Z „Ostrova Patmos“ Ariela Levi di Guardo

(Řím) Ariel Levi di Gualdo je střízlivý, klidný muž, ale klid zůstává jen stěží tam, kde zvýší hlas. Včera tak učinil prostřednictvím rozhovoru a svých obvyklých jasných slov. Židovský konvertita a katolický kněz řekl: „Vatikán je v současnosti cirkus, který odsuzuje pravdu a spravedlnost k smrti.“ A také: „Církev dnes zachází s těmi, kdo v ní nesouhlasí, jako s Pol Potem.“

V zápase mezi židovstvím a křesťanstvím si Ariel Stefano Levi di Gualdo vybral Krista a stal se katolickým knězem: narozen v roce 1963, dogmatik specializující se na dějiny dogmatiky, žák P. Petera Gumpela. S ohněm konvertity vidí některé věci ostřeji a také je říká. Než se stal knězem, vystudoval sociologii, kterou zakončil kontroverzní prací „Hořké trávy – Století sionismu“. Je to zároveň jakési zúčtování se sionismem a rozloučení s jeho židovstvím. V předmluvě napsal: „Obrovská tragédie šoa obnovila ztracenou čistotu Židů tím, že vytvořila společenské tabu uctívání Židů, které brání tomu, aby se veřejnosti řeklo, že císař je nahý.“ V roce 2006 vyšlo dílo knižně v italském a anglickém vydání (nové vydání je plánováno na rok 2020).

V roce 2014, již jako kněz, představil polemiku proti homosexualizaci církve. Již v červnu 2013, v souvislosti s odstoupením Benedikta XVI. z úřadu, hovořil o „zhoubném zlu“ homo lobby v církvi.

V témže roce referoval o svých zkušenostech z Mnichova a dosvědčil „německý“ problém v církvi v Německu, který již vedl k „faktickému schizmatu“ – ale nikdo to nevyslovil.

V případě Marty Heizerové a její simulace měření diagnostikoval, že církev neprojevuje příliš velkou, ale příliš malou autoritu. Církev sténá pod nedostatkem autority.

Takové výroky neslyšíme rádi všude. Církevní hierarchie mu proto v minulých letech život zrovna neusnadňovala.

Jako reakci na situaci v církvi založil v roce 2014 spolu s Msgre Antoniem Livim, bývalým děkanem filozofické fakulty Lateránské univerzity, a s dominikánem otcem Giovannim Cavalcolim internetový časopis L’isola di Patmos (Ostrov Patmos). Protože byl nucen opustit farní pastoraci, získal tímto způsobem pro sebe mnohem větší, i když virtuální farnost. Za první čtyři roky své existence zaznamenal internetový časopis více než 30 milionů návštěv.

Níže jsou uvedeny úryvky z rozhovoru v deníku La Verità:

Otázka: Jaké byly motivy na počátku založení [L’isola di Patmos]?

Ariel Levi di Gualdo: Potřeba předávat základy víry, ale také jako protilátka proti schizofrenii, která dnes převládá. Fyzik a služebník Boží Enrico Medi (1911-1974) na počátku 70. let minulého století prohlásil: „Nebojím se jaderné energie, znečištění a nádorů, ale kolektivního šílenství, kterému svět propadá“.

Otázka: Proč zrovna Patmos?

Ariel Levi di Gualdo: Je to místo posledního zjevení, kde apoštol Jan ve vyhnanství napsal knihu Apokalypsa. Je naléhavě nutné vytvořit ostrov, kde se zachová katolické myšlení chápané jako depositum fidei a věčné magisterium církve – to však nelze zaměňovat s ghetty a uzavřenými kruhy „vyvolených mezi vyvolenými“. Je třeba to udělat jako mniši, kteří se snažili zachránit vzácné svitky, když shořela alexandrijská knihovna.

Otázka: Myslíte si, že je církev v nebezpečí?

Ariel Levi di Gualdo: Je ve strašném nebezpečí. Prožíváme situaci hlubokého úpadku, pro kterou se mi zatím nepodařilo najít historický precedens v dějinách, ale jen některé věci, které se jí matně podobaly: krize ariánské hereze ve 4. století a pád Římské říše na konci 5. století. Jinými slovy, jedna epocha se chýlí ke konci a já doufám, že skončí brzy.

Otázka: Kdy začala krize církve?

Ariel Levi di Gualdo: Více než o krizi se jedná o syntézu všech velkých krizí v dějinách. Je to něco jako hereze modernismu, kterou svatý Pius X. odsoudil v encyklice Pascendi Dominici jako „syntézu všech herezí“. Dnešní krize vznikla z krize doktríny, která následně vyvolala krizi víry, jež vyústila v krizi morálky, jež ničí náš klérus.

Otázka: Myslíte si, že za to může papež František?

Ariel Levi di Gualdo: Právě on Nese obrovskou odpovědnost, stejně jako všichni jeho předchůdci od apoštola Petra, který byl vyvolen Kristem, nikoliv zvolen konkláve kardinálů, a přesto si počínal ještě hůře: třikrát zapřel Krista a dokonce se ve stáří pokusil uprchnout před Neronovým pronásledováním, tentokrát z Říma. Zemřel však na kříži na vatikánském pahorku, v Neronově cirku. Dnes je Vatikán cirkusem, kde se vykonávají další hrdelní tresty na úkor pravdy a spravedlnosti – a to vše samozřejmě ve jménu milosrdenství.

Otázka: Myslíte na synodu v Amazonii?

