Máme „hlavu“ nebo nemáme?

Z rostoucí série textů, v nichž portál Rex neúnavně útočí na tzv. sedesvakantisty, může Bergoglio jako z bezedné studny čerpat posilu a argumenty k ujištění o své nezranitelnosti, a tím odvahu k dalším smělým krokům, které od něho očekávají jeho skuteční chlebodárci ze Satanova klubu. Komické na celé diskuzi je, že vše se koná jako hra na téma „co by bylo, kdyby“…, ale pečlivě a s velkou opatrností se všichni autoři vyhýbají rozhodující otázce: Co si počneme s těmi a těmi konkrétními Bergogliovými herezemi, aby tyto hereze byly opraveny a jednou provždy zmizely. Že by si velmi bystří a fundovaní teologové svou diskuzi protahovali uměle proto, aby se vyhnuli hořkému úkolu říct odvážně a bez obalu občanu Bergogliovi před všemi věřícími a před celým světem se svatým Pavlem: „Bratře, odvolej, cos tady a tady napsal, jinak jsi bez pardonu proklet“? Jenomže tím způsobem se jen prodlužuje doba temna a duše padají do pekel jak podzimní listí.

Je to tristní. Bergogliovi kumpáni se scházeli před koncilem, za koncilu i po něm a tak dlouho kuli pikle, až prosadili své a dosadili na Petrův stolec chlapíka, který prohlásil: „Co mě chcete dát a já vám zapojím katolickou církev do plánu Novus Ordo Seclorum?“. A mezi stovkami kardinálů a tisíci biskupů se za léta nenašel nikdo, kdo by proti tomu veřejně vystoupil, demaskoval zrádce a zasadil se s Boží pomocí o nápravu. Naopak, našly se stovky a tisíce biskupů a kněží, kteří spolupracují na díle zkázy a demontují církev novou módou, novým kultem, novými líbivými obyčeji, ba i nejhanebnějšími do nebe volajícími hříchy, které jsou v příkrém rozporu s poselstvím Ježíše Krista v jeho evangeliu. Ocitli jsme se v situaci, že papež může produkovat hereze jak na běžícím pásu, ale nic se mu nemůže stát, protože není nikoho, kdo by mu tuto zradu vmetl do tváře. Nebo už zdomácněla bergoglio-scalfarovská víra, že když se něco hříšného a bludného praktikuje vytrvale a dost dlouho, tak Bůh couvne a přestane to být hříšné a bludné?

Hereze nemá jen slovní podobu v psaných či přednášených projevech. Nejzhoubnější a nejnebezpečnější podoba je jejich praktická realizace, což je nejhanebnější vzpoura a boj proti všemohoucímu Bohu, a to je pole, na kterém se Bergoglio suverénně prosarzje včetně podpory a propagace nejhanebnějších neřestí. Obávám se, že řada kardinálů si ani neuvědomuje, že současná církev místo spáse lidských duší věnuje podpoře nejzhoubnějších globálních projektů, decimování a etnocidě evropské populace a faktické likvidaci evropského křesťanství. Co všechno se děje pod vedením masonerie v Sorondových a Pagliových agendách a levicové a komunistické kooperaci a koordinaci na celém světě, o tom nemají potuchy nejen bergolizovaní věřící, ale ani mnozí biskupové a kardinálové. Vatikán je místem systematického pracovního setkávání úhlavních nepřátel církve a lidstva pod diktátem masonerie.

To, co dolehlo na církev již po smrti Pia XII., kulminuje po nástupu arcilháře, rouhače a neznaboha Jorge Bergoglia. Jsme fakticky bez hlavy, protože tento zapřisáhlý ctitel Jidáše a Luthera se mohl vloupat na svůj post v církvi jedině z Božího dopuštění, rozhodně ne z Božího ustanovení. A toto Boží dopuštění je přímým důsledkem faktu, že Vatikán byl dalším lžipapežem Montinim místo Panně Marii oficiálně zasvěcen Satanovi, tak jak to bylo předpovězeno v La Salettě.

I když jsem si vědom, že je zde takřka nulová pravděpodobnost, že by se tato moje slova dostala ke sluchu nějakého kardinála, nemohu si je nicméně odpustit:

Vážené Eminence, buďte si vědomi, že jste spoluodpovědní za všechna slova a skutky toho, který si z vás vytvořil nejvyšší elitu. Mohu-li Vám něco doporučit, vraťte mu svůj kardinálský klobouk, odložte svůj purpur a v zapadlém klášteře daleko od světa konejte pokání o chlebu a vodě. Čím dříve, tím lépe. Čeká vás totiž strašný soud. Bůh Vám buď milostiv!

-vu-

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010