A byl jim poddán

Homilie sv. Bernarda k svátku svaté Rodiny (Missus est 7-8)

Ježíš sestoupil s rodiči do Nazareta a byl jim poddán (Lk 2,52)

Kdo a komu? Bůh lidem. Bůh, kterému jsou poddáni andělé, kterého poslouchají knížata a mocnosti, je poddán Marii, a nejen Marii, ale také Josefovi kvůli Marii. Obdivuj tedy obojí a zvol si, co se ti jeví více obdivuhodné, zda nedobrotivější poddanost Syna nebo neslavnější důstojnost Matky. Na obou stranách úžas, z obou stranách zázrak: že Bůh poslouchá ženu, je bezpříkladná pokora, že žena přikazuje Bohu, je nesrovnatelná vznešenost. Ve chválách vyhrazených pannám se zpívá, že následují Beránka, kamkoliv jde ( Zj 14,4). Nuže jaké chvály je hodna ta, která jde ještě před ním?

Člověče, nauč se poslušnosti; země, nauč se podřizovat; prachu, nauč se podrobovat. O tvém tvůrci říká evangelista: A byl jim poddán. Rozumí se Marii a Josefovi. Styď se, pyšný popeli! Bůh se ponižuje, a ty se povyšuješ? Bůh se podrobuje lidem, a ty hledáš, jak lidem panovat, stavíš se nad svého autora? Tak uvažuji, zda by mi Bůh neodpovědět to, co ostře odpověděl Apoštolovi: Odejdi ode mne, Satane, protože nevíš, kdo je to Bůh. (Mt 16, 23.) Neboť pokaždé, když toužím vyniknout mezi lidmi, pokaždé, když se snažím kráčet před Bohem, pak opravdu nevím, kdo je to Bůh. O Něm bylo řečeno: A byl jim poddán. Člověče, jestliže pohrdáš příkladem člověka, jistě nebudeš hoden následovat svého tvůrce. Když ho nemůžeš následovat, kamkoliv jde, následuj ho alespoň v tom, jak chce ponížit kvůli tobě.

Jestliže nejsi schopen kráčet po vznešené cestě panictví, následuj Boha alespoň po nejbezpečnější cestě pokory. Ti z těch paniců, kteří sejdou z pravé cesty, opravdu nebudou následovat Beránka, kamkoliv jde. Pokorný, který se poskvrnil, jde za Beránkem, jde za ním také pyšný panic, ale žádný z těch dvou ho nenásleduje, kamkoliv jde, protože ani ten první se nemůže pozvednout k čistotě Beránka, který je bez poskvrny, ani ten druhý nemůže sestoupit k tichosti téhož Beránka, který oněměl nejen před tím, kdo ho stříhal, ale i před tím, který ho zabíjel. Proto hříšník, který se pokořil, zvolil si lepší stránku než pyšný panic, neboť pokorný tak smyl svou poskvrnu, zatímco pyšný pýchou poskvrňuje svou čistotu.