelných proměnách. To nic nemění na skutečnosti, že mysterium iniquitatis dosáhne dosud nevídaného vrcholu. Určité lhůty, jak se zdá, se přibližují. Pro obnovení a povzbuzení naší důvěry není ovšem dobré spoléhat se na různá ‚proroctví‘, jejichž nadpřirozený charakter nebyl potvrzen církevní autoritou. Boží plány mají své předurčené časy. Zdravá bdělost se nesmí zvrhnout v úzkost vizionářů. Vzpoura proti Bohu však začala již před dějinami mezi anděly,    pokračovala v Edenu u prarodičů, pak na poušti a v dějinách falešného   Izraele, jehož hlavy  Ježíš Kristus jednoznačně odsoudil.

Počínaje okamžikem, kdy apokalyptický drak se marně pokoušel pozřít Syna Ženy oděné sluncem, pokračuje pronásledování jeho potomků, tj. Božích dětí, křesťanů. Jeho nástrojem na světě je sedmihlavá šelma vybavená přitažlivou silou zla, která ovlivňuje lidské bytosti falešným náboženstvím, hlásaným falešným prorokem. Závěrečné vystoupení Antikrista se připravuje nejrůznějšími prostředky na poli politickém a duchovním, které jsou předehrou, ale nikoliv ještě definitivním a posledním zjevením při příležitosti slavného Pánova příchodu.

Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie je třeba jasně odlišit od závěrečné Paruzie a očekávat  ho  ještě před příchodem Antikrista jako nastolení omezeného období všeobecného míru a rozkvětu církve, který umožní lidem správnou volbu poté, co zažili útisk království temna, jaké se v tomto historickém okamžiku připravuje. Jejich mysl nyní zatemněná mystifikací a propagandou globalistického režimu může se znovu otevřít světlu milosti a hlásání skutečné křesťanské pravdy. Vzhledem k nezbytnosti duchovního obrození se musí katolíci vymanit z mentálních deformací, jejichž obětí se stali.

Jedna z nejvíce zničujících historických a teologických mystifikací, která nás zavádí na scestí, propukla přímo uvnitř kléru v jeho vztahu k našim vrahům: Je to tragické zbloudění se sympatií se dívat na naše vrahy, tj. zastánce talmudického náboženství, které spočívá v radikální opozici ke křesťanství, přičemž většina z těchto zákeřných nepřátel nemá ani izraelské kořeny, ale byli nalákáni sliby a právy od oněch židů, kteří odpadli od pravého Izraele a zapřeli Mesiáše. Spojenectví s Bohem je jistě neodvolatelné, pokud jde o samotného Boha, ale jsou zde lidé, kteří je porušují, a tak se sami vylučují, jak se to skutečně stalo. Tak se židovské masonerii B´neid B´brith jakou prezentuje např. Jules Izaak, podařilo zdeformovat koncilní prohlášení Nostra Aetate ve velmi delikátním bodě, a prakticky tak podkopat podstatu víry a  církve. Odtud vznikla četná nová líbivá falešná hnutí, která ve spolupráci s luterány a evangelikály rafinovaně šíří judaizovanou   ideologii, podkopávající základy katolické víry, aby ji tím snáze nahradili Novým náboženstvím.

Koncilní jaro byl kolosální pokus zvrátit křesťanství ve farizejsko rabínském duchu: lidská autorita byla pozdvižena nad božskou, názory současných exegetů nad Zjevení a učení Otců, nároky a názory pomatené základny nad poslušnost vůči hierarchii, přikázání jsou prostě anulována a církevní struktura nabourána. Současný pontifikát jen přivádí do konce a do praxe masonskou infiltraci praktikovanou mezinárodními sionistickými agenty. Jejich působení vidíme zcela názorně také ve falzifikaci amerických prezidentských voleb.

Modleme se v novéně k Neposkvrněné Panně, aby osvědčila svou moca potřela všechny bludy, které se valí na dědictvím jejího Syna.


La Scure – Don Elia

       Vhodné doplňující a ilustrující texty:

Nejtragičtější ortel velerady 

Šach na tři tahy

Antikrist?

Ve stínu lóží 

Bouře nad našimi hlavami

Nenávist k neocenitelnému pokladu církve

Motus in fine velocior

Don Luigi Villa

Soud nad tímto světem

Manulál na přežití

Výzva církve světu 

Poselství z La Saletty