Mobilizace kardinála Hummese

Kardinál Hummes jako hlavní relátor amazonské synody poslal všem biskupům dopis, který má připravit úrodnou půdu pro poněkud opožděnou exhortaci papeže Františka.

Koncept exhortace je prý ve fázi poslední redakce a bude představovat důležitý dokument „nových cest“, které byly údajně stylizovány pod vedením Ducha Svatého. Pisatel by chtěl dosáhnout, aby se biskupové dříve, než začnou první komentáře, sjednotili na jeho prezentaci.

Hypotézu, že exhortace se může jako celek nebo některé její části setkat s nesouhlasem, nebere pisatel v úvahu. Každý biskup by si měl být vědom, že papež by si ho nevybral, kdyby se mu exhortace měla nelíbit a nebyl v jednotě s papežem.

Z toho vyplývá závěr: Jaká asi sousta obsahuje chystaný dokument, když je zapotřebí prezentovat ho biskupům předem jako stravitelný, aby ho náležitě prezentovali věřícím?

V kardinálově dopise např. čteme:

Exhortace představuje Nové cesty pro církev a pro Integrální ekologii, které byly stylizovány pod vedením Ducha Svatého během synody pro Amazonii v říjnu minulého roku. (…) Svatý otec by chtěl, aby ordináři přijali přímo text, dříve než bude publikován a tisk začne s komentáři. Tímto způsobem se mohou sjednotit k prezentaci Exhortace a učinit ji přístupnou pro věřící, jinověrce a pro všechny lidi dobré vůle, pro média, akademický svět a ostatní, kteří zaujímají postavení autority a vlivu.

V tomto prvním dopise jsou nabízeny některé podněty se záměrem podpořit přiměřenou přípravu. Není jejich účelem vyvolávat publicitu ani přitahovat pozornost. Spíše je třeba ji zachovat v diskrétnosti, jak se sluší na ordináře, aby se ve spojení s papežem Františkem připravili na přijetí Exhortace, a pak ji předali Božímu lidu ve své působnosti. K tomu pak s největší svobodou je možno použít podněty v míře, v jaké se budou jevit užitečné.

Užitečným způsobem přípravy by bylo přečíst si některé předchozí dokumenty týkající se tématu, jak je uvedeno v příloze. Během 10 dnů nebo i více přijde druhá část listu s dalšími podněty.

Až se přiblíží den promulgace, obdržíte Exhortaci emailem pod embargem. Ve stejný den se uskuteční slavnostní prezentace v synodní aule, kde se v říjnu konaly synodní práce.

Prezentace by mohla iniciovat také plánovanou tiskovou konferenci nebo jinou akci následující po promulgaci Exhortace. Například by bylo vhodné, aby Exhortaci prezentoval indiánský představitel, je-li to možné ve vaší zóně, dalšími nechť jsou odpovědný pastorační expert (kněz, řeholník, laik nebo laička), expert na ekologické otázky a jeden mladík zkušený v pastoraci.

Prosím, aby list byl pokládán za důvěrný a byl poskytnut pouze těm, kteří jsou přímo zapojeni do diecézní přípravy a publicity, nikoliv jiným osobám, ani médiím. Prosím, aby byl dodržen tento pokyn. Stejně tak prosím o prominutí, jestliže obdržíte více než jednu kopii tohoto dopisu. Je lépe riskovat duplicitu, než aby v některé diecézi scházel z důvodu poruchy internetu.

S nadějí, že tento list může být užitečný, spojme se v upřímné modlitbě k našemu Otci veškerého milosrdenství, aby požehnal papeži Františkovi a všem biskupům při promulgaci Exhortace a nechť připraví Boží lid v Amazonii a na celém světě, aby ho přijal s vírou, nadějí, inteligencí a účinností.

Upřímně Váš v Kristu

kardinál Claudio Hummes, OFM

generální relátor Synody