Věřím v trojjediného Boha bez dodatečných korektur

Pokud kterýkoliv katolický křesťan chce trvat na tom a veřejně prohlašovat, že uctívá téhož Boha, jako muslimové, a to na základě několika přívlastků, které Alláhovi přiřkl kdysi Mohamed, měl by přitom zdůraznit jednu důležitou okolnost: že mluví pouze sám za sebe a nikoliv za skutečné věřící katolíky.

V tomto případě totiž jak jeho „Bůh“ tak „Bůh“ muslimů má zaručenu jen jednu společnou podstatnou charakteristiku: jde o „Boha“ vymyšleného.

Katoličtí křesťané věří v Boha jím samým jednou provždy zjeveného skrze jeho Syna. K podstatě jediného pravého Boha není zapotřebí Abraháma. Je to Bůh, který byl dříve než Abrahám, jeden Bůh ve třech Osobách rovných a rozličných, který poslal svého Syna na tento svět, aby skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny, ve spolupráci s Duchem Svatým zjevil Otce a vykoupil lidstvo svou smrtí, zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením a ustanovil zde na zemi jednu, svatou a apoštolskou Církev. „Bůh“, který cokoliv z toho postrádá, není Bůh, ale smyšlenka. Výslovně proti jedinému pravému Bohu ve třech osobách muslimové tisíc čtyři sta set let houževnatě bojují. Podle novodobých heretiků tak zřejmě činí ve jménu téhož Boha.

Bůh, který by nebyl trojjediný, by nebyl Bůh: nebyl by schopen božského života a stejně tak by nebyl schopen stvořit tento svět včetně tvorů podle svého obrazu. Ona „trojjedinost“ je samou podstatou Absolutní Bytosti.

Hereze o „společném Bohu“ je ve skutečnosti nehorázné rouhání. Nostra aetate dokonce pokládá degradaci Božího Syna na jednoho z Mohamedových proroků pro islám za něco jako polehčující okolnost. Údajná „úcta“ muslimů k Panně Marii je trapná ironie. Vždyť tito pohané ji svou „úctou“ upírají důvod veškeré úcty: její božské mateřství.

Řeči o tom, že máme s někým společného Boha a mnohé jim podobné se datují od doby, kdy církev uzavřela svatokrádežné bratrství a zrádnou spolupráci s úhlavním nepřítelem, který usiluje o to redukovat všechna „náboženství“ na jednoho nejmenšího společného jmenovatele a vytvořit univerzální bratrské náboženství Antikristova „Nového světového řádu“ (NWO). Bergoglio je jejich evidentní zaprodanec, který o nic jiného neusiluje.

Pokroucená „abrahámovská teorie“ nejenže těžce uráží Boha, ale nesmírně poškozuje lidstvo, protože ochromila základní poslání Církve, které jí uložil Ježíš Kristus: hlásat evangelium všemu stvoření. Poslední papežové místo aby hlásali Boží království a vyzývali naléhavě k návratu k Bohu Otci a jeho Synu, paktují se s jeho úhlavními nepřáteli a uzavírají přátelství s kdejakou pověrou.

Poznámka: Smyslem těchto řádků není polemika s chronickými heretiky. Jsou určeny těm věřícím, kterým se jeví ideologie o jednom společném Bohu zcela správně nepřijatelná, aby se neobávali a setrvali v té víře, jaké nás svatá apoštolská Církev od počátku učila. Žádná identita Bohů neexistuje!

                     Viz také: Transformace křesťanství

                                   Postojem i islámu zrazuje církev 

-lš-