Nikoliv ovce bez pastýře, ale pastýř bez ovcí

Stalo se pravidlem, že zprávy, které přicházejí dnes, jsou evidentně horší než ty včerejší, a můžeme si být jisti, že totéž bude platit o zítřejších. Po dlouhém váhání došlo v Římě k pokusu obrátit se nevšedním způsobem k nebi o pomoc. Bohužel tuto Bergogliovu iniciativu nelze označit jinak než do nebe volající troufalost.

Před půl rokem drze slavil vjezd do Vatikánu ve společnosti čarodějnice z pralesa, které dal manifestační přednost před Bohem a pochvaloval si jako posly nového zjevení amazonské šamany. Kde nechal tu jejich sílu a moudrost, kdy narukují se svým zázračným zaříkáváním proti koronaviru?

Je tomu právě sedm let, co se za přispění masonerie vyšplhal do čela církve, kterou založil Ježíš Kristus, aby byla světlem pravdy, vzorem ctností a zpřítomněním trvalé oběti za hříchy světa. Jmenovitě v tomto posledním pontifikátu je skutečnost zcela opačná. Kristova církev se stala hlasatelkou podvratných ideologií, spolupracovnicí a ústřednou úhlavních nepřátel Božího království a co horšího, výstavní síní hanebností.

Se zděšením musíme konstatovat, že ačkoliv smilstvo a veškerá nečistota nemá být mezi námi ani jmenována, právě této hanebné vášni propadl neuvěřitelný počet duchovních, aby pak setrvávali v propasti hříchu celá léta. Každý konkrétní ‚exces‘ přináší s sebou celý chomáč hříchů, od porušení Božího přikázání v nejzávažnější věci, přes svatokrádežné porušení slibu čistoty, těžké veřejné pohoršení až k takřka každodenní návykové rouhavé svatokrádeži. Kdo ví, jak dlouho by tato spoušť v malomocné a spící církvi nerušeně pokračovala, kdyby nedošlo k zásahu civilní justice. Na odškodnění zneužitých obětí vynaložila církev miliardy dolarů, ale ani groš nedala dosud na odškodnění toho nejvíce Poškozeného, a tím je Boží Syn Ježíš Kristus. Náš Spasitel nás již před sto lety prostřednictvím své služebnice a oběti Luisy Piccaretty upozorňuje na nejpodstatnější a nejtragičtější stránku masově provozovaného smilstva nesčetných kněží. O problému a nedozírných důsledcích svatokrádeží a jejich nápravě se za celá ta léta řešení sexuálních skandálů konkrétně vůbec ani nemluvilo, ačkoliv se jedná o zločin proti Bohu i lidem, o duchovní brutalitu, která překonává katany na Kalvárii. Je to deptání plodů vykoupení, maření samé podstaty spasitelného díla, kdy se ze zpřítomnění nejsvětější Oběti Božího Syna za spásu světa v provedení nevázaných showmanů stává žalostný paskvil, výsměch přítomným věřícím a škola neúcty k nejsvětějšímu Bohu, který chtěl ve své nekonečné lásce být stále přítomen mezi námi. K tomu se připojuje lavina cizoložství, svatokrádeží a homosmilsva, které plánovitě nastartovala Bergogliova smečka.

N.B.  Nejsou zavřené kostely a letošní bezprecedentní zmaření vrcholných svátků Vykoupení adresným poukazem na původ přítomného zla?


                                                                                 -vu-