Bergogliova iniciativa na 25. března

Po Satanově úspěchu nad prarodiči v ráji ihned následovala Hospodinova odveta proti podlému hadu: »Nepřátelství položím mezi tebe a Ženu a Ona rozdrtí tvou hlavu«. Had se však nevzdal, naopak zavázal se, že bude činit všechny možné úklady.

S jedním z těchto konkrétních úkladů Nepřítele se můžeme setkat v těchto dnech. Spásný historický Boží vstup do lidských dějin skrze lůno oné Ženy si připomínáme vděčně třikrát denně ráno, v poledne i večer a s obzvláštní vděčností a úctou tak činíme 25. března, devět měsíců před Narozením našeho Pána Ježíše Krista. A právě tuto slavnostní připomínku by chtěl nepřítelův pohůnek letos potlačit a udělat tak místo „ekumenickému“ otčenáši za zastavení satanovy pandemie. „Ekumenické modlení“ sotva patří k něčemu bohumilému, když vůbec nevede k obrácení a obnovebí jednoty ajen názorně připomíná Otci, jak hanebně je Tělo jeho Syna roztrháno; a navíc přitom musí zůstat stranou jeho Nejsvětější Matka, kterou určil za Prostřednici všech milostí. Bez této Prostřednice žádná milost s nebe neskane.

Chce-li Bergoglio udělat něco pro lidský rod, ať se obleče do žínice, nasype si popel na hlavu a veřejně se kaje až do konce svého života za tu největší historickou ohavnost, jaké se dopustil na nejposvátnějším místě, když uctíval a vzýval Satanova modly, bezprecedentně urážel Pána a Stvořitele všeho světa a korunoval tak hanebný rozvrat, který přivodil na jeho svatou církev a svět jakožo hlavní příčinu současné pohromy, jejíž skutečné a tragické důsledky jsou navíc ještě v nedohlednu.