Veřejná zrada zjevené pravdy

O čem pastýři mlčí, nebo v horším případě s čím souhlasí. Zrada odhalené Pravdy

Hovořili jsme zde o poslední akci z 7. října minulého roku, v návaznosti na předchozí, ale jde o náznak ještě hanebnější degradace v důsledku přítomnosti ženy-kněžky a navíc s otevřenými globalistickými akcenty. Kromě toho, co již bylo pozorováno, by bylo nutné znovu přečíst  Mortalium animos. Cituji:

»… Proto obvykle pořádají kongresy, setkání, konference s velkou veřejnou propagací, na kterých jsou všichni promiskuitně zváni k diskusi: nevěřící všech stupňů, křesťané, a dokonce i ti, kteří se nešťastně zbavili Krista, nebo s tvrdohlavou vytrvalostí popírají božství jeho osoby a jeho poslání. Tyto pokusy založené na falešné teorii, že všechna náboženství jsou dobrá a chvályhodná, určitě nemohou získat souhlas katolíků, protože všechny, i když jiným způsobem, stejně projevují a označují ten vrozený cit, jímž se cítíme přitahováni k Bohu za bezvýznamné uznání jeho nadvlády. Následovníci této teorie nejsou jen v klamu a omylu, ale zavrhují pravé náboženství tím, že kazí jeho koncept a krok za krokem se obracejí se k naturalismu a ateismu; odkud jasně vyplývá, že se zcela odchylují od náboženství zjeveného Bohem.

[…] je zřejmé, že Apoštolský stolec se žádným způsobem nemůže účastnit těchto jejich setkání a že v žádném způsobu se nemohou katolíci k takovým pokusům připojit nebo jim pomáhat; pokud by to udělali, pokytovali by autoritu falešnému křesťanskému náboženství, velmi vzdálenému od jediné církve Kristovy. Můžeme snad tolerovat velmi nespravedlivý pokus vidět pravdu, božsky zjevenou pravdu, zataženou do vyjednávání? Neboť tady jde právě o obranu zjevené pravdy.

[…] Může se zdát, že tito všekřesťané, všichni zaneprázdněni sdružováním církví, směřují k nejvznešenějšímu cíli, k rozdmýchávání lásky mezi všemi křesťany; ale jak by mohla láska poškozovat víru?« (Pius XI., Mortalium animos ).

A velký biskup v reakci na první profanaci k níž došlo v Assisi, prohlásil:

»Co si o tom mohou myslet Svatí Starého a Nového zákona?“ Co by udělala Svatá inkvizice, kdyby stále existovala?

Jedná se o první článek Kréda a první přikázání Desatera, kterým se veřejně vysmívá ten, kdo sedí na Petrově stolci.

Pohoršení v duších katolíků je nevyčíslitelné. Církev je otřesena ve svých základech. Pokud víra v katolickou církev, jedinou archu spásy, zmizí, zmizí i sama církev. Celá její síla, veškerá její nadpřirozená aktivita je založena na tomto článku naší víry.« (Marcel Lefebvre, arcibiskup).