Naléhavá výzva k modlitbě

Deuteronomický zákoník ukládá vyvolenému národu:

Zboříte oltáře pohanů a rozbijete jejich sochy: jejich háje vypálíte a modly zničíte. Vymažete jejich jména z oněch míst ( Deut. 12,3).

Uctívání sériové modly zvané Pachamama, bohyně plodnosti, které s v dobách dávných i méně dávných přinášely lidské oběti a k jejíž poctě se pořádaly orgastické obřady plodnosti, staly předmětem  klanění ve vatikánských zahradách s prostrací ctitelů a s papežským žehnáním.

https://youtube.com/watch?v=hBlAzLzZMcA

Tímto způsobem dochází věcně a s jasným vědomím k překročení Prvního přikázání Desatera: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Tím se vytváří podklad k věcnému obvinění Bergoglia z veřejného aktu idololatrie. Res ipsa loquitur: věc hovoří sama o sobě.

Uvidíme, co se bude dít zítra v neděli 27. října při závěrečné mši amazonské synody. Zda si to Bergoglio rozmyslí, nebo bude pokračovat v rouhání a svatokrádeži. Modleme se, aby Pán odstranil závoj bludu, který zatemnil jeho zrak. Modleme se, by se stala svatá Boží vůle, podle nároků božské spravedlnosti, urážené již celá desetiletí nevěrností současné hierarchie, která s bezmezně rozmáhá P.P.

 Chiesa e post concilio