Bůh se nenechá posmívat

Současné počínání kardinálů Kesela,  Marxe & spol.  a celé řady kněží jim podobných dokumentuje, že pětileté školení falešného proroka slaví dokonalý úspěch. Je to dovršení koncilního projektu, jak dát stranou teologii a nastolit humanismus, čili jak dát stranou Boha a na jeho místo nastolit samosprávu nikým neomezovaného člověka.

To už je ovšem zcela jiná církev, než jakou založil Ježíš Kristus, a je to zcela jiná víra, než jakou jsme převzali od apoštolů. Můžeme tedy bez obalu prohlásit, že Bergoglio a jeho tým jsou prakticky bezvěrci. Tuto éru faktického modernistického bezbožectví zahájil Bergoglio, když při otevírání synody o rodině a manželství se dovolával přesně v linii svého marxistického (tj. ďábelského) světového názoru, aby na místo hlasu Ducha svatého církev poslouchala hlas lidu. Od samého počátku je jeho tažení namířeno proti Ježíši Kristu, kterého nevzývá a neuctívá, a proti Nejsvětější Eucharistii, kterou záměrně pošlapává tím, že záludně navádí k svatokrádežnému rouhání a zneuctívání za úděsného mlčení biskupů a kardinálů.

Nemylte se, Bůh se nenechá posmívat. Co kdo zasel, to také sklidí. Kdo seje ze svého těla, sklidí záhubu (Gal 6,7n).

                                                                                                                      vw