Izaiášova výtka

Vpravdě, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Zahanbí se a s potupou odejdou všichni, kdo zhotovovali modly.

Pán vede svůj lid ke spáse, která potrvá na věky, Nebudete potupeni ani zahanbeni na věčné časy.

Tak praví Pán, Stvořitele nebe, Bůh, který stvořil a upevnil zemi, její tvůrce: nestvořil ji, by byla pouští, upravil ji k obývání: Já jsem Pán, a žádný jiný není. Nepromlouval jsem ve skrytu, na tmavém místě, neřekl jsem marně Jakubovým dětem: Hledejte mě! Já jsem Pán a mluvím pravdu, skutečnost hlásám.

Shromážděte se, pojďte a přistupte všichni, kdo jste zachráněni z pohanů. Ti, kdo se starají o své dřevěné modly, jsou bez rozumu, kdo se doprošují boha, který nemůže pomoci.

Dohodněte se, přijďte a poraďte se: kdo to stále říkal, kdo to dávno předpověděl: Což já nejsem Pán? Copak je Bůh mimo mne? Jen já jsem spravedlivý Bůh zachránce.

Obraťte se a dojdete spásy, všechny končiny země, neboť já jsem Bůh a nikdo jiný! Při sobě přísahám , z mých ústa vychází slovo pravdy, sov, jež nelze obvolat. Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk odpřisáhne. Jen v Pánu je vítězství a síla, s hanbou přijdou k němu všichni, kdo se mu vzpírali. Vítězství a slávy dojde v Pánu celý rod Izraele.

Iz 15-25