Bergoglio opět rouhavě o Matce Boží

                                                                     13. 12. 2019

V rámci mše svaté v den památky Panny Marie Guadeloupské Bergoglio opět hanobil Matku Boží; učinil z ní pouhou jednu z učedníků, která nemá žádný podíl na vykoupení lidstva, a odmítl tak jakékoliv žádosti o vyhlášení pátého mariánského dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce, pokládá to za ztrátu času. (Idea Spoluvykupitelky se objevila opět na 2. Vatikánském koncilu, ale oba koncilní papežové se obávali narušení kamarádství s protestanty.)

Bergogliovy argumenty proti oprávněnému titulu Spoluvykupitelky však Matku Boží přímo urážejí a urážejí i samotného Boha. Maria prý si nikdy netroufala vzít pro sebe něco ze svého Syna, byla prostě ženou, učednicí. Již 21. prosince 2018 prakticky popřel Neposkvrněné početí Panny Marie, když tvrdil, že se musela těžce propracovat ke svatosti jako všichni svatí. Nějak mu nedochází, že Panna Maria byla počata v plné svatosti a milosti. Jeho zmatené řeči vlastně popírají dědičný hřích. Vymyslel si navíc další nesmysl, když přichází s novým titulem, že Panna Maria je „míšenec“ s Juano Diegem a je míšenec s celým lidstvem. Kde je její svatost a neporušenost, jestliže se „kontaminovala“ s nevykoupeným lidstvem? Žádný papež nemá právo anulovat to, co církev prohlásila za neomylnou pravdu víry a co učili nejvýznamnější světci a učitelé církve.

Vidíme, že vystupuje jako člověk, který postrádá základní teologické vzdělání, nemá ponětí o světcích a jejich učení a mate nás vlastními výmysly, které se mu hodí do krámu. Pro katolíky se stává opravu nemožné utápět se v heretických naukách osoby, jejímž posláním je naopak upevňovat bratry ve víře.

Jenomže tyto bergogliovské proměny už v církvi zřejmě pevně zdomácněly jako účelová opatření, zvláště po hororu amazonské modloslužby.

Jeden z Bergogliových poskoků, který zničil Akademii Jana Pavla II. pro život a rodinu, arcibiskup Vincenzo Paglia, si dovoluje dokonce exkomunikovat i Božího Syna, když prohlašuje, že kdo označí Jidáše za zavrženého, je heretik. Podobné řeči jsme již slyšeli přímo od Bergoglia, podle kterého ubohý Jidáš svého skutku litoval, ale nebyl přijat od pastýřů (6. prosince 2016). Nějak ta Jidášova „lítost“ zřejmě Ježíši Kristu unikla, když prohlásil: Běda tomu člověku, který Syna člověka zradí! Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil (Mk 14, 21)  (viz)

Všechny tyto hereze mají  ve skutečnosti odlehčovat přetíženému svědomí svých autorů a zajistit jim vyhlídku na generální pardon. Odtud pramení také Berogliův kurs falešného milosrdenství, který vydatně rozmělňuje morálku katolické církve včetně jejího poslání: Proto má také církev rezignovat na závazné misijní poslání božským Zakladatelem uložené. (viz)

                                                     To jsme jim to dali 

                                                                                 -vu-