Metafyzická symetrie

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají (Ex 20, 1-6).

Je potřebné slovo úvodem. Statistická metoda je používána v různých oborech: ve fyzice, v inženýrství, v medicíně, sociologii. V oboru medicínském se pod kontrolou mezinárodních protokolů používá při pokusech s novými léky. Dvěma skupinám pacientů se podává nový lék a druhé placebo (prakticky voda). Ověřují se statistické korelace. Pokud statistická korelace mezi výsledky potvrzuje účinky na dotyčnou patologii, provede se také korelace fyzická, a pokud výsledky souhlasí, lék může být přijat.

Vysvětlím to na příkladu. Asi před 40 lety se začala na celé světě projevovat pandemie zvaná HIV. Přibližně ve stejném období se začaly šířit osobní počítače a internet, tedy digitální revoluce. Mezi těmito fenomeny neexistuje fyzická korelace, ale vzhledem k faktu, že se rozvíjely současně a charakteristiky růstu byly analogické, existuje mezi nimi korelace statistická. Rozšíření AIDS není způsobeno rozšířením počítačů. Statistická korelace bez podpory korelace fyzické nemůže zaručovat závislost příčina-efekt mezi dvěma nebo více fenomeny.

Žádný uznávaný vědec ani žádná osoba s dobrým úsudkem by nemohl předkládat fyzickou závislost mezi pandemií a určitými jevy v katolické církvi.

Omezím se, způsobem nikoliv kauzálním, že uvedu některá fakta, která se dotkla mé katolické senzibility, samozřejmě bez podmíněnosti fyzické dedukce, aniž bych předkládal nějaké své ideje.

Předevčírem se konala na Náměstí sv. Petra papežova modlitba. Biskup řekl latinsky: »Náměstí Sv. Petra je přeplněno spiritualitou«. Osobně jsem nic neviděl, asi nemám ducha v potřebné syntonii. Může to být deštěm či tmou. Všechno se mi jevilo znepokojující a temné, jako závěrečná scéna filmu z kategorie katastrof a jak říká můj přítel z magistrátu, byla to skrytá manifestace nadvlády strachu.

V říjnu minulého roku v dlouhém pokračování na Náměstí sv. Petra, ve vatikánských zahradách, v kostele Santa Maria di Traspontina i v samotné bazilice sv. Petra vedle Apoštolova hrobu dostaly prostor v souvislosti s amazonskou synodou různé typy adorace s mnoha modlitbami, klaněním, prostracemi za účasti členů řeholních řádů, vše adresováno pohanským modlám, mezi nimi slavné pachamámě.


Před Velikonocemi 2018 vyšla knížečka šířená v „ACLI“ v Bergamu. V úvodu píše biskup Francesco Beschi:

Carissimi, také letos ACLI v Bergamu připravilo tento text, aby nás provázel postní dobou a já rád připojuji několik řádků do úvodu…“

V tomto úvodu pan biskup prezentuje: modlitbu luteránskou, modlitbu muslimskou, modlitbu Sich, modlitbu Johanitů – Mír a Univerzální Láska.  Jak píše autor Jsou prý podstatou evangelia hlásaného všemi Ilumináty. Pán hlásal, že klid ducha je Darma…


Vyšla zde take publikace  SYNODA O AMAZONII, která obsahuje video „pro animaci a formaci“; vydalo ji nakladatelství MISSIO, pastorační zařízení IBK pod předsednictvím Mons. Fr. Beschiho, biskupa v Bergamu, předsedy biskupské komise pro evangelizaci národů a spolupráci mezi církvemi. Na 17. stránce si můžete najítt také modlitbu k „matce zemi“.

Andrea Zembrano 14. 5. 2019 v NBQ v článku La Curia tifa Pride e stoppa la veglia di riparazione (Kurie fandí Pride a zabraňuje smírné modlitbě) čteme:

»Silný nátlak kurie zakázal v Bergamu modlitbu na odčinění, která se měla konat po Gay Pride. Leták, který zve k této modlitbě, prý narušuje klima dialogu a vzájemné úcty, která byla nastolena mezi diecézí a organizátory Gay Pride.

                                 Jedna maska z průvodu

Budeme se tedy modlit růženec, ale není se čemu divit, diecéze spolupracuje s organizátory, aby se tato událost nestřetla s převozem ostatků Papa Buono (Jan XXIII. – rodák z Bergama).«

V současné pandemii stojí Bergamo na prvním místě v absolutním počtu pozitivních případů vzhledem k počtu obyvatel: 7 pozitivních na 100 obyvatel, jak je vidět na přiloženém grafu z 28. března 2020.

Kdo má uši k slyšení, slyš! (Mk 4,9).

Claudio Gazzoli, inženýr, t.č. v zesílené karanténě. K článku mě inspirovala přítelkyně lékárnice zapojená v boji proti koronaviru. Graf zhotoven podle údajů Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020

Pramen: Stilum Curiae