Diskuzní fórum „Hlasu rodiny“: Vyslovit jasné „ne“ falešné církvi

                                          9. 10. 2019

Problém vysoké hry, jakou představuje současná amazonská synoda, byl obsahem mezinárodního „kulatého stolu“ uspořádaného v Říměpod titulem Je naše církev reformována, nebo deformována? Akce vyvolala obrovský zájem. Nejen že do posledního místa zaplnila sál, ale dalších 5 tisíc ji sledovalo v síti, protože jde o vážnou a dramatickou současnou situaci.

Michael Voris, zakladatel Church miltant (Církev bojující) řekl zcela jasně, že František vyvolal tak velký morální zmatek víry a politiky ve světě i církvi, že je nutno z toho vyvodit vážné závěry. Ostatně záměrem amazonské synody je uskutečnit revoluční změny v celé církvi. Papež a jeho klerikální spojenci vytvářejí globalistickou organizaci s tváří jen zdánlivě katolickou. Je třeba jednou provždy strhnout tuto masku a pomáhat pravdě, aby zvítězila.

Roberto de Mattei, ředitel Corrispondenza Romana, to vyjádřil otevřeně: Uvnitř církve existují v této chvíli dvě náboženství – první je katolicismus věrný neměnnému učitelskému úřadu; druhé je náboženství amazonské, které si klade za cíl reinterpretovat dogmata a víru prvního článku víry o Bohu Stvořiteli nebe a země: Jedná se ve skutečnosti o bludy panteismu starého i moderního, které byly v církvi opakovaně odsouzeny, a nyní jsou znovu představovány jako návrhy synodního Instrumentum laboris. Těm, kteří je schvalují, bylo adresováno obvinění profesora de Mattei z polyteismu, přesněji řečeno z polydémonismu, protože všichni bohové pohanů jsou démoni (Žalm 95,5). Z toho plyne závěr: V církvi nemohou existovat dvě náboženství a de Mattei vyzývá kardinály a biskupy, kteří jsou ještě katoličtí, aby pozvedli hlas proti tomuto skandálu.

Tylor Marshall, katolický filozof a teolog poukázal na infiltraci a pokus zničit církev zevnitř: »Satan vstoupil neodvolatelně do katolické církve. Masonští agenti a propagátoři liberalismu po více než jedno století pronikají do církve a usilují o změnu její nauky, její liturgie, jejího poslání a chtěli by udělat z toho, co je nadpřirozené, něco zcela přirozeného a světského«. Jen »rozhodná svatá válka proti všemu, co je démonické, může zastavit útok na nadpřirozenou víru, na zázraky, na autentické božské zjevení a na skutečný původ našeho stvoření«.

Michael Matt, šéfredaktor katolického čtrnáctideníku The Remnant ukázal, že změna paradigmatu v postupování katolické církve v oblasti misijní evangelizační činnosti vyvolala dramatický úbytek tradičních misijních kněží a řeholních řádů všech typů na celém světě.

Francouzská žurnalistka Jeanne Smits označila prosazování jakékoliv formy ordinace žen za pouhou logiku indiánské spirituality a jako evidentně nešťastné pokusy, které mají být amazonskou synodou zavedeny. Církev však má již od počátku na tuto diskuzi krásnou odpověď: Pannu Marii. Po čem větším můžeme toužit?

 

Známý novinář Marco Tosatti ze Stilum Curie označil důsledky prohlášení v dokumentu z Abu Dhabi, podepsaného papežem Františkem, za »výbušné«. Podle toho »Pluralismus a rozmanitost náboženství, barvy, pohlaví, rasy a jazyka jsou Bohem chtěné plody Boží moudrosti«. Pokus opravit tyto evidentní kopance tím, že je označíme za Boží »voluntas permisiva«, nikoho nepřesvědčil. Tato věta protiřečí Božímu zjevení v jeho základech, v prvním Božím přikázání. »Proč bych se měl věnovat misijní činnosti, když všechna náboženství jsou Bohem chtěná?

Chilský intelektuál José Antonio Ureta odkryl, že novoluteránská ofenzíva proti charakteru hierarchického kněžství se v církvi uplatňuje již dlouhou dobu. Při návratu z Panamy zdůraznil Bergoglio eventualitu světit ženaté starce, aby vykonávali úkol posvěcování, tj. slavili mši a posluhovali svátostmi smíření a pomazání nemocných, tézi, která pak dostala podobu „viri probati“ v n. 127 a 138 Instrumentum laboris. Pokud bude taková věc schválena, taková nová nehierarchická struktura nebude strukturou katolickou.

John Henry Western, spoluzakladatel agentury LiveSiteNews, řekl: Papež František těžce poškodil víru, a je třeba prohlásit to velmi hlasitě. Musíme volat ze střech: Stačí! Věrný klérus, který bojoval na obranu Kristova učení, byl od papeže pošlapán, zatímco ti, kteří obhajují hereze, jsou povyšováni a dostává se jim poct. Papež si vysloužil přátelství světa za cenu zrady Spasitele a jeho pravdy. Nebylo by projevem lásky, kdybychom k tak závažným věcem mlčeli, protože to by působilo jen zlo. Musíme se ustavičně modlit za papeže a jeho obrácení, protože to, co vytvořil, je falešná církev a falešný obraz Krista. Sv. kardinál Newman napsal: Modlitbou je možno dosáhnout všeho toho, co se jeví přirozeně jako nemožné.

Mauro Faversani – Corrisponedenza Romana