Ariel Levi di Gualdo: Panamazonská synoda byla ve skutečnosti synodou celoněmeckou. Německá církev se již půl století pohybuje na protestantské vlně, kostely jsou stále prázdnější, věřící krvácejí, ale příjmy z církevních daní dosahují téměř sedmi miliard eur. Je to „podnik“ s obrovským kapitálem a majetkem, ale s nedostatkem „personálu“ – čímž nejsou myšleni zaměstnanci. Proto se prosazuje možnost mít ženaté kněze. Viri probati, o nichž se mluvilo na amazonské synodě, nejsou určeny pro oblast Amazonie, ale pro německou církev.

Otázka: Teologie je podřízena obchodním otázkám?

Ariel Levi di Gualdo: Němci využívají Latinskou Ameriku jako inkubační prostor pro teologii osvobození nebo teologii lidu. Vidíme výsledky: Protestantské sekty asimilují Latinskou Ameriku. Německé ideologie, jak dokazují dějiny, byly vždy zdrojem neúspěchu. Katolická církev na seznamu stále chybí.

Otázka: Co si myslíte o papežově výzvě k přijímání přistěhovalců?

Ariel Levi di Gualdo: Když se papež slavnostně vyjadřuje k otázkám učení, víry a mravů, jsem mu povinen poslušností, protože věrně věřím tomu, co mi přikazuje víra zjevená Bohem. Pokud si však začne hrát s Eugeniem Scalfarim, mám právo vyjádřit svůj nesouhlas a říci, že by udělal lépe, kdyby přijal Božího muže, jako byl zesnulý kardinál Carlo Caffarra, který spolu s dalšími třemi kardinály žádal o vysvětlení otevřených otázek, ale nedostal žádnou odpověď. Totéž platí o kriminalitě, která nám přinesla armády přistěhovalců, v Itálii především nigerijské gangy, a o každodenních „jednotlivých případech“ v kronikách a soudních záznamech. Dnes máme biskupy a kněze, kteří podkopávají učení víry, ale nikdo nezasahuje. Ale každý, kdo si jen povzdechne kvůli novému imigračnímu „dogmatu“, riskuje, že bude zlynčován – samozřejmě vždy ve jménu milosrdenství.

Otázka: Cítíte se diskriminován?

Ariel Levi di Gualdo: Jako každý církevní hodnostář, který se odváží vyslovit náznak nesouhlasu. První, kdo není vyslyšen, jsou afričtí biskupové, kteří jsou proti těmto migračním tokům, v první řadě biskupové z Nigérie. Arcibiskup z iráckého Mossulu Amel Nona rovněž varuje před nebezpečím nevybíravého přijímání zejména muslimů. Místo toho, aby mu byl udělen kardinálský titul, byl udělen jezuitovi Michael Czernému, který si dal do erbu loď plnou imigrantů a nechal si vyrobit pektorální kříž ze dřeva lodi, která převážela nelegální imigranty. I ve starořeckém divadle po tragédii vždy následovala groteskní fraška.

Otázka: Zvolil jste velmi ostrá slova proti biskupovi z Belluna, kterého jste nazval „děvkou“, „odpadlíkem“, „satanskou větrnou korouhví“, protože požádal znovu sezdané rozvedené, aby se jménem církve omluvili. Proč tak silné výrazy?

Ariel Levi di Gualdo: Vždy jsme přijímali hříšníky a budeme v tom pokračovat. To je naše povinnost podle evangelia. Něco jiného je přijímat hřích a připouštět hříšníky ke svátostem. Proto jsem pro tohoto nehodného biskupa našel tak přísná slova, která jsou typická pro některé pasáže Starého a Nového zákona. To, co tento biskup říká a nabízí, je v rozporu nejen s věčným magisteriem církve, ale také s Písmem svatým, které je pro nás základem zjevení, které nemůže změnit ani Petrův nástupce.

Otázka: Církev v Itálii již nezaujímá stanovisko k situaci v zemi, jako tomu bylo za kardinála Ruiniho. Je to podle vás dobře?

Ariel Levi di Gualdo: Netruchlím nad érou Ruiniho, který za dvacet let v čele biskupské konference dal italské církvi jedny z nejhorších biskupů, jaké kdy měla: kteří nikdy nejsou k dispozici svým kněžím a utíkají od problémů svých diecézí, ale jsou vždy připraveni bivakovat v předpokojích a salonech politické moci – v neposlední řadě k zisku výhod a prebend. Vždy jsem byl proti zasahování církve a duchovních do politických a správních záležitostí v užším slova smyslu.

Otázka: Svobodná církev ve svobodném státě?

Ariel Levi di Gualdo: Máme povinnost zasáhnout a vyjádřit svůj názor, když jsou zpochybňovány nebo ohrožovány prvky, které se dotýkají srdce katolické citlivosti, od úcty k životu až po úctu k přirozenému právu.

Otázka: Co dnes církev potřebuje?

Ariel Levi di Gualdo: Církev nepotřebuje třeštidla, ale lidi, kteří říkají „ano“, když je to ano, a „ne“, když je to ne. Nic více a nic méně. Zaviněné opomenutí pochází také ze zla.

Otázka: Koho byste považoval za vzor pro dnešní katolíky?

Ariel Levi di Gualdo: Na to nemám odpověď, protože abychom mohli navrhnout modely, museli bychom věrohodné modely vytvořit. V současné době církev produkuje především oportunisty a patolízaly, kteří si na lodích s migranty dělají kariéru. Ty jsou jistou vstupenkou na biskupský a dokonce i kardinálský stolec v církvi, která se stále více stává „polní nemocnicí“.

Úvod/: Giuseppe Nardi


Pramen: Katholisches